До г-жа Долорес Арсенова
Министър на околната среда и водите

Уважаема Госпожо Министър,

Фондация Програма Достъп до Информация е неправителствена организация, учредена по реда на ЗЛС и пререгистрирана по реда на ЗЮЛНЦ. Нейните общественополезни цели са да подпомага упражняването на правото информация, да насърчава търсенето на информация чрез гражданско образование в областта на свободата на информация и да работи за увеличаване на прозрачността в работата на институциите на централната и местна власт. Тези свои цели тя реализира чрез анализ и систематизиране на случаи на неправомерен отказ на поискана информация, наблюдаване на практиките по предоставяне на информация, даване на препоръки на държавните и общински органи за подобряване на работата по прилагането на Закона за достъп до обществена информация и др.

През 2001г. към нас се обърна гражданин - Йордан Лазов с оплакване, че от Министерството на околната среда и водите му е отказан достъп до информация във формата на копия от определени документи.

Със съдействието на юристите на Фондация Програма Достъп до Информация бе подготвено заявлението на г-н Лазов за достъп до информация, а след получения отказ на Министъра на околната среда и водите /по това време г-жа Евдокия Манева/ - жалбата срещу този отказ пред Върховния административен съд. С решение № 9822/01г. по а.д. № 5736/01г. Върховният административен съд, V отд., отмени отказа да бъде предоставен достъп до информация, материализиран в решение № 6/ 28.03.01г. на министъра на околната среда и водите и задължи органа да предостави исканата информация.

Когато отива с копие от решението, за да поиска да му бъде предоставена информация в съответствие с влязлото в сила съдебно решение, г-н Лазов е посъветван да подаде наново молба, което той прави - на 3.01.02г. и още една - на 05.02.02г. Допълнително той се среща с г-н Копринов и г-н Малчев, директор на Дирекция "Води." В тези разговори той е уверен, че информация няма да му бъде предоставена.

В резултат на всички тези усилия на г-н Лазов, му е предоставена таблица с изброяване на актовете за нарушения и наложените имуществени санкции във връзка с интересуващия го въпрос. Едното писмо, съдържащо въпросната таблица, е подписано от директора на РИОСВ - София и н-к отдел "Перник", а другото - от зам. Министър Маноела Георгиева. Поисканите копия от актове до ден днешен г-н Лазов не е получил.


Случаят е описан в базата данни на Фондация Програма Достъп до Информация и ще бъде публикуван в ежегодния доклад, издаван от нашата организация /намерението ни за публикуване предшества наученото от нас развитие на случая/. Докладът ни се разпространява до всички органи на държавната власт и местото самоуправление, до медиите, неправителствени организации и международни организации.

Случаят е публикуван на уеб страницата на Фондация Програма Достъп до Информация, която, между другото, е известна на и се посещава от представители на Съвета на Европа, Европейската комисия, Европейския парламент, НАТО, Артикъл 19 - Глобална кампания за свободно изразяване, Прайвъси интернешънъл и др.
Случаят е цитиран и на международни обучения.

Причината за широката известност на случая се дължи не на поведението на служителите на повереното Ви министерство, а на напредничавото решение, взето от съда, още повече, че това е първото влязло в сила съдебно решение по Закона за достъп до обществена информация.

Непредоставянето на информация въз основа на влязлото в сила съдебно решение е грубо нарушение на закона, незачитане на авторитета на съдебната власт и на конституционния принцип, съгласно който всяка от трите власти, на които се разделя държавната власт в републиката, има своя ясно очертана компетентност и не може да се намесва в компетенциите на другите власти.

Налице са основанията за търсене на отговорност от виновните служители, в т.ч. налагане на санкция по реда на чл.51 и сл. от ЗВАС, както и на други санкции.

Ние смятаме, че е по-лесно да се изгуби общественото доверие в една институция, отколкото да се изгради такова. От това за съжаление страдат самите граждани, поради което нашето убеждение винаги е било, че е необходимо да се изчерпят всички средства за диалог.

Ето защо се обръщаме към Вас с апел да изпълните законовите си задължения и да предоставите поисканата информация съобразно с решението на съда, и да наложите санкция на виновните длъжностни лица.


Гергана Жулева,
Изпълнителен директор

Александър Кашъмов,
Адвокат