ДО
Инфо ЕКО клуб
гр. В р а ц а
ул."Мито Цветков" №2

На №2/05.12.2001 г.

Във връзка с Ваше писмо под горния номер, относно собственоста на общинската част от терена в кв.44-а по плана на гр. Враца , съгласно чл.28, ал.1 и чл.31 ал.5 от ЗДОИ, приложени изпращаме, както следва:
- Акт за общинска собственост;
- Решение на ОбС-Враца за продажба на общинския парцел;
- Договор за покупко-продажба.
За документите на останалата част от терена, съгласно чл.31, ал. 1,2,3
и 4 от ЗДОИ, сме поискали съгласието на третото лице.

Секретар: