ДО Директора на Дирекция "Пресцентьр и връзки с обществеността" Министерски съвет
Г-жа Цветелина Узунова
По заявление за достъп до информация
вх. №0307-10/31.07.01г.

УТОЧНЕНИЕ

от
Алексей Юрданов Лазаров
ул."Иван Вазов" № 20, София 1000

Уважаема госпожо Директор,

В отговор на Вашето уведомление за уточнение на заявлението ми за достъп до информация, уточнявам, че искам достъп до следната информация:
- дневният ред на заседанието на Министерския съвет, проведено на 26 юли 2001г.
- Списък на присъствалите на заседанието лица
- становището на вески от присъствувалите по дневния ред и резултатът от гласуването по него
- приветствената реч на министьр-председателя към членовете на министерския съвет
- становището, изразено от всеки от присъствувалите на заседанието по точка първа от дневния ред
- становището, изразено от всеки от присъствувалите по следващите точки от дневния ред
- обсъждането на стратегията и приоритетите на дейността на правителството през време на мандата му и разпределението на задачите между отделяйте членове на министерския съвет.

Както бях споменал в заявлението си за достьп до информация, желаната от мен форма на достъп е копие от стенограмата на обсъждането от упоменатата дата - на хартиен или електронен носител. Желая достъп до частите от стенограмата, съдържащи горепосочената информация.

С уважение:
/Алексей Лазаров/