СЛУЧАИ, ПОСТЪПИЛИ В ПДИ ЗА ПРАВЕН СЪВЕТ И КОНСУЛТАЦИИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА
 
Обща характеристика
 
Предоставянето на правна помощ продължава да е сред приоритетните дейности за ПДИ. През 2018 г. в някои от постъпилите случаи Програма Достъп до информация оказа правна помощ още на първоначалния етап от търсенето на информация, когато правният екип даде съвет и/или подготви заявление за достъп до информация. В друга категория случаи правна помощ бе оказана след отказ за предоставяне на информация.
 
Съществена част от правната помощ, оказвана от юридическия екип на ПДИ, е и изготвянето на жалби до съда и представителство по дела на заявители, потърсили помощта на организацията (подробна информация в следващата точка).
 
Брой на постъпилите случаи
 
Случаите, в които е предоставена правна помощ в периода януари – декември 2018 г. са  192[1]. Търсещите информация са поискали помощта ни в офиса, по e-mail или телефон.
 
В зависимост от характера и правната им квалификация, обособяваме постъпилите случаи в три групи:
 • преобладаващата част отразяват практики по неспазване на задълженията на институциите по ЗДОИ –   180;
 • малка част са свързани с нарушения на правото на защита на личните данни – 6;
 • случаи, свързани с нарушения на правото да се търси, получава и разпространява информация –  2 и др. 


 
Източник: База данни във Вътрешната информационна система на ПДИ
 
 
Кой търси информация най-често
 
Практиката на ПДИ показва, че най-често информация по реда на ЗДОИ се търси от граждани, журналисти и неправителствени организации. И през 2018 г. най-много консултации са предоставени на граждани, потърсили правната помощ на екипа на ПДИ - в 85 случая. От неправителствени организации са постъпили 33, а в 58 са ни потърсили журналисти и координатори на ПДИ от централни и местни медии. В  3 случая екипът ни е бил потърсен за консултация от служители в администрацията, в 3 – от представители на бизнеса и др. 
 

Източник: База данни във Вътрешната информационна система на ПДИ
 
От кои институции се търси информация
 
Най-голям е броят на случаите, в които търсещите информация се обръщат към институциите на местната власт /кметове и общински съвети/ - 68 и централните органи на изпълнителната власт – 66.
 
По-рядко консултациите касаят търсене на информация от териториалните органи на изпълнителната власт – 12 и публичноправни субекти и организации – в  7 случая, от органите на съдебната власт –  12  и др.
 
В базата данни на ПДИ са регистрирани 11 случая на предоставена правна помощ без да е въведен ответник – това са случаи, в които екипът ни е бил потърсен за обща консултация по закона или е бил поставен въпрос за това как се развива едно съдебно дело, в какви срокове и др.
 

 
Източник: База данни във Вътрешната информационна система на ПДИ 
 
 
Най-чести основания за отказ
 
Макар и преобладаващи, през 2018 г. мълчаливите откази са по-малко от предходната година - 13. За сравнение през 2017 г. бяха 15, а през 2016 г. бяха 31.
 
От отказите по същество преобладават тези с позоваване на чл.13 ал.2 от ЗДОИ - 15 случая, лични данни – 8 и засягане интересите на трето лице -  10, служебна тайна – 7,  държавна тайна – 2 и др.
 
 
Източник: База данни във Вътрешната информационна система на ПДИ
 
 
Характерни особености на случаите 
 
Запазва се тенденцията към намаляване на консултираните случаи – 192 за 2018 г., за сравнение през 2017 г. броят им е 215, а през 2016 г. броят им е 296. Остава висок броят на консултациите по постъпилите случаи – за 2018 г. те са 573, за сравнение през 2017 г. те са 525.
 
И през 2018 г. е засилен интересът към търсене на информация от органите на местното самоуправление.  
 
През изтеклата година е налице намаляване на мълчаливите откази. Увеличават се отказите, основани на защита интересите на третото лице – 10, а през предходната година бяха 4. През годината се забелязва зачестяване на случаите на отказ на информация на основание държавна и служебна тайна – 9, както и основанието касаещо подготвителна информация – чл.13 ал.2 от ЗДОИ – 15.
 
