СТОЛИЧНА ОБЩИНА
У-НИЕ "АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО"
ул. "Сердика" № 5А

ДО Г-Н СТОЯН ЯНЕВ
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА
СОФИЯ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
От
Милко Николов Бояджиев, живущ в гр .София; ул. "Раковски" № 123

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЕН АРХИТЕКТ,

На основание Закона за достъп до обществена информация, моля да ми бъде предоставен достъп до информация относно следното:
1. Цялостните и подробни схеми за поставяне на преместваеми съоръжения, съставени съгласно чл.13 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Столична община . Моля да ми бъде предоставен достъп до гореописаните схеми, отнасящи се до р-н Средец град София. Моля да ми бъдат предоставена възможност за преглед на исканата от мен информация, както и да ми бъдат направени копия на желани от мен документи.
2. Цялата преписка образувана по ваше писмо № ТК-94-Е-1 от 02.04.2001 година до кмета на район Средец. Моля да ми бъдат предоставена възможност за преглед на исканата от мен информация, както и да ми бъдат направени копия на желани от мен документи.

Напомням Ви, че Законът за достъп до обществена информация, предоставя общо право на достъп до информация, поради което не е необходимо да доказвам правен интерес за да получа исканата от мен информация.

Законът за достъп до обществена информация, задължава държавните органи да предоставят цялата информация създаван и съхранявана от тях с изключение на онази, изрично засекретена със закон. Искам да отбележа, че исканата от мен информация не представлява държавна или служебна тайна по силата на никой закон.

Предварително Ви благодаря и очаквам да получа отговор в законоустановения срок.

София
Милко Бояджиев