До Министъра на Околната среда и водите
Г-жа Eвдокия Mанева

Заявление за достъп до обществена информация

Уважаема г-жо министър, на основание Закона за достъп до обществена информация, моля да ми бъде предоставен достъп до:

1. Цялата налична информация относно отклоняването на р. Джерман за язовир "Дяково". Моля да ми бъде предоставена възможност за преглед на наличната информация, след което да ми се предоставят ксерокопия на посочени от мен документи. Съгласно чл.26 от закона имам възможността да поискам две форми на достъп до информация.
2. Цялата налична информация относно отклоняването на рилските реки Горица, Фудиня и Отовица. Моля да ми бъде предоставена възможност за преглед на наличната информация, след което да ми се предоставят ксерокопия на посочени от мен документи.

Предварително Ви благодаря и е надявам да получа отговор в законоустановения срок.

С уважение,
Йордан Лазов

20.03.2001 г.
София