РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНА ТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ДО:
Г-Н ЙОРДАН ЛАЗОВ
Ул. "Смолянско" № 36, бл. 47, вх. В София

ОТНОСНО: Екологичното състояние на поречието на р. Джерман.

Уважаеми г- н Лазов,

В поредната Ви жалба констатирате положителното развитие в решаването на съществуващия екологичен проблем. Наистина, областната управа в Кюстендил получи подкрепата на МОСВ за включване в титулните списъци на МРРБ и МЗГ и за финансиране на едни цялостни и комплексни проектни разработки за долината на р. Джерман. Това е част от реализацията на мерките, приети на разширеното обществено обсъждане, проведено при управителя на Облает Кюстендил. Следващата стъпка, след осигуряване на средствата, е обявяването от Облает Кюстендил на конкурс за възлагане изготвянето на проектните разработки, след обсъждането и приемането на Техническото задание.

Както е видно, действията на МОСВ са конкретни и целенасочени и това е съвсем естествено, с оглед нееднократно заявяваната позиция по този проблем.
С наше писмо № Ж-29/15.02.2002 г. сте информиран, че исканата от Вас информация от регистьра за издадените разрешителни за ползване на воден обект е изготвена и можете да я получите по съответния ред. До ден днешен Вие не сте проявили желание за това.

Проектът за бараж на р. Джерман не е отхвърлен. Проектьт е приет с Решение на ОЕСУТ - Кюстендил, внесен е от инвеститора и е преминал законовата процедура за издаване на Разрешително за ползване на воден обект по реда на Закона за водите, необходимо условие за одобряване на проекта и за издаване на разрешително за строеж на съоръжението. Реализирането или не на проекта, като част от бъдещата каскада язове, е в компетенциите на инвеститора.

Твърдението Ви, че "зам. министьр Дуков е издал разрешителното" не отговаря на истината.

Считам, че на настоящия етап е необходимо да съсредоточим усилията си в градивна посока, с оглед реалното възстановяване на еколоричното равновесие в долината на р. Джерман.

С уважение,
ЗАМ. МИНИСТЪР