РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. N 26-00-6578
София, 18.07.2000 г.

До
Г-жа П. Кирева
гр. София 1000, ПК 975

Относно: Предоставяне на препис - извлечение от протокола на заседанието на ВЕЕС, преведено на 19.06.2000г. по т. 4 от дневния ред

Уважаема г-жо Кирева,

На основание чл. 37. ал. 1, т. 1 на Закона за достъп до обществена информация (ДВ, бр.55/2000г.) Министерството на околната среда и водите не може да Ви предостави исканата от Вас информация.

Допълнителният състав на Висшия експертен екологичен съвет се формира от избрани от Вас представители на неправителствени природозащитни организации, което Ви дава възможност да сте информирани подробно за дискусиите по време на заседанията.

С уважение,

Зам. Министър