СЛУЧАИ, ПОСТЪПИЛИ В ПДИ ЗА ПРАВЕН СЪВЕТ И КОНСУЛТАЦИИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
 
Обща характеристика
Предоставянето на правна помощ продължава да е сред приоритетните дейности за ПДИ. През 2019 г. в някои от постъпилите случаи ПДИ оказа правна помощ още на първоначалния етап от търсенето на информация, когато правният екип даде съвет и/или подготви заявление за достъп до информация. В друга категория случаи помощ бе оказана след отказ за предоставяне на информация.
Съществена част от правната помощ е и изготвянето на жалби до съда и представителство по дела на заявители, обърнали се за съдействие към организацията (подробна информация в следващата точкаСъдебни дела“).
 
Брой на постъпилите случаи
Случаите, в които е предоставена правна помощ в периода януари – декември 2019 г. са  157[1]. Търсещите информация са ни потърсили в офиса, по e-mail или телефон.
В зависимост от характера и правната им квалификация, обособяваме случаите в три групи:
 • преобладаващата част отразяват практики по неспазване на задълженията на институциите по ЗДОИ – 99;
 • малка част са свързани с нарушения на правото на защита на личните данни – 7;
 • случаи, свързани с нарушения на правото да се търси, получава и разпространява информация –  6 и др.


 

 
Кой най-често търси информация
Най-често към ПДИ за правна помощ се обръщат граждани, журналисти и неправителствени организации. И през 2019 г. най-много консултации са предоставени на граждани - 78 случая. От неправителствени организации са постъпили 21, а в 47 случая са ни потърсили журналисти от централни и местни медии и координатори на ПДИ. В 10 случая екипът ни е бил потърсен за консултация от служители в администрацията, а в един – от представители на бизнеса и др.
 

 
От кои институции се търси информация
Най-голям е броят на случаите, в които търсещите информация се обръщат към институциите на местната власт /кметове и общински съвети/ - 64 и централните органи на изпълнителната власт – 33.
По-рядко консултациите са свързани с търсене на информация от териториалните органи на изпълнителната власт – 5 и публичноправни субекти и организации – 7 случая, от органите на съдебната власт – 11  и др.
В базата данни на ПДИ са регистрирани 5 случая на предоставена правна помощ без да е въведен ответник – това са случаи, в които екипът ни е бил потърсен за обща консултация по закона или е бил поставен въпрос как се развива едно съдебно дело, в какви срокове и др.
 
 
 
Най-чести основания за отказ
През 2019 г. преобладават мълчаливите откази – 20%, които са се увеличили в сравнение с 2018 г., когато са 13%. На второ място са отказите, в които се твърди, че исканата информация не е обществена  - 16%, или, че не се предоставя по ЗДОИ – 6%. На трето място са отказите, в които основанията са, че исканата информация представлява подготвителни документи без самостоятелно значение или преговори по даден въпрос (чл.13 ал.2 от ЗДОИ) – 14%.
От отказите по същество преобладават тези с позоваване на служебна тайна –(7%), търговска тайна, авторско право, следствена тайна, данъчно-осигурителна тайна, статистическа тайна, засягане интересите на трето лице и липса на неговото съгласие -  13%, лични данни - 8%  и др.
 
 
 
Характерни особености  
Запазва се тенденцията към намаляване на консултираните случаи – 157 за 2019 г. (през 2018 броят им е 192,  през 2017 г. броят им е 215). Остава висок броят на консултациите по постъпилите случаи – за 2019 те са  535,  за 2018 г. те са 573, докато през 2017 г. те са 525.
И през 2019 г. е засилен интересът към търсене на информация от органите на местното самоуправление. 
През изтеклата година е налице увеличаване на мълчаливите откази.
Друга интересна тенденция е, че въпреки спада на общия брой случаи, количеството предоставени консултации от екипа на ПДИ се задържа на нива подобни на предходните две години, а броят изготвени документи продължава да се покачва. Това означава, че се покачва броят на случаи, в които кореспонденцията със задължените субекти не се ограничава само до заявление и насрещно решение. В повече случаи през 2019 г. са били изготвяни документи, свързани с последващо съдебно дело, с уточнение на обекта на заявлението или с искане за изпълнение. Интересно също така е, че клиентите търсят нашата правна помощ все по-често, след като вече са подали заявление и са получили отговор по него. Това означава вероятно, че заявителите са станали по-опитни и по-уверени в искането на обществена информация, както и че търсят нашата помощ в по-напреднала фаза на административното производство и с оглед оспорване пред съда. По този начин и средната сложност на случаите се повишава. Това предположение се подкрепя и от данните за стабилно покачване на броя случаи, идващи след получен от заявителите отказ.
След по-внимателно разглеждане на случаите категоризирани като „Други основания за отказ“  прави впечатление, че администрацията се опитва да отказва информация или като обявява търсената информация за необществена, или като се позовава на формални основания или на такива, които отдавна не са спорни от гледна точка на съдебната практика, а именно:
 • не е ясно каква точно информация се търси;
 • заявлението не е подписано;
 • законът дава право на достъп до информация, а не до документи;
 • при искане на сравка се обявява информацията за несъществуваща.   
Области на търсене на информация 

През годината екипът ни предостави правна помощ по случаи, свързани с  разкриване на информация в различни сфери от обществения живот, като най-често информация е търсена в следните области.
 
 
Градоустройство и пътна инфраструктура
 • Информация от община Варна за инвестиционния проект за реконструкция на бул. „Народни будители“;
 • Информация от община Сливен за издадените разрешения за строеж впериод от един месец, както и копия от самите разрешения за строеж;
 • Информация от община Сливен за разрешително за строеж, издадено наконкретна фирма за реконструкция на сграда в Сливен;
 • Информация от главния архитект на Столична община (СО) за проектза промяна на предназначението на сграда: обект „Преустройство иадаптация на музейна сграда на Национален музей „Боянска църква“ –Старо боянско училище“ в детска градина за две групи;
 • Информация от община Сливен за геодезическо заснемане, протоколот проверка и имената на проверяващите служители по казус с реконструкция на сграда;
 • Информация от кмета на столичния район „Триадица“ за схемите за поставяне на преместваеми съоръжения в Южния парк
 • Информация от Столична община за всички проекти за постоянна организация на движението, съгласувани от комисията по транспорт вобщината;
 • Информация от община Созопол за издадено разрешение за строеж взащитена местност „Колокита“;
 • Информация от Столична община за специализираната карта заустройствено планиране на парк „Въртопо“, район „Студентски“ и район„Младост“;
 • Информация от кмета на столичния район „Овча купел“ за строителенобект в столицата: премахване на ограда и изграждане на нова на ОУ 53„Николай Хрелков“ в кв. „Горна баня“;
 • Информация от община Стара Загора за нов ПУП на парк „МитрополитМетодий Кусев – Аязмото“ в Стара Загора;
 • Информация от община Кюстендил за разрешенията за строеж и поставяне на няколко постоянни и преместваеми обекта в Кюстендил;
 • Информация от СО за за планираните и извършени ремонти на квартални улици в столицата;
 • Информация от община Ямбол за доклад от конструктивно обследванена паметник на културата „Безистена“;
 • Информация от община Благоевград за изграждане на водопродвод заминерална вода за Спортен комплекс „Пирин“, кв. „Еленово“ и хотел „Езерец“;
 • Информация от СО за контрола по изпълнението на безкраен ремонт натротоара на столична улица;
 • Информация от община Перник за данъка върху недвижимите имоти,заплатен от „ЧЕЗ Разпределение България АД“ на територията на общината и информация за собствеността на стълбовете за пренос наелектрическа енергия.


  
 
Проверки и контролна дейност
 • Информация от Министерство на труда и социалната политика (МТСП)за всички регистрирани сигнали за нередност в Регистъра на постъпилите сигнали и установени нередности, поддържан от Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020;
 • Информация от Столична ощина (СО) за наложените и събрани глоби отСО през 2015 и два месеца от 2018 по Наредбата за рекламна дейностна СО;
 • Информация от Агенция „Митници“ за износа на български цигари заОбединените арабски емирства;
 • Информация от СО за всички документи, показващи, че строителниятнадзор по ремонта на ул. „Граф Игнатиев“ е санкциониран със сто хилядилева от СО;
 • Информация от МВР по случая със задържането на 7 турски граждани ипредаването им на Турция;
 • Информация от НАП за проверки на „Лукойл Нефтохим Бургас“ ЕАД впериода 2010 – 2017;
 • Информация от Агенцията за социално подпомагане (АСП) за резултатитеот извършена проверка в Дирекция „Социално подпомагане“ – Габрово;
 • Информация от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) за предприетитеот комисията действия в няколко изрично посочени и обществено известни случая на привлечени към наказателна отговорност лица, заемащи или заемали публични длъжности;
 • Информация от СО за изпълнението на наказателно постановление, издадено от СО на юридическо лице за поставяне без разрешение на преместваем обект върху публична общинска собственост в столицата;
 • Информация от ДНСК за имената на дисциплинарно наказаните двамаслужители на РДНСК София за бездействие при затваряне на обектпърво ниво на подземен паркинг над метростанция „Стадион ВасилЛевски“;
 • Информация от НАП за критериите, по които агенцията определя коиданъци са несъбираеми;
 • Информация от КПКОНПИ постановявано ли е решение за прекратяванена започнало производство срещу конкретно лице;
 • Информация от КПКОНПИ колко пъти от създаването си на 19.01.2018досега комисията е сезирала органи по назначаването със сигнали залица, заемащи публични длъжности, които не попадат в правомощията й;
 • Информация от СО за контролните действия на общината спрямо конкретен обект в Южния парк, срещу който са подавани редица сигнали.


