ДО МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ
Г-Н МИЛЕН ВЕЛЧЕВ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
От
Николай Любенов Мареков
Адрес: София 1000; ул. "Хемус" №37; бл.24; вх. В;
Уважаеми господин министър,

На 22.02.2002. изпратих до Вас заявление за достъп до обществена информация, с което исках да ми се предостави копие на хартиен носител на договора, сключен между българското правителство и британската консултантска фирма Краун Ейджънтс. В законоустановения срок ми беше изпратено решение за предоставяне на достъп до обществена информация. В заявлението си изрично бях посочил желаната от мен форма за достъп до информация - копие на хартиен носител на самия договор, вместо това получих писмена справка, в която с няколко думи беше възпроизведена минимална част от въпросният договор.

Във връзка с това, искам да заявя следното:

1. Законът за достъп до обществена информация (ЗДОИ) дава право на гражданите да получат достъп (да прочетат, да прегледат да получат копие от документ) до цялата налична информация, която се произвежда или съхранява в рамките на държавните органи. Изборът на формата за предоставяне на достъп е право на заявителя, а не на задълженият да предостави информация орган.
2. ЗДОИ (чл.7,ал.2) дава право на частичен достъп до информация в случаите, в които поисканият от заявителя документ съдържа секретни части. Това означава, че се дължи предоставянето на копие от незасекретните части на исканият документ.
3. И на последно място, простото твърдение, че даден документ е секретен, няма стойност. ЗДОИ (чл.38) Ви задължава да посочите както фактическите, така и правните основания за засекретяването на даден документ или части от него.

Въз основа на гореказаното, моля да ми бъде предоставено копие на хартиен носител на договора, сключен между българското правителство и британската консултантска фирма Краун Ейджънтс.

В случай, че договорът съдържа засекретени части, моля да ми бъде предоставен частичен достъп до информация. Моля да бъде спазено изискването на ЗДОИ за засекретените и непредоставени ми части от договора, да бъдат посочени фактическите и правни основания на засекретяването.

Надявам се да получа отговор в законоустановения срок.
С уважение,
Н.Мареков