ОБЩИНА ВРАЦА

до
ИнфоЕКО гр. В Р А Ц А
ул."Мито Цветков" №2

На № 2 /05.112001 г.

Във връза с Ваше писмо под горния номер, относно собствсността на терен в кв. 44-а по плана на гр. Враца, сьгласно чл.28 ал.1 и чл.31 ал.5 от ЗДОИ Ви информираме:

С писмо изх. №10046/18.12.01 г., "ЛУКОЙЛ-БЪЛГЛРИЯ" ни уведомяват, че исканата информация е конфиденциална и не дават сьгласие за предоставяне документите за собственост на терена, върху който строят бензиностанция в кв.44-а по плана на гр.Враца.

Секретар: