РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

София/11.03.2002 г.

ДО

Г-Н НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ МАРЕКОВ
гр. София, ул. "Хемус" № 37, бл.24, вх. В
НА НАШ № ЗЗДОИ-2/25.02.2002 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАРЕКОВ,

По повод получено в Министерството на финансите Ваше заявление под горния номер за предоставяне на информация по Закона за достъп до обществена информация относно договор между Министерството на финансите и британската консултантска фирма "Краун Ейджънтс" Ви уведомяваме следното:

Министерството на финансите взе решение за предоставяне на частичен достъп до обществена информация на основание чл.7 от Закона за достъп до обществена информация (обн. ДВ, бр. 55 от 2000 г., изм., бр. 1 от 2002 г.).

Достъпът до исканата обществена информация ще ви бъде предоставен след представяне на вносна бележка за заплатени разходи по предоставяне на исканата обществена информация. Информацията ще Ви се представи в исканата от Вас форма на писмена справка.

Разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация са в размер на 3.82 лв. (три лева и осемдесет и две стотинки) с ДДС, съгласно т. 10 от Заповед № 10 на Министерството на финансите от 2001 г. за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида на носителя, издадена от министъра на финансите (обн. ДВ бр. 7 от 2001 г.)

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
"ИНФОРМАЦИЯ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"