Република България
Министерство на околната среда и водите

Решение на министъра на околната среда и водите за отказ за предоставяне на достьп до информация

На основание чл.2,ал.1 във връзка с &1,т.2 от Закона за достьп до обществена информация:

Отказвам достьп до предоставяне на информация по Заявление с вх.№ Ж-137/20.03.2001г. на Иордан Стаменов Лазов,

Мотиви:
Не може да бъдат предоставени копия от съставени актове за установяване на административни нарушения, издадените въз основа на тях наказателни постановления и копия от заповеди,тъй като в тези документи се съдържа лична информация за съставителите на документите и свидетелите. По смисъла на Закона за достьп до обществена информация,тази информация е лична.

Настоящия отказ може да бъде обжалван пред Върховния административен съд,по реда на Закона за Върховния административен съд.

Евдокия Манева