Назад

Начало

 

 

Новини - съдебни дела 2007 г.

С решение от 15 ноември 2007 г. петчленен състав на ВАС потвърди решение на тричленен състав на същия съд, с което през м. юли бе отменен отказ на министъра на вътрешните работи да предостави достъп до информация, свързана с направено разпределение от жилищна комисия и отдаването под наем и последваща продажба на жилище от ведомствения фонд на МВР. Според магистратите министърът неправилно е отказал на основание чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ (информация с подготвителен характер и нямаща самостоятелно значение) достъп до актовете изготвени от жилищната комисия, тъй като тази хипотеза е приложима в рамките на определения в закона две годишен срок от момента на създаване на служебната информация с подготвителен характер, а към датата на издаване на отказа този срок е изтекъл и следователно е отпаднало основанието за отказ. Колкото до заповедите на министъра, с които конкретно жилище е отдадено под наем и впоследствие продадено, то магистратите отбелязват, че по чл. 31 от ЗДОИ не е предвидено да се постановява отказ за достъп до обществена информация по предположение, че съгласие от засегнатите от нея лица няма да бъде дадено, а е възложено задължение за органа да поиска такова съгласие. Без осъществяването на тази процедура не е възможно органът да прецени дали да предостави търсената информация, респ. в какъв обем. Решението на съда е окончателно. Предстои ново произнасяне на министъра при съобразяване с указанията на съда. Делото бе водено от журналиста от в. “168 часа” - Йордан Тодоров, с подкрепата на ПДИ. Пълно описание на делото четете тук.

С Решение от 2 ноември 2007 г. състав на Софийският градски съд отмени отказа на директора на Правителствена информационна служба (ПИС) да предостави достъп до информация на журналиста от в. “Капитал” - Росен Босев, свързана с условията, при които са сключени договори от бившия министър на държавната администрация – Димитър Калчев с фирмата “Майкрософт” за наемането на софтуерни лицензи за нуждите на държавната администрация, както и копия от самите договори.

Случаят нашумя особено, след като по информация от пресата с последния такъв договор броят на софтуерните лицензи е достигнал 48 000, с което общата им цена надхвърля 27 млн. щатски долара. През м. май директорът на ПИС отказа предоставяне на тази информация с мотива, че условията, при които са подписани договорите за уреждане ползването от държавната администрация на РБ на софтуерни продукти на “Майкрософт, както и самият договор представляват търговска тайна. Журналистът заведе жалба срещу отказа с помощта на ПДИ в Софийския градски съд, чието последно заседание се проведе на 3 октомври 2007 г. Според магистратите мотивите за отказа противоречат на закона. Опазването на търговската тайна и предотвратяването на нелоялна конкуренция биха могли да обосноват отказ, само ако държавната институция е поискала съгласието на засегнатия търговец по чл. 31 от ЗДОИ и е налице негов изричен отказ или липса на съгласие. Дори само това, че ПИС не е поискала изрично съгласие от третото засегнато лице, каквото в случая представлява “Майкрософт”, обуславя незаконосъобразност на отказа поради съществено нарушение на административно-процесуалните правила за издаването му. Дори изричното несъгласие или липсата на съгласие на фирмата, според съда не обвързват административния орган да откаже автоматично достъп до обществена информация – той може по своя преценка да предостави исканата информация в обем и по начин, че да не увреди третото лице.
Пълно описание на делото четете тук.

На 20 септември 2007 г. състав на Административен съд, София-град разгледа и обяви за решаване дело срещу отказ на директора на Правителствена информационна служба (ПИС) да предостави информация за извършения ремонт в кабинета на премиера Станишев през 2007 г. Отказът е постановен по заявление от м. юни 2007 г. на журналистката Павлина Трифонова (в. “24 часа”). В отговор тя получила по пощата писмо от директора на ПИС – г-жа Таня Джаджева, с което е уведомена, че ремонтът е извършен след сключен договор по проведена обществена поръчка по Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки (НВСОП). С писмото й се предоставя съвсем оскъдна информация и то само по някои от поставените въпроси, а по отношение на тези, свързани с цената на ремонта, офертите на участниците, както и цената за всяка закупена във връзка с ремонта вещ е постановен отказ на основание чл. 37, ал. 2 от ЗДОИ, тъй като тази информация засягала интересите на трети лица и няма техните изрични писмени съгласия за предоставянето й. Отделно, според директора на ПИС участниците в процедурата по възлагане на специална обществена поръчка са посочили, че част от информацията има конфиденциален характер. Предстои в 30-дневен срок съдът да се произнесе с решение.

На 2 юли 2007 г. петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) потвърди предходното съдебно решение за отмяна на отказа да бъде предоставен достъп до информация относно инцидента в АЕЦ "Козлодуй" от 1 март 2006 г. Както си спомняме, инцидентът стана известен на обществото след публикации в германската преса. Според министърът икономиката и на енергетиката, Румен Овчаров, инцидентът бил от първа степен и съобщаването му не било задължително. Комисия установи, че инцидентът е от втора степен, което обуславя оповестяването му. Достъп до информация относно предприетите във връзка с инцидента действия поиска НД "Екогласност" през май 2006 г. Агенцията за ядрено регулиране предостави изготвените доклади, но отказа приложенията към тях, заради несъгласие на третото засегнато лице- самата ядрена централа. През февруари 2007 г. тричленен състав на ВАС отмени отказа, като подчерта, че несъгласието на трето лице само по себе си не е основание за отказ. Трябва действително да са засегнати негови права или интереси, което в случая не е налице. Пред петчленния състав от ядрената централа представиха части от договор с руска фирма за проектиране, изготвяне и въвеждане в експлоатация на приводи СУЗ 5 и 6 ЕБ - същите защитни органи, значителна част от които бяха престанали да функционират на 1 март 2006 г. Според самия договор, всичко свързано с изпълнението му е конфиденциално. С решението си петчленния състав отхвърли аргументите на АЯР и централата и потвърди, че искането на съгласие на трето лице не е основание за отказ да бъде предоставена информация, която по своя характер е обществена. Делото бе водено със съдействието на правния екип на ПДИ.

На 28 юни 2007 г. тричленен състав на ВАС окончателно потвърди правото на журналиста от bTV Генка Шикерова да получи достъп до искани от нея документи. Делото бе заведено срещу отказ на кмета на община Несебър да предостави достъп до заповеди, с които са раздавани недвижими имоти и право на строеж на крайно нуждаещи се. Журналистическото разследване показва, че сред "крайно нуждаещите се" са държавни служители и фигури от съдебната власт от региона. Повод за заявлението е естественият интерес към научаване на конкретните мотиви, с които е прието, че въпросните лица са в жилищна нужда. След като не изпрати отговор в законоустановения срок, в по-късно писмо-решение кметът на Несебър мотивира отказа си да предостави информация с личните данни на третите лица. През ноември 2006 г. Бургаският окръжен съд отмени отказа като незаконосъобразен. Тричленният състав остави в сила това решение като отхвърли довода на касационния жалбоподател - община Несебър - че журналистката иска повторно една и съща информация. След като не е предоставила при първото искане информацията, институцията не може да възразява че от нея се иска същото в рамките на шест месеца. Правната помощ бе осъществена с подкрепата на ПДИ. На 28 септември 2006 г., Денят на правото да знам, Генка Шикерова получи наградата "Златен ключ" за журналист, ползвал най-активно Закона за достъп до обществена информация.

В Решението си от 11 юни 2007 г. Върховният административен съд (ВАС), Пето отделение /съдия докладчик Жанета Петрова/, остави в сила Решението на Софийския градски съд, с което бе отменен като незаконосъобразен мълчаливия отказ на Директора на Националната разузнавателна служба /НРС/ ген. Кирчо Киров да предостави на журналиста от в.”Дневник” Христо Христов достъп до документи, свързани с убития в Англия български писател Георги Марков.

