ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

От
Институт за национални изследвания
София 1421, ул. "Яворец" N 9
тел. 65-39-71

Уважаема госпожо Джелепова,

На основание Закона за достъп до обществена информация моля да ни бъде предоставена наличната информация относно:

Компютърната обработва на резултатите от парламентарните избори в Република България произведени между 1991 и 2001 г., включително

На основание Закона за достъп до обществена информация моля да ни бъде предоставена документите съдържащи:
1. Данни за фирми и колективи, кандидатствали пред ЦИК за определяне на преброители на изборните данни и публикуване на изборните резултати;
2. Спечелилите и загубили оферти за преброяване;
3. Списък на експертите на ЦИК одобрили и тествали спечелилите програми;
4. Пълен списък на участвалите служители на фирми и членове на математически колективи при основните и контролни преброявания на резултатите;
5. Мотивите при приемане на съответните решение на ЦИК.

Бихме желали да получим исканата от нас информация в следната форма:

Преглед на информацията - оригинал или копие, с възможност за получаване на копия на хартиен носител.

Директор:
/Бисер Банчев/

София
21.05.2001