ДО МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Г-ЖА ДОЛОРЕС АРСЕНОВА

ЗАЯВЛЕНИЕ

от
Иордан Стаменов Лазов
София, ул."Смолянска" № 36, бл.47 вх."В",
Тел. 952 52 56

Госпожо Министьр,

Във връзка с решение на Върховния административен съд № 9822/18.12.2001г. моля да ми бъде предоставена информация относно следните въпроси:

o копия от всички съставени актове за нарушение и следващите ги наказателни постановления, съставени от органите на МОСВ; които посочвате в отговора Ви на актуално питане на народния представител Валентин Симов /ОНС/ през миналата година;
o копие от заповед № 131/ 29.03.00г. на МОСВ за спиране на експлоатацията на пресевната инсталация на горепосочената фирма и останалите добивни машини;
o копие от акта, с който е разрешено продължаване на добива;
o копие от всички актове на органите на МОСВ за санкциониране на незаконен добив на инертни материали след спирането на експлоатацията на горепосочената инсталация.
o копия от цялата налична информация относно отклоняването на р. Джерман за язовир "Дяково".
o копия от цялата налична информация относно отклоняването на рилските реки Горица, Фудиня и Отовица.

Изразявам готовност да заплатя следващата се сума за разхода за копиране.

Прилагам: 1/ копие от две заявления вх.№ ж-134 и 134/20.03.01г.; 2/ копие от съд. решение

С уважение:
/И. Лазов/