ДО
МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ
Г-Н МИЛЕН ВЕЛЧЕВ

ЗАЯВЛЕНИЕ

от

Николай Любенов Мареков
София, ул."Хемус" № 37, бл.24 вх."В",

Господин Министър,

На основание Закона за достъп до обществена информация, моля да ми бъде предоставена информация относно договора между министерството на финансите и британската консултантска фирма "Краун ейджънтс".

Бих желал да получа по-специално информация относно:
· Процедурата по избора на консултантската фирма:
· Сумата, която ще бъде заплатена от българските данакоплатци съгласно договора;
· Задълженията на двете страни както и евентуалните условия и неустойки, предвидени при неизпълнение на тези задължения.

Желая да получа копие от договора, сключен между Министерството на финасите и "Краун Ейджънтс". Несъмнено този договор е обществена информация, тъй като е сключен от задължен субект по ЗДОИ от една страна и фирма, която е финансирана с обществени средства от друга. Съзнавам, че договорът би могъл да съдържа данни, които бихте класифицирали като търговска или друг вид служебна тайна, в който случай бих желал да получа частичен достъп до информация съгласно чл. 37 ал. (2) от ЗДОИ.

Бих искал да Ви помоля да се придържате към чл. 6 от ЗДОИ, който предвижда откритост, достоверност и пълнота на информацията, осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация и гарантиране на сигурността на обществото и държавата.

Смятам, че предоставянето на подобна информация, която е от несъмнен обществен интерес, не би могла да застраши сигурността на обществото, а напротив, би укрепила вярата в институциите и в тяхната отговорност пред данъкоплатците.

Предпочитаната от мен форма на достъп е писмена справка и копия от необходимите документи, за което изразявам готовността да заплатя полагащата се такса.

С Уважение,

Николай Мареков