РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ДО
Г-Н АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРОВ
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "ВЪТРЕНША ПОЛИТИКА"
ВЕСТНИК "КАПИТАЛ"
УЛ. "ИВАН ВАЗОВ" № 20 СОФИЯ 1000

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛАЗАРОВ,

Във връзка с Вашето заявление за достьп до обществена информация и по-конкретно за предоставяне на стенограмата на заседанието на Министерския съвет на 26 юли 2001 г., Ви уведомявам:

Стенограмата от заседанието е документ, свързан със служебната дейност на правителството и тя няма самостоятелно значение. Отразяването на волята на правителството в стенограмата е свързано с подготовката на актовете на правителството и достьпът до такава информация е ограничен съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ. Заседанията на Министерския съвет не са публични и информацията за тях се предоставя чрез специализираното звено от администрацията на правителството - дирекция "Информация и връзки с обществеността". Тази информация има характер на обществена информация. Ето защо не може да Ви бъде предоставен достьп до стенограмата от заседанието на Министерския съвет от 26 юли 2001 г.

Решението за отказ за предоставяне на обществена информация може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на Закона за Върховния административен съд.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
"ИНФОРМАЦИЯ И ВРЪЗКИ
С ОБЩЕСТВЕНОСТТА":