Най-често консултации през 2018 г. са предоставени по електронна поща –  284, в офиса на ПДИ – 232, както и по телефона – 52
 
 
Често търсена информация 
 
През годината екипът ни предостави правна помощ по случаи, свързани с  разкриване на информация в различни сфери от обществения живот, като най-често информация е търсена  в следните области:
 
 
Градоустройство и пътна инфраструктура
 • Информация от община Сливен за издадените разрешения за строеж в период от един месец, както и копия от самите разрешения за строеж;
 • Информация от Столична община за изложбата „Живите динозаври“, в парка на Военната академия „Г. С. Раковски“;
 • Информация от Агенция „Пътна инфраструктура“ за теренните проучвания и геоложки изследвания на инвестиционното предложение за автомагистрала „Русе – Велико Търново“;
 • Информация от община Варна за картотекирането и ремонта на общински детски площадки;
 • Информация от община Варна за изпълнителя, сроковете и разходите по ремонта на Аспаруховия мост;
 • Информация от община Благоевград за издадените заповеди за премахване на незаконни строежи;
 • Информация от община Сливен за разрешително за строеж, издадено на конкретна фирма за реконструкция на сграда в Сливен;
 • Информация от община Ямбол за доклад от конструктивно обследване на паметник на културата „Безистена“;
 • Информация от община Бургас за договорите по обществени поръчки за ремонт и поддръжка на пътищата на територията на общината;
 • Информация от община Брацигово за разрешителното за строеж, издадено на конкретна фирма за стоеж на сграда в Брацигово;
 • Информация от община Сливен за геодезическо заснемане, протокол от проверка и имената на проверяващите служители по казус с реконструкция на сграда;
 • Информация от главния архитект на София за разрушаване сградата на столовата на столично общинско училище;
 • Информация от главния архитект на София за обезопасяването на „Бронзовата къща“, инсталирана на мястото на бившия мавзолей в столицата;
 • Информация от Агенция „Пътна инфраструктура“ за отказ за издаване на разрешения за строеж в местност Кошарите, Община Поморие;
 • Информация от Столична община за всички проекти за постоянна организация на движението, съгласувани от комисията по транспорт в общината;
 • Информация от Столична община за построените и ремонтирани детски площадки в последните три години;
 • Информация от община Стара Загора за построените и ремонтирани детски площадки в последните три години;


Проверки и контролна дейност  
 • Информация от БНБ за два доклада от надзорни инспекции на Първа инвестиционна банка през 2012 и 2015 г.;
 • Информация от Министерство на икономиката за постъпилите сигнали в Регистъра за нередности, поддържан от управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020“;
 • Информация от Регионална инспекция по околната среда и води – Велико Търново  дали конкретна фирма има разрешително за производство и продажба на дървесни палети;
 • Информация от Агенцията за държавна финансова инспекция за докладите от две финансови проверки на Общинско предприятие „Екоравновесие“;
 • Информация от Прокуратурата за разследваните приватизационни сделки;
 • Информация от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество за предприетите от нея действия в няколко изрично посочени и обществено известни случая на привлечени към наказателна отговорност лица, заемащи или заемали публични длъжности;
 • Информация от Регионална здравна инспекция – Смолян за извършените проверки за нива на шума от заведения в Златоград и наложените санкции;
 • Информация от Комисията за финансов надзор за проверка на активите на пенсионни фондове от края на 2016 г.;
 • Информация от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество  постановявано ли е решение за прекратяване на започнало производство срещу конкретно лице;
 • Информация от Столична община колко и какви дисциплинарни санкции са налагани на служители на общината през последните пет години;
 • Информация от Агенция „Митници“ за износа на български цигари за Обединените арабски емирства;
 • Информация от Агенцията за държавна финансова инспекция за резултатите от проверка на НДК;
 • Информация от Агенцията за социално подпомагане за резултатите от извършена проверка в Дирекция „Социално подпомагане“ – Габрово;
 • Информация от МВР по случая със задържането на 7 турски граждани и предаването им на Турция;
 • Информация от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за резултатите от проверка в затвора в Пазарджик;
 • Информация от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за броя аварийни алармени устройства, които позволяват двустранна връзка, монтирани от ползватели на асансьори в София;
 • Информация от Българска агенция по безопасност на храните за месечните протоколи от изгаряне на трупове на животни и адресите на инсинераторите (екарисажи);
 • Информация от район „Триадица“ за заповедите на кмета за определяне на длъжностни лица за контрол над мобилните търговски съоръжения в Южния парк;
 • Информация от Националната агенция за приходите за резултатите от извършени проверки на „Нефтохим Лукойл Бургас“ ЕАД в периода 2010 – 2017 г.;
 • Информация от Столична дирекция на вътрешните работи за броя транспортни произшествия на територията на определено столично кръстовище в последните пет години.


Разходване на публични средства
 • Информация за задграничните командировки на служители на община Севлиево през 2017 по длъжност на командирования служител, точните дати на командировката, цел на пътуването, начин на пътуване /със самолет, автомобил, автобус и др./, и брой дни престой зад граница;
 • Информация за направените разходи по всяка от командировките на служители на община Севлиево през 2017 за визи, транспорт и изплатени командировъчни;
 • Информация за посещенията на чуждестранни делегации и гости в община Севлиево през 2017 по дати, цел на посещението, длъжността на гостите, брой дни престой и разходи, направени от общината за обезпечаване съответното посещение;
 • Информация от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) за разходите, направени при проверката на имуществото на Цветан Василев и семейството му;
 • Информация от Софийския университет за възнагражденията, получени в периода 2013 – 2015 от зам.-ректора, гл. счетоводител и гл. финансист на университета;
 • Информация от Агенция „Митници“ за договора за наем на имота, в който е преместен митническия терминал в Пазарджик;
 • Информация от община Костенец за изпълнителя и стойността на проекта за ремонт на общинската болница;
 • Информация от община Севлиево за договора й със столично адвокатско дружество, както и сумите изплатени по този договор;
 • Информация от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество за разходите на комисията за изплатени обезщетения по дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ);
 • Информация от Националната галерия за цената на откупените и постъпили във фонда на галерията творби за последните 10 години;
 • Информация от община Добрич за плащания от бюджета на общината по финансови корекции към Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“;
 • Информация от община Тетевен за сумите заплатени от общината за правни услуги;
 • Информация от община Тетевен за разходите за сметосъбиране;
 • Информация от община Дряново за цената на ремонт на подлез в града;
 • Информация от община Севлиево за плащанията към столична PR агенция;
 • Информация от община Варна за извършения ремонт на общинския приют за кучета;
 • Информация от община Тетевен за договорите за медийни услуги;
 • Информация от община Божурище за съдебните дела, водени от общината през последните 10 години и разходите по тях;
 • Информация от община Червен Бряг за разходите за интернет и телефонни услуги;
 • Информация от община Севлиево за стационарните и мобилни телефонни постове, размера на изплатените суми и сключени договори с мобилни оператори;
 • Информация от община Стара Загора за имената на медиите, с които общината е сключвала договори за информационно обслужване и реклама през 2017 и стойността на тези договори;
 • Информация от община Русе за договора, сключен между общината и частна фирма за осъществяване на транспорт на пътници по утвърдената градска транспортна схема;
 • Информация от Столична община за възложените за събиране от частни съдебни изпълнители публични вземания на общината;
 • Информация от община Дряново за договора за наем на два камиона, които се ползват от Общинско предприятие „Чисто Дряново“.


Управление и разпореждане с държавно и общинско имущество
 • Информация от община Благоевград за размера на дължимите суми по задължения на физически и юридически лица, които ползват общински имоти или са страни по концесионни договори с общината;
 • Информация за кореспонденцията между Министерство на енергетиката и Министерство на финансите по повод заявлението на 11 главни редактори на печатни медии и осигуряването на информация за това какви парични средства и в кои банки са депозирали държавните органи и предприятия през 2009 и 2010 г.;
 • Информация от община Благоевград за договора, с които общината предоставя общински имоти за търговски обекти от веригата Lafka;
 • Информация от Министерство на образованието за поддръжката на държавните училищни лагери и почивни бази.


Околна среда
 • Информация от Изпълнителната агенция по околната среда за средночасовите стойности на фини прахови частици (ФПЧ) от измервателните станции в София;
 • Информация от Министерство на околната среда и водите (МОСВ) за съгласувателната процедура при изграждането на две противопожарни кули на Витоша;
 • Информация от община Своге за изпълнението на програмата за ограничаване на популацията на безстопанствени кучета на територията на общината;
 • Информация от Агенция Пътна инфраструктура за доклади от проучвания по една отсечка на автомагистрала „Струма“;
 • Информация от Столична община за проекта за изграждане на инсталация за изгаряне на отпадъци в Топлофикация София;
 • Информация от МОСВ за стенограмите от заседанията на Висшия експертен екологичен съвет за последните пет години;
 • Информация от Изпълнителната агенция по околна среда за актуализираното комплексно разрешително на ТЕЦ – Русе;
 • Информация от община Варна за досиетата на бездомните кучета, които са били настанени в приюта при затварянето му;
 • Информация от Столична община за приютите за кучета, стопанисвани от Общинско предприятия „Екоравновесие“;
 • Информация от Националната електрическа компания за договорите за студен резерв от преди 2013 г.;
 • Информация от община Елин Пелин за проекта за изграждане на завод за преработка на пластмаса;
 • Информация от община Аксаково за отпадъците, извозени от варненска фирма до регламентираното сметище на територията на с. Въглен, Община Аксаково;
 • Информация от Регионална инспекция по околна среда и води – София за проектите, по които е кандидатствала и спечелила финансиране инспекцията.


