РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ


ДО
Г-Н АЛЕКСЕЙ ЮРДАНОВ ЛАЗАРОВ -началник отдел "Вътрешна политика" във вестник "Капитал"
ул. "Иван Вазов" № 20
1000 СОФИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛАЗАРОВ,

Във връзка с Вашего заявление за достъп до информация вх. № 03.07-10 от 31 юли 2001 г. и в съответствие с Решение № 4694 от 16 май 2002 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 1543 за 2002 г. Ви уведомявам, че заявлениeто не отговаря за изискванията по чл. 25, ал. 1, т, 2 от Закона за достъп до обществeна информация (ЗДОИ), тъй като в него не се съдържа описание на исканата от Вас информация. Стенограмите от заседанията на Министерския съвет не са информация по смисъла на ЗДОИ и от искането Ви да получите стенограма от правителствено заседание не може да се направи извод за информацията, която Ви интересува, а съответно и да се прецени дали има законово основание за предоставянето й.

С оглед посоченото и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗДОИ моля в срока по чл. 29, ал. 2 от закона да уточните предмета на обществената информация, съдържаща се според Вас в стенограмата от заседанието на Министерския съвет на 26 юли 2001 г., до която искате достъп.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
"ИНФОРМАЦИЯ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА