СЛУЧАИ, ПОСТЪПВАЩИ В ПДИ ЗА ПРАВЕН СЪВЕТ И КОНСУЛТАЦИИ
 
Обща характеристика
Предоставянето на правна помощ продължава да е сред приоритетните дейности за ПДИ. През 2017 г. в някои от постъпилите случаи Програма Достъп до информация оказа правна помощ още на първоначалния етап от търсенето на информация, когато правният екип даде съвет и/или подготви заявление за достъп до информация. В друга категория случаи правна помощ бе оказана след отказ за предоставяне на информация.
 
Съществена част от правната помощ, оказвана от юридическия екип на ПДИ, е и изготвянето на жалби до съда и представителство по дела на заявители, потърсили помощта на организацията (подробна информация в следващата точка).
 
Брой на постъпилите случаи

Случаите, в които е предоставена правна помощ в периода януари – декември 2017 г. са  215[1]. От тях 15 са постъпили чрез координаторите на ПДИ в страната. В останалата част търсещите информация са поискали помощта ни в офиса, по e-mail или телефон.
В зависимост от характера и правната им квалификация, обособяваме постъпилите случаи в три групи:

  • преобладаващата част отразяват практики по неспазване на задълженията на институциите по ЗДОИ –   205;
  • малка част са свързани с нарушения на правото на защита на личните данни – 5;
  • случаи, свързани с нарушения на правото да се търси, получава и разпространява информация –  4 и др.

Кой търси информация най-често
Практиката на ПДИ показва, че най-често информация по реда на ЗДОИ се търси от граждани, журналисти и неправителствени организации. И през 2017 г. най-много консултации са предоставени на граждани, потърсили правната помощ на екипа на ПДИ -
в 102 случая. От неправителствени организации са постъпили 32, в 53 са ни потърсили журналисти и координатори на ПДИ от централни и местни медии. В 17 случаи екипът ни е бил потърсен за консултация от служители в администрацията, в 7 – от представители на бизнеса и др. 
 
От кои институции се търси информация
Най-голям е броят на случаите, в които търсещите информация се обръщат към институциите на местната власт /кметове и общински съвети/ - 88 и централните органи на изпълнителната власт –  64.
По-рядко консултациите касаят търсене на информация от териториалните органи на изпълнителната власт – 14 и публичноправни субекти и организации – в  14 случая, от органите на съдебната власт –  10  и др.
В базата данни на ПДИ са регистрирани 13 случая на предоставена правна помощ без да е въведен ответник по случая – това са случаи, в които екипът ни е бил потърсен за обща консултация по закона или е бил поставен въпрос за това как се развива едно съдебно дело, в какви срокове и др.
 
Най-чести основания за отказ
Макар и преобладаващи, през 2017 г. мълчаливите откази са по-малко от предходната година - 15. За сравнение през 2016 г. те бяха 31. От отказите по същество преобладават позоваване на чл.13 ал.2 от ЗДОИ в 8 случая, лични данни – 8 и засягане интересите на трето лице -  4, служебна тайна – 4,  държавна тайна – 4 и др..
 
Характерни особености на случаите 
Запазва се тенденцията към намаляване на консултираните случаи – 215 за 2017 г., за сравнение през 2016 г. броят им е 296, а през 2015 г. - 322. Остава висок броят на консултациите по постъпилите случаи – за 2017 г. те са 525.
И през 2017 г. е засилен интересът към търсене на информация от органите на местното самоуправление.   
През изтеклата година е налице намаляване на мълчаливите откази. Намаляват също и отказите, основани на защита интересите на третото лице – 4, а през предходната година бяха 15. През годината се забелязва зачестяване на случаите на отказ на информация на основание държавна и служебна тайна – 8, както и основанието касаещо подготвителна информация – чл.13 ал.2 от ЗДОИ – също 8.
Най-често консултации през 2017 г. са предоставени по електронна поща –  241, в офиса на ПДИ – 216, както и по телефона – 63
 
Често търсена информация 
През годината екипът ни предостави правна помощ по случаи, свързани с  разкриване на информация в различни сфери от обществения живот. Темите на търсене на информация са предимно за проверките и контролната дейност на институциите, за разходване на публични средства, за прозрачност на органите на власт, за процеса на взимане на решения, за градоустройство и пътна инфраструктура, за околната среда, за съдебната система и други.
 
За повече информация: Приложение 6 от годишния доклад "Състоянието на достъпа до информация в България" 2017: Справка от базата данни с постъпилите случаи за консултация и съвет през 2017 г.

[1] Броят на предоставените консултации по постъпилите случаи е по-голям – 525, тъй като по някои от случаите са предоставени повече от 1 консултации.