Прозрачна и отчетна администрация
 • Информация от Прокуратурата за записите, които се правят на официалните срещи на главния прокурор;
 • Информация от Министерство на вътрешните работи (МВР) за няколко оперативни разработки на силови групировки от началото на 90-те години;
 • Информация от МВР за трите имена на лицата, заемали длъжността началник на сектор/ отдел „Пътна полиция“ за всяка една от областните дирекции на МВР за периода 2000 -2015 г.;
 • Информация от община Криводол за сключените трудови и граждански договори през последните 5 години;
 • Информация от Агенцията за социално подпомагане за декларацията за конфликт на интереси на бивш служител на агенцията, който е бил единствен кандидат в процедурата по избор на управител на Националния осигурителен институт;
 • Информация от Столична община за всички заповеди, издадени от кмета през  септември 2017 г.;
 • Информация от община Благоевград за акта, който урежда организацията и движението на документооборота в общината;
 • Информация от Столична община за декларацията за конфликт на интереси на зам.-кмета по Направление „Законност, координация и контрол“;
 • Информация от Национална служба за охрана за основните параметри на охраната, осигурена на Лютви Местан;
 • Информация от община Севлиево за отчетите от командировка на общински съветници в гр. Ница;
 • Информация от Агенцията по заетостта за броя трудови договори, сключени от агенцията през 2017 и сумите изплатени по тях;
 • Информация от община Силистра за новоназначения главен архитект на общината;
 • Информация от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество за указанията за работа по прилагане на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, приети от комисията през 2013 г.;
 • Информация от Министерство на здравеопазването за закриването на Фонда за лечение на деца в чужбина.


Процес на вземане на решения  
 • Информация от Министерство на правосъдието за становищата на органите, участвали в съгласувателна процедура по обсъждането на изменения в Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество;
 • Информация от Министерство на правосъдието за проекта на ЗИД на Закона за българското гражданство, с който (по идея на президента Румен Радев) е въведено изменение в Изборния кодекс, което въвежда 3-месечна уседналост за гласуване на парламентарни и президентски избори;
 • Информация от Комисията за енергийно и водно регулиране за образуването на цената на питейна вода в София;
 • Информация от Министерство на отбраната за свършеното от работна група по проект за придобиване на нов тип боен самолет;
 • Информация от Министерство на културата за протокола от конкурс за назначаване на директор на държавния куклен театър в Плевен;
 • Информация от Министерство на финансите за финансови обосновки към решения и постановления на Министерски съвет;
 • Информация от Министерство на вътрешните работи за доклад, който предлага структурни промени в министерството;
 • Информация от Столична община за обсъжданията въз основа, на които е взето решение за изменение на Наредбата за обществения ред;
 • Информация от Министерство на здравеопазването за работната група, която подготвя промени в Закона за здравето с цел подобряване на контрола по спазване на забраната за тютюнопушене на закрити и някои открити обществени места.


Дейност на публичноправни субекти/ организации
 • Информация от „Столичен автотранспорт“ ЕАД за броя аварирали автобуси на градския транспорт по определени линии в София;
 • Информация от „Летище София“ ЕАД за полети на исландски самолети с товар оръжие и боеприпаси по дестинацията София – Саудитска Арабия;
 • Информация от Центъра за градска мобилност (ЦГМ) за протоколите от заседанията на Съвета на директорите;
 • Информация от ЦГМ за Инструкцията за реда и начина на работа на контролните органи по редовността на пътниците в обществения градски транспорт;
 • Информация от Центъра за спешна медицинска помощ – София за договора за ремонт и поддръжка на извънгаранционните автомобили на центъра;
 • Информация от Центъра за спешна медицинска помощ – София дали на определена дата техен автомобил е посетил определен адрес;
 • Информация от Националния филмов център за реализацията на проект за анимационен филм „Майки“;
 • Информация от „ВиК – Сливен“ ООД за водоснабдяването с питейна вода на територията на област Сливен.


Съдебна система
 • Информация от Софийска градска прокуратура (СГП) за постановлението за прекратяване на досъдебното производство, образувано по повод изтеклите записи с разговори на съдиите от Софийски градски съд – Владимира Янева и Румяна Ченалова;
 • Информация от Софийски градски съд (СГС) за обобщени данни по делата за поставяне под запрещение;
 • Информация от Висшия съдебен съвет (ВСС) за акта от проверката по т. нар. случай „ЦУМ-гейт“, както и материалите от същата;
 • Информация от ВСС за протокола от заседание на Инспектората на ВСС, в което е обсъдено предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу ръководителя на Софийския апелативен съд;
 • Информация от Прокуратурата за годишни доклади за дейността на прокуратурата.[1]    Броят на предоставените консултации по постъпилите случаи е много по-голям – 573, тъй като по някои от случаите са предоставени повече от 1 консултации.