До
Г-н Соломон Паси
Министър на Външните Работи

Заявление за достъп до обществена информация

от Николай Любенов Мареков
ул. Хемус 37, бл. 24 вх.В ап.42
София 1111
e-mail:mareq@yahoo.com

Уважаеми г-н Паси,

На основание Закона за достъп до обществена информация бих желал да получа достъп до годишния отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в Министерството на Външните Работи през 2001 г., изготвен в съответствие с чл.15 ал.2 от ЗДОИ.

Ако прецените че отчета за постъпилите заявления по ЗДОИ е неразделна част от ежегодния доклад за състоянието на администрацията по чл.61 ал. 2 от Закона за администрацията, то бих желал да получа копие от целия ежегоден доклад за състоянието на администрация през 2001 г., изготвен от Вас.

Предпочитаната от мен форма на достъп е:
1) преглед на отчета или доклада
2) копие на технически носител (или евентуално копие по е-mail)
3) копие на хартиен носител,
за което съм готов да платя полагащата се такса.

С уважение,
Николай Мареков
София, 06.08.2002 г.