ОБЩИНА ВРАЦА

гр. Враца 3000,
ул. "Стефанаки Савов" N6,
тел. 24581, факс 27035

до
Иван Нецов Найденов
ул. "Васил Кънчов" № 46
жил. бл. "Калоян" № 1
гр. Враца

Съгласно чл. 28,ал. 1 и чл. 31, ал. 5 от ЗДОИ, приложено изпращаме Ви копие от следните документи:

1. Заповед № 1237/08.11.2001 год. на Кмета на Община Враца;
2. Протокол № 5/30.10.2001 год. на ОбЕС

За останалите документи, посочени в заявлението Ви, съгласно чл. 31, ал. 1 - 4 от ЗДОИ, сме поискали съгласието на третото лице.

ГЛ. СЕКРЕТАР: