ДО МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ
Г-ЖА ЕВДОКИЯ МАНЕВА

ЗАЯВЛЕНИЕ

от
Иордан Стаменов Лазов
София, ул."Смолянска" № 36, бл.47 вх.'Ъ",
Тел. 952 52 56

на основание: Закон за достьп до обществена информация

Госпожо Министьр,

Моля да ми бъде предоставена информация относно следните въпроси, отнасящи се до действия на повереното Ви министерство спрямо "Пресевни инсталации" ЕООД, с едноличен собственик на капитала община Дупница:

o копия от всички съставени актове за нарушение и следващите ги наказателни постановления, съставени от органите на МОСВ; които посочвате в отговора Ви на актуално питане на народния представител Валентин Симов /ОНС/ през миналата година;
o копие от заповед № 131/ 29.03.00г. на МОСВ за спиране на експлоатацията на пресевната инсталация на горепосочената фирма и останалите добивни машини;
o копие от акта, с който е разрешено продължаване на добива;
o копие от всички актове на органите на МОСВ за санкциониране на незаконен добив на инертни материали след спирането на експлоатацията на горепосочената инсталация.

Изразявам готовност да заплатя следващата се сума за разхода за копиране.

С уважение: