П Р О Т О К О Л

София, 21.10.2002 година

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи октомври две хиляди и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ
ЧЛЕНОВЕ: МАРИНА МИХАЙЛОВА
ВАНЯ АНЧЕВА
при участието на секретаря Илиана Иванова
и с участието на прокурора Маруся Миндилева
сложи на разглеждане дело № 6269 по описа за 2002 година ,
докладвано от председателя АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ

На поименното повикване и след спазване разпоредбата на чл.107 от ГПК на второ четене:

КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ: Военноокръжна прокуратура Сливен нередовно призован, не се представлява. Призовката на същия не е върната, поради което не могат да се направят изводи за връчването й или за причините, поради които не е връчена.
ОТВЕТНИКЪТ: Сдружение "Български Хелзенски комитет" редовно призован, се представлява от АДВ.КАШЪМОВ.
ПРОКУРОРЪТ: Считам, че ход на делото не следва да се дава.

ВЪРХОВНИЯТ административен съд счита, че поради нередовното призоваване на жалбоподателя ход на делото не следва да се дава, а същото следва да бъде отложено за друга дата, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото за 13.01.2003 г. от 9 часа, за която дата ответникът се извести чрез неговия процесуален представител. Да се призове жалбоподателя като призовката се изпрати с нарочно писмо до председателя на Окръжен съд-гр.Сливен, с което на последния да се обърне внимание, че поради неизпълнение на служебните задължения от страна на длъжностното лице при поверения му окръжен съд призовката за Военно-окръжната прокуратура за днешното съдебно заседание не е връчена, нито пък е върната във Върховния административен съд с посочване на причините, поради които не е била връчена и това не трябва да се повтаря и с новата призовка, защото причинява недопустимо от правилата на морала отлагане на делото. Заедно с писмото на председателя на Сливенския окръжен съд да се изпрати и препис от този протокол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР: