Назад

Начало

 

 

Новини - съдебни дела 2009 г.

Председателят на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) е длъжен да предостави достъп до приложенията към докладите за инцидента от 1 март 2006 г. в АЕЦ “Козлодуй” на национално движение “Екогласност”. Докладите за инцидента и приложенията към тях бяха поискани от екологичната организация още през 2006 г. Тогава АЯР предостави докладите и отказа предоставяне на приложенията към тях, поради липса на съгласие от АЕЦ „Козлодуй“. Частичният отказ бе отменен на две съдебни инстанции, които приеха, че поради липсата на мотиви, не е ясно защо сезираният задължен субект по ЗДОИ е счел, че с искането се засягат права или законни интереси на трето лице, както и не е ясно кои точно сведения се възприемат като такива от третото лице и защо. През юли 2007 г. Председателят на АЯР отново отказа да предостави достъп до приложенията към докладите с мотив, че, от една страна, те представляват служебна тайна, а от друга – търговска. С Решение № 777 от 17 октомври ( 1.3Mb) на Административен съд – София град, І-во отделение, 15-ти състав по административно дело № 2898/2008 г., вторият отказ на АЯР също бе отменен. Решението бе обжалвано с касационни жалба от АЯР и АЕЦ „Козлодуй“. С Решение № 12924 от 3 ноември 2009 г. ( 60Kb) състав на Върховния административен съд остави в сила решението на предходната инстанция.

Липсата на произнасяне по заявление за достъп до информация от страна на задължен по ЗДОИ субект представлява недопустимо поведение. С този мотив състав на Административен съд – София град (АССГ), отмени мълчалив отказ на Областния управител на област София по заявление на гражданина Николай Веселинов, поискал информация за всички, възложени от Областния управител, устройствени схеми, общи и подробни устройствени планове за територията на Столична община в периода 2005 – 2009 г. В Решение № 74 от 2 ноември 2009 г. ( 750Kb) на Административен съд – София град, ІІ-ро отделение, 26-ти състав, по административно дело № 4852/2009 г., е посочено още, че исканата информация е обществена по смисъла на ЗДОИ, тъй като дава възможност на гражданите да си съставят мнение за дейността на Областния управител при издаване на актове по Закона за устройство на територията и за провежданата от него политика за устройство на територията.

АССГ отмени частично отказ на председателя на Софийски районен съд (СРС) да предостави информация, свързана със съдебните заседатели и участието им по дела в СРС. Със заявление от април 2009 г. журналистът Крум Благов (в. „Стандарт“) бе поискал под форма на справка информация, касаеща съдебните заседатели в СРС:

  1. В колко дни през 2008 г. е участвал всеки от тях в съдебни заседания;
  2. Какъв е размерът на възнаграждението за участие в съдебно заседание;
  3. Има ли участие на съдебен заседател в повече от едно заседание на ден и колко са тези случаи;
  4. Колко и кои съдебни заседатели членуват в Съвета на съдебните заседатели към СРС;
  5. Колко заседания е провел този съвет;
  6. Приети ли са вътрешни правила за организация на работата и правила за поведението на съдебните заседатели.

Отказът на председателя на СРС бе с мотив, че исканите сведения представляват статистика, а не конкретна обществена информация по смисъла на ЗДОИ. С Решение от 6 ноември 2009 г. ( 1.3Mb) Административен съд – София град, І-во отделение, 2-ри състав, по административно дело № 4111/2009 г., намери за законосъобразен отказа на Председателя на СРС относно информацията, поискана по т. 1-3 от заявлението и отмени същия по отношение на информацията, поискана по т. 4-6. Според съдия Милена Славейкова информацията, поискана с първите 3 точки от заявлението, касае правораздавателната дейност на съда и не може да се получава по реда на ЗДОИ, а изискването й е единствено в правомощията на Висшия съдебен съвет, Инспектората към Висшия съдебен съвет и Министъра на правосъдието, и то по реда на Закона за съдебната власт. По отношение на информацията по т. 4-6 съдът приема, че същата би дала възможност на заявителя да си състави собствено мнение за административно организационната дейност на СРС и че тези данни попадат в обхвата на Закона за достъп до обществена информация.

