П Р О Т О К О Л

София, 14.06.2001 година

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на четиринадесети юни две хиляди и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СРЕБРИНА ХРИСТОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ
ПАНАЙОТ ГЕНКОВ
при участието на секретаря Десислава Александрова
и с участието на прокурора
сложи на разглеждане дело № 4772 по описа за 2001 година ,
докладвано от съдията БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ

На именно повикване страните се представиха така:
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Сдружение "Институт за национални изследвания" редовно призован, се представлява от директора БИСЕР БАНЧЕВ и АДВ.КАШЪМОВ.
ОТВЕТНАТА СТРАНА: Централна избирателна комисия редовно призована, се представлява от РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА.
Страните: Да се даде ход на делото.
ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД след изпълнение разпоредбата на чл.107, ал.1 от ГПК намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Жалбоподателят БАНЧЕВ: Поддържам жалбата. Представям писмени доказателства - ксерокопия от бюлетин за резултатите от изборите, произведени на 29.10-12.11.1995 г. на ЦИК; бюлетин за резултатите от изборите, произведени на 18.12.1994 г. - избори за 37-мо народно събрание; бюлетин за резултатите от изборите произведени на 19.04.1997 г. - избори за 38-мо Народно събрание; решение № 786/08.10.1999 г. на ЦИК; решение от 18.06.1993 г. по ф.д. № 8277/93 г. на СГС, фирмено отделение; решение от 13.04.1998 г. по ф.д. № 8277/93 г. на СГС, фирмено отделение и справка от информационно обслужване за фирма Институт за национални изследвания с дата 14.06.2001 г. Други доказателства и искания нямаме.

НЕГЕНЦОВА: Запознах се с днес представените писмени доказателства. Оспорвам жалбата. Считам, че жалбата не следва да се разглежда от Върховния административен съд, а съобразно чл.40 във връзка с чл.3, ал.2, ЗДОИ, ако се приеме, че решенията или мълчалив отказ подлежат на разглеждане, то те са подсъдни на окръжен съд. От друга страна считам, че жалбата е недопустима. ЗИНП е специален закон приет след ЗДОИ и такова обжалване не се предвижда.
Жалбоподателят БАНЧЕВ: ЗДОИ препраща към ЗАП и ЗВАС и следователно отказите на ЦИК подлежат на обжалване. Също така, считам, че ЦИК се явява в качеството на орган на власт и на публично правен субект и упражнява власт. Считам, че жалбата ни е допустима, тъй като съгласно чл.120, ал.2 от Конституцията на РБ има обща клауза на обжалване на административни актове, а разпоредба за изключването на някой от тези актове няма. Съгласно разпоредбата на чл.40, ал.1 от ЗДОИ на обжалване подлежат всички решения или откази за предоставяне на достъп до обществена информация.
ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представените с административната преписка писмени доказателства, както и днес представените такива от пълномощника на жалоподателя.

ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

Жалбоподателят БАНЧЕВ: Моля да уважите жалбата, като отмените , обявите за нищожен мълчаливия отказ на ЦИК да предостави поисканата информация и решите делото по същество. Информацията представлява обществена информация по смисъла на закона. Самата ЦИК счита така, тъй като в своите бюлетини и в Интернет е публикувала такава информация. Относно допустимостта на жалбата, видно от ЗАП, е че закона приравнява мълчаливия отказ към административен акт, съгласно чл. 33 от ЗАП. Другият ни довод е, че правото на достъп до информация е едно конституционно право. Необжалването на административни актове засягащи това право по принцип би довело до незащита на конституционно право. В това отношение аргументи има и в решение № 21/26.10.1995 г. на Конституционния съд на РБ. Представям писмени бележки, които поддържам.

АДВ.КАШЪМОВ: Присъединявам се.

НЕГЕНЦОВА:Считам, че жалбата следва да се остави без разглеждане, съобразно чл.40, ал.2, ЗДОИ решение или отказа да се предостави информация се обжалва пред окръжен съд по реда на ЗАП. Такива решения на ЦИК не са предвидени в ЗИНП. От друга страна ако приемете, че жалбата е допустима, то моля да оставите същата без уважение. ЦИК е постоянно действащ орган с определен мандат. Тя няма този архив, който се предвижда и иска от жалбоподателите за изобри от 1999 до 2000 г. Архивът е на Народното събрание. От друга страна за стари избори ЦИК издава бюлетин и публикува резултати в Държавен вестник. Съгласно новия закон - ЗИНП всички решения подлежат на публикуване в БТА, а ЦИК има страница и в Интернет. След, което ЦИК издава бюлетин, обнародва резултатите в Държавен вестник. Централната избирателна комисия няма назначен персонал, а информацията, която се изисква като обем е невъзможно да бъде дадена в този момент. Тези данни, които се искат са публикувани, знаят се. Моля да оставите без уважение жалбата.

РЕПЛИКА АДВ.КАШЪМОВ: Мотивите за нашето искане бяха именно, с оглед публикуване на решенията в Интернет, тъй като последните бяха частично публикувани. От нас не е поискано отлагане във врамето с оглед искането ни.

РЕПЛИКА Жалбоподателят БАНЧЕВ: ЗДОИ не задължава за незабавно уведомяване. То следва да се извърши до 30 дни.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.
Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11.41 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР: