ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ПО ЧЛ. 15 . АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Дейността за достъп до обществена информация е организирана по следния начин:

Заявленията на гражданите се регистрират в Приемната на МВнР, бул. "Евлоги Георгиев" № 117 - гише №1. Директорът на Дирекция "Канцелария" разрешава достъпа до нужната документация след съгласуване при нужда с Главния секретар на МВнР или с Директорите на териториалните и политически Дирекции с оглед опазването на държавната и служебна тайна.

Брой подадени заявления за достъп до обществена информация за 2001 г.-98.

- от тях брой откази: няма.