Столична община незаконосъобразно е отказала достъп до информация, свързана с проект „Управление на битовите отпадъци на Столична община за финансиране от фондовете на ЕС“. До този извод стигна състав на Административен съд – София град (АССГ) по дело, образувано по жалба на Ивайло Хлебаров (член на екологично сдружение „За Земята“) срещу отказ на общината да предостави копие от документи, свързани с проекта и изготвени от консорциум „Fichtner GmbH& CO.KG“ - Германия, „БТ инженеринг“ ЕООД – България, и „Аква Консулт АГ“ - Германия. Отказът на общината бе мотивиран с обстоятелството, че поисканите документи са част от тръжна документация и проектно предложение (т.нар. апликационна форма) за кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ с проект „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“, които процедури още не са проведени. Според общината това било основание за отказ по чл. 13, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация, тъй като исканите документи са подготвителни и нямат самостоятелно значение. В отказа бе посочено още, че достъпът до информация по неприключени тръжни процедури би засегнал интересите на трети лица, които биха участвали като кандидати. С Решение от 10 август 2009 г. 23-ти състав на АССГ, с председател Антоанета Аргирова, отмени отказа на общината и й върна преписката за ново произнасяне. В мотивите е посочено, че исканата от заявителя информация безспорно представлява информация за околната среда и общината е следвало да прецени предпоставките за предоставяне на достъп по Закона за опазване на околната среда, вместо да се позовава на общата разпоредба от ЗДОИ, неприложима към случаите, когато се иска достъп до информация, свързана с околната среда. Според съда, отделно от това, фактът, че поисканите документи представляват част от тръжни процедури, не обуславя наличието на основание за отказ, а още по-малко подобно основание е хипотетичният бъдещ интерес на трети неопределени лица, евентуални участници в процедури. Срещу решението е подадена касационна жалба от общината. Пълният текст на съдебното решение четете тук ( 115Kb).

Мълчаливият отказ е винаги незаконосъобразен. В случаите, когато е подадено редовно заявление по Закона за достъп до обществена информация, задълженият субект следва да се произнесе в писмен вид. До този извод стигна петчленен състав на Върховния административен съд по дело на Пламен Борисов от Монтана срещу мълчалив отказ на Министъра на вътрешните работи. Със заявление от август 2008 г. г-н Борисов е поискал копие на хартиен носител от документите, въз основа на които са проведени конкретни полицейски действия в основно училище “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Долно Церовене спрямо него като учител и председател на Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители в Община Якимово, област Монтана. В мотивите си съдебният състав посочва, че задълженият субект (в случая министърът) дължи мотивирано писмено произнасяне по заявлението. След като е поискана информация, този субект е длъжен да разгледа подаденото заявление, да прецени дали исканата информация е такава по определението на закона или не и в зависимост от това да уважи или да постанови отказ, поради което непроизнасянето представлява мълчалив отказ в нарушение на закона. С тези мотиви съдът потвърди решението на предходната инстанция, с което бе отменен отказът на министъра и преписката му бе върната за произнасяне. Пълният текст на Решение № 11326 от 05.10.2009 г. ( 86Kb) по административно дело № 7060/09 г. на Върховния административен съд, петчленен състав.

С подкрепата на ПДИ бе обжалван отказ на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) да предостави копие от одобрения план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Сливен, за периода 2009 – 2013 г. Информацията бе поискана от г-н Юрий Иванов със заявление от  юни 2009 г. С писмо от юли 2009 г. ДКЕВР отказа предоставяне на исканата информация с мотив, че същата е класифицирана като служебна тайна. В резултат на подадената от ПДИ жалба бе образувано административно дело № 5399/09 г. на Административен съд – София град, ІІ отделение, 30 състав. Делото ще бъде разгледано в открито съдебно заседание на 19.11.2009 г., от 10,30 ч.

Обществена или статистическа е информацията за участието на съдебни заседатели в делата на Софийски районен съд (СРС) и подлежи ли тя на предоставяне по реда на ЗДОИ? Отговор на този въпрос предстои да даде Административен съд – София град (АССГ) по делото на журналиста Крум Благов срещу отказ на председателя на СРС да предостави информация за участието на съдебни заседатели по делата в СРС. Интересът на журналиста е продиктуван от обстоятелството, че получил информация, според която едни от определените съдебни заседатели в СРС заседават често по дела, а други изобщо не са викани. Същевременно за тази работа заседателите получават възнаграждение. Благов се съмнява дали не се поддържа състояние, при което определени "доверени" хора да участват в заседания, като получават и съответното възнаграждение. Председателят на СРС му отказва тази информация с мотив, че исканите сведения представляват статистика, а не конкретна обществена информация по смисъла на ЗДОИ. В резултат на подадената от ПДИ жалба бе образувано административно дело № 4111/09 г. на АССГ, І отд., 2 състав. Делото бе разгледано в открито съдебно заседание на 08.10.2009 г. Предстои постановяване на съдебното решение.

Предоставянето на достъп до информация за това къде е изпълнена последната смъртна присъда в България през 1989 г. остава с неясна съдба. Информацията бе поискана от майката на последното лице с изпълнена смъртна присъда в България със заявление, отправено до Министерство на правосъдието (МП). Отказът бе подписан от старши юрисконсулт към дирекция в МП. С Решение от 22 юни 2009 г. на Административен съд – София град, І-во отделение, 9 състав, по административно дело № 5217/2008 г., отказът бе обявен за нищожен, тъй като е издаден от некомпетентен орган. Със съдебното решение преписката се изпраща на компетентния орган – Директора на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за произнасяне по заявлението.

Столична община (СО) не може да отказва на основание адвокатска тайна предоставяне на копие от  Правния анализ на изпълнението и неизпълнението на концесионния договор между СО и „Софийска вода“ АД за експлоатация на столичната ВиК система в периода 2000 – 2007 г. Тази информация бе поискана от Ганчо Хитров, председател на „Национален комитет за подобряване водоснабдяването на България“. В отказът на кмета на СО бе посочено, че тъй като правният анализ е изготвен от адвокатско дружество, то същият е обект на адвокатска тайна. С Решение № 31 от 16 юни 2009 г. Административен съд – София град, ІІ-ро отделение, 33 състав, по административно дело № 1884/2009 г., отказът на кмета бе отменен и преписката му бе върната за ново произнасяне. В мотивите си съдът отбелязва, че законодателната регламентация на понятието „адвокатска тайна“ дава основание да се приеме, че субект на нейното опазване е единствено лице, притежаващо качеството „адвокат“, каквото качество кметът на СО като задължен субект по ЗДОИ не притежава. Следователно, за кмета не е налице законово изискване за нейното опазване и той не може да се позовава на „адвокатска тайна“ при постановяване на отказ за предоставяне на обществена информация. Съдебното решение е обжалвано от СО пред Върховния административен съд.

С подкрепата на ПДИ националното движение “Екогласност” спечели окончателно и на втора инстанция пред Върховния административен съд (ВАС) срещу Министерство на околната среда и водите (МОСВ) за РИЛА-БУФЕР. С Решение от № 8921 от 6 юли 2009 г., по административно дело № 15062/2008 г., състав на ВАС потвърди решението на предходната съдебна инстанция, с което бе отменен отказът на главния секретар на Министерство на околната среда и водите Тамер Бейсимов да предостави на национално движение “Екогласност” достъп до Протокола от заседанието на Националния съвет по биологично разнообразие, проведено на 25 ноември 2007 г., когато с два гласа не бе включена буферната зона на Рила в НАТУРА 2000. В мотивите си съдът отбелязва, че процесното заявление действително касае предоставяне на обществена информация относно въпроси на околната среда. Поради това, правилно първоинстанционният съд е съобразил наличието на приложим специален закон, уреждащ тези обществени отношения и по-конкретно – нормите на чл. 17 и чл. 20, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, които несъмнено не са взети предвид при постановяване на обжалвания административен акт. Решението на ВАС е окончателно (не подлежи на обжалване), а според първоинстанционното решение съдът задължава МОСВ в 14-дневен срок от влизане в сила на решението да предостави искания документ. Повече за делото може да видите тук.