   
Разходване на публични средства
 • Информация от община Божурище за съдебните дела, водени от общината през последните 10 години и разходите по тях;
 • Информация от община Ловеч за изплатените суми по граждански договори за 2018;
 • Информация от Столична община за възложените за събиране от частни съдебни изпълнители публични вземания на общината;
 • Информация от КПКОНПИ за разходите на комисията за изплатениобезщетения по дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ);
 • Информация от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) за класирането наобщинските проекти по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата иселските райони“ от ПРСР 2014-2020“;
 • Информация от община Силистра за разходите за озеленяване;
 • Информация от ММС за финансирането на Българския футболен съюз(БФС) за провеждане на състезания и лагери на национални отбори;
 • Информация от Агенция „Митници“ за договора за наем на имота, в който е преместен митническият терминал в Пазарджик;
 • Информация от Министерство на отбраната (МО) за всички заявки, направени от МО и подчинените му структури за доставка на хранителнипродукти и напитки в периода 01.08.2015 – 31.10.2018 с включен доставчик, дата на заявката, дата на доставката и стойност на доставенитепродукти;
 • Информация от община Пловдив за получените възнаграждения отизпълнителния директор и от артистичния директор на общинскатаФондация „Пловдив 2019“;
 • Информация от КПКОНПИ за разходите, направени при проверката наимуществото на Цветан Василев и семейството му;
 • Информация от Българската банка за развитие (ББР) за общински задължения към строителни фирми, прехвърлени към програма за изкупуване на ББР;
 • Информация от община Смолян за публичните задължения на общинатапо месеци в периода 01.10.2018 – 01.06.2019;
 • Информация от община Севлиево за всички плащания, извършени от общината за обезпечаване Празниците на Севлиево 2019;
 • Информация от община Стара Загора за договорите, сключени с медии.Управление и разпореждане с държавно и общинско имущество;
 • Информация от Министерство на икономиката (МИ) какви парични средства и в кои банки са депозирали държавните органи и предприятия,които са под шапката на МИ, през 2009 и 2010;
 • Информация от община Смолян за лицата, настанени в общинскижилища;
 • Информация от СО за размера на сумата, получена от общината за предоставянето на общински терен за организиране на изложба „Живитединозаври“ в столицата.

    
Околна среда
 • Информация от Регионална инспекция по околна среда и води – Перник закачеството на атмосферния въздух;
 • Информация от община Аксаково за отпадъците, извозени от варненскафирма до регламентираното сметище на територията на с. Въглен, община Аксаково;
 • Информация от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) заброя приюти за кучета в страната и броя осиновени кучета в последните 3 години;
 • Информация от Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС) засредночасовите стойности на фини прахови частици (ФПЧ) от измервателните станции в София в различни периоди от време;
 • Информация от община Хасково за проведена акция по събиране,кастриране и маркиране на безстопанствени кучета;
 • нформация от БАБХ за работата на инсталациите за изгаряне натрупове на животни (т.нар. екарисажи);
 • Информация от СО за мерките за справяне с бездомните кучета;
 • Информация от РИОСВ - София за резултатие от измерванията на качеството на атмосферния въздух от ТЕЦ-овете в София;
 • Информация от БАБХ за контрола на фермите за норки;
 • Информация от МОСВ за Плана за управление на Природен парк„Странджа“;
 • Информация от община Средец за за дейностите по проект за опазванена околната среда по програмата за трансгранично сътрудничество сТурция;
 • Информация от община Средец за отсичането на дълготрайни декоративни дървета, част от зелената система на гр. Средец;
 • Информация от СО за инсталация за горене на отпадъци в Топлофикация –София;
 • Информация от ИАОС за всички формуляри за внос на отпадъци в България, подадени към агенцията през 2017 и 2018.

    
Прозрачна и отчетна администрация
 • Информация от Столична община за издадените от общината нормативни и общи административни актове;
 • Информация от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) за Указанията заработа по прилагане на Закона за отнемане в полза на държавата нанезаконно придобито имущество, приети от комисията през 2013 г.;
 • Информация от Агенцията за социално подпомагане (АСП) за декларацията за конфликт на интереси на бивш служител на агенцията, който ебил единствен кандидат в процедурата по избор на управител на Националния осигурителен институт;
 • Информация от община Благоевград за акта, който урежда организацията и движението на документооборота в общината;
 • Информация от Народното събрание (НС) за отсъствията на депутатите;
 • Информация от СО за всички заповеди на кмета през месец септември2017;
 • Информация от МВР за полагаемия неизплатен годишен отпуски за положените извънредни часове труд от служителите наминистерството;
 • Информация от МП за проведен конкурс за нотариуси;
 • Информация от МВР за инструкцията за организацията на деловоднатадейност и защита на класифицираната информация в министерството;
 • Информация от община Преник за повишения брой на адресни регистрации в с. Студена преди изборите;
 • Информация от Агенция пътна инфраструктура (АПИ) за броя продадени електронни винетки през интернет сайтове.

 
 
Процес на вземане на решения
 • Информация от РУО София-град за надплановия прием на ученици в Софийската математическа гимназия (СМГ) за учебната 2018/2019;
 • Информация от Министество на културата (МК) за избора на проект,който ще представи България на Венецианското бианале за изкуствопрез 2019;
 • Информация от СО за броя на децата настанени в детски градини и ясликато хронично болни по всеки от столичните райони;
 • Информация от Министерство на здравеопазването (МЗ) за закриването на Център „Фонд за лечение на деца“ и преминаването му към НЗОК;
 • Информация от Министерство на младежта и спорта (ММС) за писмона Българския стрелкови съюз (БСС) до ММС, което е свързано с актуализация на списъка с олимпийските медалисти по спортна стрелба, прекратили спортно-състезателната си дейност;
 • Информация от Министерство на правосъдието (МП) за проекта на ЗИДна Закона за българското гражданство, с който (по идея на президентаРумен Радев) е въведено изменение в Изборния кодекс, което въвежда3-месечна уседналост за гласуване на парламентарни и президентскиизбори;
 • Информация от МП за становищата на органите, участвали всъгласувателна процедура по обсъждането на изменения в Закона запротиводействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитоимущество;
 • Информация от Министерство на отбраната (МО) за свършеното отработна група по проект за придобиване на нов тип боен самолет.
  
 
Дейност на публичноправни субекти/организации
 • Информация от Националната галерия за цените на откупените и постъпили във фонда на галерията творби за последните 10 години;
 • Информация от „Електроенергийния системен оператор“ ЕАД (ЕСО) заналожените неустойки през 2016 на енергийни дружества по договорите за продажба на студен резерв;
 • Информация от Софийската градска художествена галерия (СГХГ) зацените на откупените творби в последните 10 години;
 • Информация от столична детска градина за броя деца с хронични заболявания, приети в градината в определен период;
 • Информация от „ВиК - Сливен“ ООД за водоснабдяването с питейна водана територията на областта;
 • Информация от Центъра за градска мобилност (ЦГМ) за протоколитеот заседанията на Съвета на директорите;
 • Информация от Пристанище „Варна“ за обществена поръчка за закупуване на мотокар;
 • Информация от Великотърновския университет (ВТУ) за проведен конкурс за заемане на длъжност „асистент“;
 • Информация от общинската болница в Севлиево за възнаграждениетона нейния управител;
 • Информация от Назционалната библиотека за IT системите, които тяизползва.

 
Съдебна система
 • Информация от Висшия съдебен съвет (ВСС) за протокола от заседаниена Инспектората на ВСС, в което е обсъдено предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу ръководителя на Софийскияапелативен съд;
 • Информация от ВСС за акта от проверката по т. нар. случай „ЦУМгейт“, както и материалите от същата;
 • Информация от ВСС за отводите на съдии по конкретни дела;
 • Информация от Окръжна прокуратура – Пловдив за причините за удължаване на срока на проверката по разходването на средства за откриващо събитие на Пловдив – Европейска столица на културата 2019;
 • Информация от Министерство на правосъдието (МП) за копие от Анализза прилагането на ГПК, НПК и АПК на Министерството на правосъдието, изготвен в изпълнение на проект „Ефективен достъп до правосъдие“,финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, представен на16 май 2019;
 • Информация от Софийска градска прокуратура (СГП) за съдебните дела,образувани по внесени от прокурор Иван Гешев обвинителни актове;
 • Информация от Инспектората на ВСС (ИВСС) за акта, с който е приключила проверката по т.нар. „ЦУМ-гейт“ и копие от пълния стенографски протокол на заседанието на ИВСС, на което конкретният казус ебил дискутиран и обсъждан;
 • Информация от Софийски военен съд за делото за убийство в столичниякв. „Белите брези“ в началото на 90-те години на XX век.
  
 
Лични данни
 • Информация от Националния дворец на кулутурата (НДК) за записитеот охранителните камери на входа на НДК.

 


[1] Броят на предоставените консултации по постъпилите случаи е много по-голям – 535, тъй като по някои от случаите са предоставени повече от 1 консултации