ЕКОЛОГИЧНО СДРУЖЕНИЕ
"ЗА ЗЕМЯТА"
София 1000, ПК 975
офис: ул.Добри Войников 5
тел/факс: 02/96 33 125

ДО: г-жа Манева,
МИНИСТЪР НА МОСВ

ОТНОСНО: ваш Изх.№ 26-00-6578 от 18.07.2000 г.

Уважаема госпожо Министър,

Отново Ви моля да ми бъде предоставен препис-извлечение от протокола на заседанието на ВЕЕС, проведено на 19.06.2000 г. по т. 4 от дневния ред.

Вашия отговор от 18.07.2000 г. обосновава отказа Ви да предоставите съответната информация само позовавайки се на текст от Закона за достъп до обществена информация (чл,37. ал.1, т.1), който определя две или повече възможни основания и е недопустимо да не посочите точното основание, още повече съгласно чл. 38 от същия законов решението за отказ се посочват правното и фактическото основание за отказа.

14.11.2000 г.
С уважение:
Полина Кирева
(ЗА ЗЕМЯТА)