След съдебна отмяна на отказ по заявление за достъп до информация, отговорната институция публикува цялата поискана информация на интернет страницата си. С Решение от 25 май 2009 г. Административен съд – София град (АССГ) отмени мълчалив отказ на Държавната агенция за младежта и спорта (ДАМС) да предостави достъп до списъка на юридическите лица, включително спортни федерации, които са получили финансова помощ от ДАМС за периода 1 януари 2007 г. - 1 януари 2009 г. Делото бе образувано по жалба на сдружение „ВВФ – Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма, България“. Пълният текст на Решение от 25.05.2009 г. на АССГ, І отделение, 2 състав по а.д. № 1778/2009 г. четете тук ( 4,9 Mb). След постановяване на съдебното решение ДАМС публикува цялата поискана информация на интернет страницата си в секция „Спорт“ - „Финансиране на спортни федерации, организации и клубове“.

Не съществува пречка искането за достъп до обществена информация да бъде направено повторно, когато при първоначалното подаване на заявление административният орган е отказал предоставяне на исканата информация. До този извод стигна Административен съд – Варна по дело, образувано по жалба на арх. Калина Павлова срещу отказ на Oбщина Варна да разгледа заявлението й за достъп до информация, с което иска достъп до коригирания предварителен проект на Общ устройствен план на Oбщина Варна и заповеди на кмета по Закона за устройство на територията. Мотивите на Oбщина Варна за отказ да разгледа заявлението бяха, че искането е недопустимо, тъй като административният орган вече се е произнесъл по същите искания. Според съда обаче, след като Законът за достъп до обществена информация допуска повторно искане за вече получена информация, като единственото условие е информацията да е предоставена преди повече от шест месеца, то на още по-голямо основание следва да се приеме, че няма пречка за повторно искане от страна на същия заявител, ако първоначалното не е удовлетворено. С тези мотиви съдът отменя отказа на общината да разгледа заявлението и връща преписката на кмета на общината, за да разгледа искането по същество и да постанови мотивирано решение, с което да предостави или откаже достъп до исканата информация. Пълният текст на Определение № 2884 от 8 юни 2009 г. на Административен съд – Варна, 21 състав, постановено по а.д. № 914/2009 г., четете тук ( 137 Kb).

Единствената призната от закона възможност за процедиране на задължения субект при получаване на редовно заявление за достъп до информация е да постанови решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до информация, като писмено уведоми заявителя за своето решение. С този мотив два различни състава на  Административен съд – София град (АССГ) отмениха мълчаливи откази по заявления за достъп до информация.

Мълчаливият отказ по ЗДОИ е винаги недопустим, поради което само на това основание същият подлежи на отмяна. До този извод стигна АССГ по дело, образувано по жалба на Ивайло Хлебаров срещу мълчалив отказ на кмета на Столична община по заявление за достъп до информация. Със заявлението бе поискано копие от договора за “Пред-проектно проучване“ и съпътстващи документи за проект „Управление на битовите отпадъци на Столична община” за финансиране от фондовете на ЕС, сключен на  24 октомври 2007 г. между Столична община и Консорциум „Fichtner GmbH& CO.KG“, „ВТ- Инженеринг“ ООД и „Аква Консулт“ ООД, след проведена процедура по възлагане на обществена поръчка, открита с решение № РД-09-03-87/15.05.2007  на Столична община като възложител. Пълният текст на Определение от 8 юни 2009 г. на АССГ, ІІ отделение, 31 състав по а.д. № 1003/2008 г. четете тук ( 702 Kb).

Мълчаливият отказ по ЗДОИ е винаги недопустим, поради което само на това основание същия подлежи на отмяна. До този извод стигна и друг състав на АССГ в този случай по дело, образувано по жалба на сдружение „ВВФ – Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма, България“ срещу мълчалив отказ на Държавно горско стопанство – гр. София по заявление за достъп до информация. Със заявлението бе поискана информация за това заплатила ли е фирмата „Витоша ски“ АД такси за ползване на земи в района на туристически център „Алеко“ в природен парк „Витоша“ за 2008 г., респективно за кои месеци са заплатени подобни такси. Пълният текст на Решение № 40 от 26 май 2009 г. на АССГ, ІІ отделение, 37 състав, по а.д. № 179/2009 г. четете тук ( 918Kb).

