СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ДО
МИЛКО НИКОЛОВ БОЯДЖИЕВ
УЛ. "РАКОВСКИ" N123 ГР. СОФИЯ

ДИРЕКЦИЯ
"АРХИТЕКТУРА
И ГРАДОУСТРОЙСТВО"
ул. Сердика 5а
тел. 84-151, факс 980-67-41

Решение за предоставяне на информация

Във връзка с получени в Дирекция "Архитектура и градоустройство" Ваше заявление за достъп до обществена информация, вх N. РД-94-00-54/04.07.2001 г. и жалба срещу мълчалив отказ за предоставяне на обществена информация на Главния архитект на София, рег. инд. РА-94-00-54/25.07.2001 г., Ви уведомявам следното:

1.По отношение на искането да Ви бъде предоставен достъп до подробните схеми за поставяне на преместваеми съоръжения, съставени съгласно чл. 13 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Столична община, отнасящи се за район "Средец".

Исканата от Вас информация е обществена по смисъла на чл.2, ал.1 от ЗДОИ и достъпът до нея е напълно свободен за всеки гражданин на Република България. В Дирекция "Архитектура и градоустройство" се съхраняват подробни схеми за поставяне на преместваеми съоръжения. Вие можете до дойдете в определеното приемно време за граждани - всеки понеделник и петък от 14.00 до 17.00 часа и лично да прегледате поисканата информация.

Със заповед N РД-09-1 5-1 81/30.07.2001 г. са отменени приемните дни на Дирекция "Архитектура и градоустройсво"/понеделник, четвъртък и петък от 14.00 до 17.00 часа/ за периода 01.08.2001 г. до 15.09.2001 г.

На тел. 989 09 00, вътр. 345 - Юрисконсулт Б. Тончева, можете да получите повече информация и да уточните допълнителни въпроси.

2. По отношени на искането да Ви бъдат направени копия от желани документи. Съгласно чл.27 ал.1, т. 2 от ЗДОИ, административните органи са длъжни да се съобразят с предпочитаната форма за предоставяне на достъп до обществена информация, освек в случаите, когато е свързана с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето. В Дирекция "Архитектура и градоустройство" има техническа възможност да си направите ксерокопия на съответните схеми, като заплатите извършената услуга по установените цени.

3.Преписката, образувана по писмо N ТК-94-Е-1/22.01.2001 г. по наши данни е приключена, като изпълнител в случая е арх. Росица Пангарова. Вие можете да получите информация по начина описан в т. 1.

4. По отношение жалбата срещу мълчалив отказ за достъп до обществена информация на Главния архитект на София. Съгласно чл.39, ал.1 от ЗАП, административният орган е задължен да изпрати жалбата заедно с цялата преписка в съда и Вашата жалба ще бъде изпратена по компетентност в Софийски градски съд, административна колегия.

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ПРАВЕН":