ДО
ДИРЕКЦИЯ "ДЪРЖАВНО
ЮРИСКОНСУЛТСТВО" ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
/На Ваш № К-94000025/20. 05. 2001 г./

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

По изпратената от Вас преписка Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол изразява следното становище:

Съгласно чл. 9, ал. З от Закона за държавния вътрешен инансов контрол /ЗДВФК/ единствено оправомощени да формират обществеността за дейността на Агенцията за дьржавен вътрешен финансов контрол са нейният директор и министърът на финансите. Визираните органи могат да дават само информация, за чието предоставяне законодателството не предвижда търсенето на някакъв вид отговорност.

1. Чл. 360 от НК криминализира разгласяването на сведения от военно, стопанско или друго естество, които не са държавна тайна, но чието разгласяване е забранено със закон, зповед или друго административно разпореждане. Като орган а Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол нейният директор е обвързан от законовата забрана на чл. 12, ал. 1, т. З и ЗДВФК. Ревизията като форма на контрол по отм. ЗДФК е свързана с проверка на финансово-стопанската дейност на обектите. Затова и ревизионния акт безспорно отразява факти от стопанско естество по см. на чл. 360 от НК.

2. Законът за държавния вътрешен финансов контрол не регламентира механизъм за предоставяне на копия от ювизионни актове на граждани. Липсата на такъв ред и предписанията на цитираните по-горе разпоредби налагат извода, че предоставянето на ревизионните актове на трети лица е неправомерно.

3. Предоставянето на ревизионния акт в спорния случай би довело до необосновани разходи /ревизионният акт е обемист и копирането му е свързано с големи разходи/, поради което и на основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ компетентният орган не е обвързан със задължение за предоставяне на достъп в посочената от заявителя форма.

4. В противоречие с изискванията на чл. 25, ал. 1, т. 2 от закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ поаденото заявление съдържа искане за предоставяне на копие от ревизионен акт, а не конкретни въпроси т. е. описание на исканата информация. ЗДОИ урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена формация и гарантира именно това право, а не регламентира достьпа до оригинали или копия от документи.

5. Чл. 28, ал. 2 от Закона за достъп до обществена формация посочва субектите, които вземат решения за предоставяне или отказ на достъп до исканата информация. От тук следва, че директорът на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол е компетентен да се произнесе и в сьответствие с правомощията си е взел решение като е отказал предоставянето на искания достъп, посочвайки своите мотиви с писмо изх. № К-94000027/05. 06. 2001 г.
Предвид гореизложеното, считаме, че отказът на директора Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол да предостави копие от ревизионен акт на гражданин е законосъобразен и правилен.

ДИРЕКТОР, АДВФК