Република България
Министерство на околната среда и водите

До:
Г-жа Гергана Жулева

Изп. Директор на Фондация "Програма Достъп до Информация"
Ул. "Г. С. Раковски" №120 София

Относно: Достъп до обществена информация

Уважаема госпожо Жулева,

Благодарим за писмото Ви.
Необходимо е да Ви информираме, че г-н Иордан Лазов е добре познат в Министерство на околната среда и водите. Кореспонденцията с него е в значителен обем, присъствал е на множество срещи и съвети. Като председател на Инициативния комитет за възстановяване екологичното равновесие в долината на р. Джерман има значителен принос за изясняване на проблема и насочването му в правилна посока. Може да се каже, че до сега се е провеждало едно ползотворно сътрудничество, както с г-н Лазов, така и с другите неправителствени организации в региона.

На този фон, учудване буди едно недоразумение, които би накърнило доброто име както на министерството, така и на фондацията, която представлявате. Това е описания случай за отказан на г-н Лазов достъп до информация, които не отговаря на действителността.

В отговор на молбата на г-н Лазов от 05.02.2002 г., същият е уведомен своевременно (прилагам копие от писмото), че ще получи исканата информация след представяне на документ за платена такса. Това му е било обяснено и при разговори със служители от министерството. Неясно защо, г-н Лазов е поискал първо да се запознае с изготвената информация и след това да плати таксата.

Точно това негово желание не е било удовлетворено. Исканото копие от регистъра на издадените разрешителни за ползване на воден обект е направено, стой на разположение от 15.02. т. г., но до ден днешен не е потърсено от молителя.

Считам, че при наличието на един предварителен контакт по случая с министерството, нямаше да се стигне до подобно недоразумение.

Вярвам, че ще направите необходимото за благоприятното приключване на случая.

Приложение: Съгласно текста.

С уважение:
Зам. Министър:
Маноела Георгиева