До г-н Министъра на Финансите

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Кирил Димитров Караиванов

Уважаеми г-н Министър,

Моля, на основание Закона за достъп до обществена информация, да ни бъде предоставена възможността да се запозная с ревизионния акт от извършената фпнансово-счетоводна ревизия на "Брилянтн-ВООД, с.Кршето, община Горна Оряховица.

Ревизията е извършена през последните няколко месеца на настоящата година от Териториално управление за ДШС, гр.В.Търново. Прилагам копия от разменената кореспонденция, между мен и Управлението /Писма от 16.12.2000г., 22.01.2001г. и 19.03.2001 г./

Желая да получа исканата ет мен информация, като копие на хартиен носител/ксерокс копие/, срещу заплащане.

Приложения съгласно текста.

София, 21.05.2001год.

С уважение: