РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА
София 1000. ул. Славянска" №8
Регистрационен индекс и дата
На Ваш № 94-К-09/08.12.2000 г.

ДО
Г-Н КИРИЛ ДИМИТРОВ КАРАИВАНОВ
ГР. СОФИЯ 1504
БУЛ. "ЯНКО САКЪЗОВ" 11А

Относно: Искане за предоставяне на информация, касаеща "Брилянт" ЕООД, с.Крушето, обл. Велико Търново

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАИВАНОВ,

Във връзка с ваше писмо в Министерство на икономиката вх. № 94-К-09/08.12.2000 г., приложено Ви изпращаме фотокопия на Заповед № РД-26-111/ 04.08.2000 г. на Министъра на икономиката и молба на управителя на "Брилянт" ЕООД, с.Крушето, обл. Велико Търново до Окръжен съд, Велико Търново с вх. № 162/25.08.2000 г.

Относно искането Ви за изпращане на протокол №121/28.07.2000 г. на Комисията по ликвидация и несъстоятелност към Министерство на икономиката, Ви информираме следното:

Информацията в посочения по-горе протокол е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации).
Достъпът до такава служебна информация е ограничен съгласно чл.13, ал.2, т.1 от Закона за достъп до обществена информация, поради което не може да Ви бъде предоставен цитираният по-горе протокол на Комисията по ликвидация и несъстоятелност към Министерство на икономиката.

С уважение:
Директор на дирекция "Ликвидация и несъстоятелност"

Приложения:
1. Заповед № РД-26-111/04.08.2000 г. на Министерство на икономиката
2. Молба №162/25.08.2000 г. до Окръжен съд Велико Търново