ОБЩИНА ВРАЦА

ЗАПОВЕД

На основание чл. 3, ал. 1 от Закона за доспъп до общeстаена информация,

НАРЕЖДАМ:

1. Главният секретер на Община Враца да организира, консултира, координира и контролира процеса на вземано на решенията за предоставяне - или отказ от достъп до исканата обществена информация, както и за писменото уведомяване на физическите и юридически лица по смисъла па този закон.

2. Отговорни но смисъла на чл, 28, ал. 2 от ЗДОИ да се считат всички заместник-кметове, началник-отдели и началник-сектори, както и останалите длъжностни лица от общинската администрация, на които е възложено прякото изпълнение за прсдоставянс на достьп до обществена информация.

3. Главният секретар па осигури административно-правното и информационно нзпълнение на ЗДОИ, разработване и привеждане в изпълнение на инструкция за неговото приложение от служебно задължените лица.

4. Подаването на заявленията и тяхното регистриране да се извършва в деловодството на Община Враца.
За целта да се въведе специален регистьр и информационно поле в софтуерната програма за наблюдение движенисто на заявленията с оглед спазване указните в закона срокове.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички отговорни по
смисъла на този закон длъжностни лица за сведение и нзпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Главния секретар на Община Враца.

Кмет: