РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

ЗАПОВЕД

Номер РД-26-111
София, 04.08.2000г.

На основание чл.147, ал.2 от Търговския закон и чл.9, ал. 1, т. 1, чл.10, ал. 1 и чл. 11 от Правилника за реда за упражняване правата на собственост на държавата в предприятията, приет с ПМС №7/25.01.1994 г. и предвид наличието на предпоставката на чл.607а, ал. 1, във връзка с чл.608 и чл.742, ал. 1 от Търговския закон

НАРЕЖДАМ:

1. Управителят на "Брилянт" ЕООД, с.Крушето, в 14 - дневен срок от получаване на тази заповед, да подаде във Великотърновския окръжен съд молба за откриване на производство по несъстоятелност и обявяване на дружеството в несъстоятелност, по реда на чл.630, ал.2 от Търговския закон.

2. Задължавам управителя на "Брилянт" ЕООД, с.Крушето, в тридневен срок от получаване на тази заповед да организира изготвянето на посочените в чл.628, ал.1 от Търговския закон документи, да уведоми данъчната администрация и Агенцията за държавни вземания, съгласно чл.20 от Данъчно процесуалния кодекс.

При подаването на молбата във Великотърновския окръжен съд да приложи към нея всички необходими документи, както и удостоверение за уведомяване от Агенцията за държавни вземания.

3. Задължавам ликвидатора на "Брилянт" ЕООД, с.Крушето до три дни след срока по т. 1, да представи в Министерство на икономиката всички документи, доказващи изпълнението на настоящата заповед.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Дирекция "Ликвидация и несъстоятелност"

Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Петър Жотев,
Министър на икономиката