ОБЩИНА ВРАЦА
стая № 48, тел. 2-45-81, в. 282

ЗАЯВЛЕНИЕ

от

Иван Нецов Найденов
aдрес:"Васил Кьнчов" № 46, блок "Калоян" №1, тел. 5 67 58

На основание Закона за достьп до обществена информация моля да ми бъдат предоставени следните документи, свързани с построяването на бензиностанция в кв. 44а на "Лукойл-България'':

1. Заповед на кмета на Община Враца № 1237 от 08.11.01
2. Протокол № 5 от 30.10.01 на Общински експертен съвет
3. Екологична карта от 29.10.2001, изготвена от инж. Иван Исаев
4. Рарешение за строеж 238 от 09.11.2001

С уважение:
03.12.2001 г.
/Иван Нецов/