Информацията за договора, сключен между Държавната агенция по туризъм (ДАТ) и фирма “Р.О.К.” ООД за изпълнение на щанд, с който България е била представена на международната туристическа борса “Уърлд травел маркет 2007” в Лондон е обществена. До този извод стигна състав на Върховния административен съд (ВАС) като касационна инстанция по дело, образувано по жалба на Председателя на ДАТ срещу решението на Административен съд – София град, с което през м. юни 2008 г. бе отменен като незаконосъобразен отказът му да предостави достъп до договора. В мотивите си магистратите отбелязват, че в хода на делото не са представени каквито и да било доказателства, обосноваващи извод, че предоставянето на търсената от заявителя обществена информация, която се отнася до третото лице засяга интересите му по начин, който да обоснове необходимост от изричното му съгласие – наличие на търговска, производствена тайна или друго защитено от публичен достъп обстоятелство, както и че третото лице е отказало искания достъп до договора. Повече информация за делото, както и пълния текст на съдебното решение, четете тук.

Административен съд – гр. Русе отмени отказ на Областният управител на Русе да разгледа заявление за достъп до информация, подадено по електронен път, тъй като същото не е подписано с универсален електронен подпис. Отказът бе отменен с Определение № 13 от 14 май 2009 г., постановено по а.д. № 110/2009 г. В мотивите си съдът отбелязва, че предмет на спора е законосъобразността на отказа да се разгледа искането по същество, но заявлението е съдържало реквизитите по чл. 25 от Закона за достъп до обществена информация, а никъде в закона не се разглежда хипотеза, при която заявлението е нередовно, поради липса на подпис. Пълният текст на съдебното определение четете тук ( s726Kb).

Председателят на Общински съвет (ОС) гр. Ловеч изпълни съдебното решение на ВАС от м. април, с което бе отменен негов отказ и бе задължен да предостави достъп до информацията за конкретните суми, изплатени от ОС  на местни и централни медии за публикация на наредби и обяви. С писмо от 12 май 2009 г. Председателят на ОС предостави на Цветан Тодоров – гл. редактор на в. „Народен глас“, исканата справка за изразходваните от бюджета на ОС – Ловеч суми за публикации в местната и централната преса за периода 2004 – 2006 г. Повече информация за делото, както и пълния текст на съдебното решение, четете тук.

Информацията за конкретните суми изплатени от Общински съвет гр. Ловеч на местни и централни медии за публикация на наредби и обяви  не представлява търговска тайна и следва да бъде предоставена при поискване. До този извод стигна състав Върховния административен съд по делото на Цветан Тодоров – гл. редактор на в. „Народен глас“ срещу решението на Ловешки окръжен съд, с което бе отхвърлена жалбата му срещу отказа на председателя на Общинския съвет (ОС) гр. Ловеч. В мотивите на решението магистратите отбелязват, че исканата информация се отнася до трети лица (съответните медии), но не засяга интересите им по начин, който да обоснове необходимост от изричното им съгласие – наличие на търговска, производствена тайна или друго законово защитено от публичен достъп обстоятелство. Съдът задължава председателя на ОС да предостави достъп до тази информация в 14 дневен срок. Повече информация за делото, както и пълния текст на съдебното решение четете тук.

Върховният административен съд (ВАС) отмени отказ на Правителствена информационна (ПИС) служба да предостави информация за извършения през 2007 г. ремонт в кабинета на министър-председателя Сергей Станишев. Делото бе заведено още през 2007 г. по жалба на Павлина Трифонова – журналист във в. „24 часа“, на която директорът на ПИС отказа да предостави информация за имената на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка, цената на ремонта като цяло и цената на новите мебели (за всяка вещ). Отказът бе на основание засягане на интересите на трето лице и липса на съгласие за предоставяне на информацията, както и посочване, че същата представлява търговска тайна. Първоначално отказът на ПИС бе потвърден от тричленен състав на ВАС с решение от 8 декември 2008 г., но с решение от 31 март 2009 г. петчленен състав на ВАС, отмени решението на предходната инстанция, както и отказа на директора на ПИС и му върна преписката за ново произнасяне с указания по приложението и тълкуването на Закона за достъп до обществена информация. Повече информация за делото, както и пълния текст на съдебното решение четете тук.

