РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

София 1000. ул. Славянска" №8
Регистрационен индекс и дата

ДО
Г-Н КИРИЛ ДИМИТРОВ КАРАИВАНОВ

На вниманието на: г-н Кирил Караиванов

Относно: Ваше писмо, препратено от Министерски съвет на Република България (вх. N 03-00-136/20.02.2002 г. на МИ) с искане за предоставяне на заверени копия от документи

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАИВАНОВ,

Приложено изпращам Ви заверено копие от разрешение на министъра на промишлеността на управителя на "Брилянт" ЕООД, с. Крушето, за учредяване на залог върху слънчогледово семе срещу получаване на банков кредит от "Булбанк" АД.

По отношение на искането Ви, за предоставяне на дадено от министъра на промишлеността на управителя на "Брилянт" ЕООД, с. Крушето, разрешение за учредяване на залог върху машини и. съоръжения, Ви уведомявам, че такова разрешение не се съхранява в Учрежденския архив на министерството.

С уважение,
Директор на дирекция
"Нормативна основа на икономиката"