ДО ДИРЕКЦИЯ "ИНФОРМАЦИЯ И ВРЪЗКИ С
ОБЩЕСТВЕНОСТТА" НА МИНИСТЕРСКИЯ
СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

От
Алексей Юрданов Лазаров,
началник отдел "Вътрешна политика" на в. "Капитал"
ул."Иван Вазов" N20, София 1000
тел. 9815816

Уважаеми госпожи и господа,

На основание Закона за достьп до обществена информация моля да ми бъде предоставена стенограмата от заседанието на Министерския съвет, проведено на 26 юли 2001 г.

Желая да получа копие на исканата от мен информация на хартиен или технически носител.

Използвам повода да ви пожелал много успехи и предварително благодаря за усилията, които ще положите.

С уважение:
Алексей Лазаров

София,
31 юли 2001 г.