До г-жа Арсенова
Министьр на МОСВ

Относно: Достьп до информация, във врьзка с изземване на инертни материапи от долината на р. Джерман

Уважаема г-жа Арсенова

В противовес на установените напоследък добри взаимоотношения помежду ни, заместник министьр Георгиева отново е подведена от г-н Копринов да подпише писмо, което не отговаря на истината.

От исканите ксерокопия от достъп до информация посочени в приложената молба от 03.01. 2002 г. от общо 14 точки на брой, до момента ми е отказана посочената информация, с изключение само на дванадееета точка за ползване на воден обект.

Предоставения ми опис за посочените пет наложени акта от г-жа Димитрова, Директор на РИОСВ, не са ксерокопия от исканата от мен информация.

Приложение сьгласно текста.

08.05.2002г.
С уважение:
/Лазов, председател на Инициативен комитет/