ДО ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПЕТО ОТДЕЛЕНИЕ
По а.д. № 5736/01г.

МОЛБА

от
Иордан Лазов жалбоподател по а.д. № 5736701г.
чрез адвокат Александър Емилов Кашъмов гр. София, ул. "Три уши" № 3, ет.4

Уважаеми Върховни Съдии,

На основание чл.42, ал. 2 от Закона за достьп до обществена информация вр. с чл. 5 1 от ЗВАС се обръщам към Вас с искане да наложите на ответника по а.д.№ 5736701г. - Министъра на околната среда и водите, глоба за неизпълнение на влязло в сила съдебно решение.

Ответникът е уведомен за влязлото в сила съдебно решение и е нееднократно адресиран с искания да го изпълни. В отговор на тези усилия са получени единствено две идентични справки за съставени актове за нарушение. Видно от съдебното решение обаче, предмет на правния спор е било искането на достъп до копия от актовете, т.е. тяхното съдържание. Съдът е отменил отказа на Министъра на околната среда и водите като незаконосъобразен, като е задължил ответника да предостави поисканата информация.

След няколко безполезни опита за получаване на упоменатата информация жалбоподателят г-н Лазов се е обърнал към неправителствената организация фондация "Програма Достъп до Информация". След като тази организация поставя въпроса за изпълнението на съдебното решение в свое писмо, в писмо отговор зам. министърът на околната среда и водите г-жа Маноела Георгиева обяснява, че г-н Лазов е отказал да плати определената му такса, тьй като е искал предварително да се запознае с изготвената информация /явно за да се увери, че това е именно исканата информация/. Това негово желание не е било удовлетворено, без да се сочат мотиви за това. От съдържанието на писмото на зам. министъра и приложеното към него друго писмо, адресирано до г-н Лазов, е видно, че описаният по-горе случай освен останалото няма нищо общо с искането на достьп до информация, което е било предмет на съдебното решение по а.д.№ 5736/0 1г.

Считам, че проявеното неуважение към влязло в сила решение на Върховния административен съд, както и осъщественото с тдва бездействие правонарушение, явно извършено виновно, следва да обусловят реализирането на предвидената в закона отговорност.

Предвид изложеното моля да наложите глоба на Министъра на околната среда и водите за неизпълнение на влязло в сола решение.

Приложение:
1. Писмо изх. № 48/30.01.02г. от Маноела Георгиева
2. Писмо от инж. Цв. Димитрова
3. Писмо вх. № 48-00-2526/09.04.02г. от фондация ПДИ
4. Писмо изх. № 48-00-2526/22.04.02г. от Маноела Георгиева
5. Писмоизх.№Ж-29/15.02.02г.
6. адв. пълномощно

С уважение:
/пълномощник/