ЕКОЛОГИЧНО СДРУЖЕНИЕ
"ЗА ЗЕМЯТА"
София 1000, ПК 975
офис: ул.Добри Войников 5
тел/факс: 02/96 33 125

ДО: г-жа Манева,
МИНИСТЪР НА МОСВ

Уважаема госпожо Министър,

В качеството си на представител на неправителствените природозащитни организации в допълнителния състав на Висшия експертен екологичен съвет на МОСВ, моля да ми бъде предоставено препис - извлечение от протокола на заседанието на ВЕЕС, проведено на дата 19.06.2000 г. с т. 4 от дневния ред:

"Предварителен доклад за ОВОС на обект "Каскада Горна Арда" с инвеститор НЕК-АД".

Предварително благодаря.

С уважение,

Полина Кирева,
(ЗА ЗЕМЯТА)
13.07.2000 г.
София