За пореден път бе отменен отказ на правителството да предостави информация за договорите, сключени с “Майкрософт“ за ползване от държавната администрация на РБ на софтуерни продукти на компанията. Делото бе образувано по жалба на Росен Босев – журналист от в. „Капитал“ срещу отказ на Правителствена информационна служба (ПИС), основан на засягане интересите на трето лице (търговското дружество – ЦАПК „Прогрес“) и изразено изрично несъгласие за предоставяне на информация. С Решение от 20 март 2009 г. състав на Административен съд София-град отмени отказа като незаконосъобразен и върна преписката на ПИС за ново произнасяне. В мотивите си съдът отбелязва, че е следвало ПИС да потърси съгласие са предоставяне на тази информация от „Майкрософт Корпорейшън“, а не от ЦАПК „Прогрес“, които са продавачи на дребно съгласно представеното по делото Споразумение подписано от министър Димитър Калчев и лично от Бил Гейтс за „Майкрософт“. Повече информация за делото, както и пълния текст на съдебното решение четете тук.

Мълчаливият отказ по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) е недопустим. Съгласно ЗДОИ, единствената призната възможност за процедиране на задължения субект е да постанови решение за предоставяне или отказ за достъп. С тези мотиви състав на Върховния административен съд (ВАС) потвърди решението на Административен съд София – град (АССГ) за отмяна на мълчалив отказ на председателя на Столичен общински съвет (СОС) да предостави информация за всички свои отпуски и служебни пътувания в страната и чужбина за периода 2003 г. до м. август 2007 г. Вижте повече информация за делото, както и пълния текст на съдебното решение ( 63 Kb).

Административен съд – София град (АССГ) отмени отказ на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София (РИОСВ) да предостави достъп до информация под формата на копие от заданието за Специализиран подробен устройствен план (СПУП) за ски и туристическа зона „Алеко“, депозирано от „Витоша ски“ ЕАД по реда на Закона за устройство на територията. Копие от заданието бе поискано от Сдружение „ВВФ - Световен фонд за дивата природа, България“ със заявление за достъп до информация от м. октомври 2008 г. В отказа си директорът на РИОСВ – София бе посочил, че тази информация не попада в обхвата на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и че заданието е част от административна процедура, а не е окончателен акт на административен орган. В решението си по делото съдът отбелязва, че правото на благоприятна и здравословна околна среда (чл. 55 от Конституцията) е пряко свързано с правото на гражданите да бъдат информирани. В мотивите на решението се посочва, че информацията, касаеща самото задание безспорно представлява информация за околната среда и предпоставките за предоставянето й е следвало да бъдат преценени по ЗООС, който е специален спрямо Закона за достъп до обществена информация. Така постановения отказ е не само незаконосъобразен, но противоречи и на целта на закона и най-вече на основните информационни функции на РИОСВ да предоставя информация на обществеността в областта на околната среда, да организира самия процес на достъп на гражданите до информация за околната среда и за устойчиво използване на природните ресурси. Повече информация за делото и пълния текст на съдебното решение (Жалба на ПДИ срещу Наредба 40 1.4 Mb).

Гражданин осъди Община Варна - кметът криел 1428 безплатни пропуски
Гражданинът Николай Цветков, който от години води борба с прозрачността с община Варна чрез Закона за достъпа до обществена информация, осъди общината да му каже колко броя безплатни пропуска са раздадени за басейн "Приморски". Оказа се, че общо те са 1428. Кметът Кирил Йорданов знаел за всичките 1428 безплатни пропуска за басейн "Приморски". Всички те били раздадени с негово знание.