С решението на ВАС се отхвърлят аргументите на НРС, изложени в касационната й жалба. Съдът приема, че със Закона за достъп до обществена информация законодателят не е изключил НРС от кръга на институциите, задължени да предоставят информация на гражданите. Правото на информация подлежи на ограничаване, когато исканата информация е класифицирана. Дори в някои от тези случаи обаче, гражданите пак имат право да получат поисканата информация. Такъв е случаят по чл.34, ал.3 от Закона за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/, когато срокът за защита на информацията е изтекъл и следва да се премахне нивото на класификация. Според магистратите, правилно Софийският градски съд е поставил въпроса защо при тези обстоятелства информацията не е предоставена на Държавния архивен фонд, съгласно чл.33, ал.2 от ЗЗКИ. Отхвърлен е и аргументът на НРС, че информацията не е обществена, защото се засягат чуждестранни лица. Според съдебния състав, исканата информация е обществена, защото от нея заявителят може да си състави мнение за дейността на службата за сигурност през периода на социализма. В решението се добавя, че не заявителят трябва да доказва, че институцията съхранява поисканата информация, поради което е неоснователен аргументът на НРС, че не е доказано службата да притежава документите. Напротив, институцията най-добре знае какво, в какъв обем и вид съхранява и е длъжна да отрази тези обстоятелства в писмения си отговор по ЗДОИ. Решението е окончателно.

Журналистът ползва правна помощ от Програма Достъп до Информация.

Делото се води от 2004 г. и е спечелено на първа инстанция през 2006 г. Става въпрос за ключови документи на бившето Първо главно управление на ДС по случая “Марков”, които се съхраняват в Националната разузнавателна служба. През 2004 г. за подобни документи журналистът осъди тогавашния вътрешен министър проф. Георги Петканов за отказ до архива на МВР. В резултат на решението на ВАС министър Петканов предостави исканите документи.

6 Март 2007: Втори журналист осъди разузнаването за отказан достъп до информация
Втори журналист спечели дело срещу директора на Националната разузнавателна служба (НСС) Кирчо Киров. Софийският градски съд е обявил за нищожен отказа на НСС да предостави на репортера от Дарик радио Богдана Лазарова достъп до документите на Първо главно управление на бившата Държавна сигурност, отнасящи се до атентата срещу папа Йоан Павел Втори и делото срещу Сергей Антонов. Съдът е върнал делото на директора на НСС с указанието да се произнесе по искането на журналистката, като се съобрази с мотивите на съдебното решение.
Делото се води с помощта на Програма “Достъп до информация”. Мотивите на съда ще бъдат огласени до няколко дни.

Със свое решение от 2 февруари 2007 г. тричленен състав на Върховния административен съд отмени отказа на Агенцията за ядрено регулиране да предостави копия от приложенията към докладите за инцидента в пети блок на АЕЦ “Козлодуй” от 1 март 2006 г. Делото бе образувано по жалба на Национално движение "Екогласност", което получи по реда на Закона за достъп до обществена информация докладите, но му бяха отказани приложенията към тях. Съображенията за това бяха, че третото лице – ядрената централа в лицето на директора, не дава съгласие за предоставянето им. Делото бе водено с правната помощ, оказана от Програма Достъп до Информация. В своето решение магистратите констатират, че не е ясно защо АЯР е решила, че са засегнати права и интереси на АЕЦ “Козлодуй” и ги е питала за съгласие. Логично според тях е предположението, че както докладите, така и приложенията включват данни за разследването и не може да се презюмира, че в тях се съдържа някаква защитена от закон тайна.

ВАС върна преписка на агенцията за ново произнасяне със задължение да се съобрази и с Закона за опазване на околната среда, който изисква да се взима предвид общественият интерес от разкриването на информация.

Според ВАС договорът "Краун Ейджънтс" за реформа в митниците не представлява класифицирана информация
С решение на петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) от 23 януари 2007 г., потвърди решението на тричленния състав от 13 февруари 2006 г. То отменяше отказа на министъра на финансите да предостави договора между министерството и британската консултантска фирма "Краун Ейджънтс". Ексминистър Милен Велчев два пъти отказа документа, поискан от Кирил Терзийски от ПДИ, тъй като договорът бил класифициран като държавна тайна. В решението си от февруари м.г. ВАС заяви, че договорът с британската фирма за реформа в митниците в своята съвкупност не представлява класифицирана информация и върна преписката на министерството за ново произнасяне. От министерството обжалваха решението. Петчленният състав подкрепи мотивите на долната инстанция, като посочи още, че административният орган не е мотивирал решението си за отказ, а срокът на класификация, който за съответния гриф за сигурност е 5 г., е изтекъл.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 21.09.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP