МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА
София 1000 ул. „Славянска" № 8

До Г-Н НАЧАЛНИКА
НА ОТДЕЛ "ДЕЛОВОДСТВО"
ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

ОТ Кирил Димитров Караиванов

УВАЖАЕМИ Г-Н НАЧАЛНИК,

На основание закона за достъп до обществена информация и във връзка с писмо номер 94-R-09-09/05.12.2000 г. нa M-во нa икономиката, моля, да ми бъдат предоставени следните документи:
1. Протокол номер 121/28.07.2000 г. на Комисията по ликвидация и несъстоятелност към М-во на икокомиката /частта, която засяга "Брилянт"-ЕООД
2. Заповед номер РД-26-111/04.08.2000 г. на М-во на икономиката
3. Молба на управителя на "Брилянт"-ЕООД до ВТОС с входящ номер 162/25.08.2000 г.

Желая да получа исканата от мен информация като копия на хартиен носител /ксерокс копия/ с/у заплащане.
София, 08.12.2000 г.

С уважение:
Кирил Караиванов