В заявлението до общината гражданинът Николай Цветков пита главния секретар на общината колко броя ВИП пропуска са издадени от управителя на общинското предприятие "Спортни имоти" за басейн "Приморски" и на какво основание. Питането е с дата 5 юни 2008 година. След като общината мълчи и не спазва закона Цветков завежда съдебно дело срещу общината и го печели. На 17 декември Административният съд реши: Отменя мълчаливия отказ на община Варна да предостави достъп до обществена информация на Николай Цветков и задължава община Варна да предостави тази информация. Общината не обжалва решението, но и не го изпълнява и на 6 март 2009 г Николай Цветков информира Административния съд. Съгласно чл. 304 от АПК длъжностно лице, което не изпълни влязъл в сила съдебен акт се наказва с глоба от 200 до 2000 лева, като при повторно нарушение се налага глоба по 500 лева за всяка седмица от неизпълнението.
Едва тогава общината, след като няма накъде казва истината с подпис и печат:
1. Безплатни карти на спортисти от 14 клуба - 1200 броя
2. Безплатни карти за треньорите - 50 броя
3. Безплатни входни карти за спортисти ветерани - 100 броя
4. Други порпуски:
- на деца на загинали полицаи - 18 броя
- награда на ученик спасил от удавяне девойка на плажа - 1 брой
- безплатни пропуски за фирмата строител на басейна - "Акватек" връчени от кмета Кирил Йорданов - 10 броя
- безплатни пропуски за консулствата на Русия и Украйна - 4 броя
- безплатни пропуски за МВР и ППО - 40 броя
- безплатни пропуски за ЩАБ на военно-морските сили - 5 броя.
Пропуските са раздадени със знанието на кмета Кирил Йорданов. В настоящата 2009 година разрешение за безплатно ползване на басейна се издава единствено от зам. кмета Коста Базитов, пише в информацията дадена от дирекция "Правно нормативно-обслужване" с дата 13 март 2009 година.

Репортерът на bTV Новините Десислава Кръстева спечели на първа инстанция съдебен спор с Административен съд – гр. Варна за отказан достъп до информация. От Варненския административен съд отказаха да предоставят достъп до информацията, която се съдържа в дело, гледано от бившия председател на съда Анелия Цветкова, която беше арестувана за подкуп. Правната помощ по делото на Десислава Кръстева е на Програма “Достъп до информация” и адвокат № 1 за 2008  Александър  Кашъмов. Искането на репортерката бе заради публични твърдения, че бившият председател на Административен съд - Варна е получил подкуп именно за това дело, а отказът беше с мотива, че информацията в делото не представлява обществен интерес. Спорът бе решен от Административния съд в Добрич, поради отвод на всички съдии от съда във Варна. Повече информация за делото, както и пълния текст на съдебното решение четете тук (Жалба на ПДИ срещу Наредба 40 82 Kb).

Главният секретар на Народното събрание (НС) е длъжен да осигури достъп до сградата на НС на площад “Княз Александър І Батенберг” № 1 на режисьорката Малина Петрова за направата на снимки за филм, свързан с подпалването на Партийния дом през 1990 г., възложен й за изработване след спечелен конкурс  от Националния филмов център към Министерство на културата през ноември 2006 г. До този извод стигна състав на Административен съд – София град по дело срещу отказ на главния секретар от м. май 2008 г. да осигури искания достъп. Основният аргумент на главния секретар за отказ бе, че сградата е със специален ограничен режим на достъп, както и че в случай, че бъде предоставен искания достъп до сградата, то ще бъдат изолирани части от сградата на НС, ще се наруши достъпът на депутати и служители до работните им места, функционирането на Народното събрание.  В мотивите на решението си съдебният състав отбелязва, че като сграда с историческо значение, пресъздаването (заснемането) на облика на сградата (отвън и отвътре), както и пресъздаването на събития, случили се там в минало време, представляват визуална информация, свързана с обществения живот, макар и  в минало време, а именно с част от най-новата история на Република България. Тъй като достъпът не може да бъде безконтролен, то според съдебния състав в правомощията на главния секретар е да определи в кои дни и по кое време да бъде предоставен достъп до сградата на НС, включително във времето на парламентарна ваканция, когато не би била засегната по никакъв начин дейността на народните представители и институцията. Решението подлежи на обжалване пред ВАС, така че предстои да разберем дали главния секретар ще изпълни същото или ще се възползва от възможността да го обжалва. Може да прочетете повече информация за делото и пълния текст на съдебното решение (Жалба на ПДИ срещу Наредба 40 13 Mb).

 

 

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 21.02.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP