РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Агенция за държавен вътрешен финансов контрол
София, 06.07.2001 год.
Пощ-код 1000, Тел.: 9859 5100
Телефакс: 981 50 42

ДО
Г-Н ЮРИЙ ИВАНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ГС "ОБЩЕСТВЕН БАРОМЕТЪР"-
СЛИВЕН
КОПИЕ:
ДО ТД на ДВФК-СЛИВЕН

Уважаеми г-н Иванов,

По повод на Вашето искане за достъп до нформация относно ревизионния акт от извършената финансова ревизия в Колеж-Сливен към ТУ-София през 1999 г. и ревизионния акт относно извършената ревизия в Инженерно-педагогическия факултет към ТУ-София през 1999 г. Агенцията за ДВФК изразява становище:

Съгпасно чл. 9. ал. З от Закона за държавния вътрешен финансов контрол единствено оправомощени да информират обществеността за дейността на АДВФК са нейният директор и Министърът на финансите. Визираните органи могат да дават само информация, за чието предоставяне законодателството не предвижда търсенето на някакъв вид отговорност.

В заявлението за достъп до информация, адресирано до директора на Териториална дирекция на ДВФК-Сливен, Вие искате наличната информация относно тези ревизионни актове. В противоречие с изискванията на чл. 25. ал. 1, т, 2 от ЗДОИ заявлението не съдържа конкретни въпроси, т.е. описание на исканата информация

В Закона за ДВФК липсват норми, регламентиращи механизъм за предоставяне на оригинали или копия от ревизионен акт на граждани. Същевременно органите на АДВФК имат задължение за опазване на служебната тайна, съгласно чл. 12. ал. 1 т.3 във връзка с чл. 3 т. 4 от ЗДВФК.

Предвид изложеното считаме, че предоставянето на ревизионен акт на граждани е неправомерно. В случай, че конкретизирате искането си относно информацията, до която желаете да получите достъп, съгласно чл 37, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация, оторизираните органи от АДВФК ще Ви отговорят по предвидения в закона ред.

Директор: