РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Агенция за държавен вътрешен финансов контрол

ДО
ГОСПОДИН КИРИЛ КАРАИВАНОВ
БУЛ. "ЯНКО САКЪЗОВ" 11 А

Уважаеми г-н Караиванов,

По повод на Вашето искане на ревизионния акт от извършената финансова ревизия на "Брилянт"-ЕООД, с. Крушето, община Горна Оряховица, Ви отговаряме следното:

Съгласно чл. З, т. 4 от Закона за държавен вътрешен финансов контрол, касаещ принципа за опазване на служебната тайна, служителите на АДВФК нямат право да изнасят подобна информация. В случай, че направят публично достояние документ, съдържащ служебна тайна, те носят административно-наказателна отговорност (според Закона за ДВФК, чл. 42 във връзка с чл.12, ал. 1, т. 3) или наказателна отговорност (според НК, чл. 284).

На основание изброените по-горе законови разпоредби, както и на основание чл. 37, ал. 1, т. 1 от Закона за достъп до обществена информация, не можем да Ви предоставим искания ревизионен акт.

ДИРЕКТОР: