СЛУЧАИ, ПОСТЪПВАЩИ В ПДИ ЗА ПРАВЕН СЪВЕТ И КОНСУЛТАЦИИ
                                                         
Обща характеристика

Предоставянето на правна помощ продължава да е сред приоритетните дейности за ПДИ. През 2016 г. някои от постъпилите случаи бяха консултирани още на първоначалния етап от търсенето на информация, когато правният екип даде съвет и/или подготви заявление за достъп до информация. В друга категория случаи правна помощ бе оказана след отказ за предоставяне на информация.  
Запазва се тенденцията към намаляване на консултираните случаи – 296 за 2016 г., за сравнение през 2015 г. броят им е 322, а през 2014 г. - 391. Остава висок броят на консултациите по постъпилите случаи – за 2016 г. те са 821[1], малко повече от предходната 2015 г., когато бяха 806.
 
Най-много са случаите, в които е търсена правна помощ при отказ за предоставяне на информация – 113, следвани от търсене на консултации при подаване на заявление – 102.
 
Прави впечатление, че през 2016 г. по-сериозно е търсенето на информация от органите на местното самоуправление, докато през предходните години по-често информация е търсена от централните органи на изпълнителната власт. 
 
Голяма част от постъпилите случаи – 101, не са приключили до края на 2016 г. От  постъпилите 296 случая, 40 са продължили като съдебни дела.
 
Съществена част от правната помощ, оказвана от юридическия екип на ПДИ, е и изготвянето на жалби до съда и представителство по дела на заявители, потърсили помощта на организацията.
 
Брой на постъпилите случаи

Случаите, в които е предоставена правна помощ в периода януари – декември 2016 г. са  296. Търсещите информация са поискали помощта ни директно в офиса, по e-mail или телефон.
 
В зависимост от характера и правната им квалификация, обособяваме постъпилите случаи в три групи:
- отразяващи практики по неспазване на задълженията на институциите по ЗДОИ –   278 случаи;
- свързани с нарушения на правото на защита на личните данни –  8;
- свързани с нарушения на правото да се търси, получава и разпространява информация –  7;
- повторно използване на информация – 2 и др.
 
Кой търси най-често информация 

Практиката на ПДИ показва, че най-често информация по реда на ЗДОИ се търси от граждани, журналисти и неправителствени организации. И през 2016 г. най-много консултации са предоставени на граждани, потърсили правната помощ на екипа на ПДИ -  в 122 случаи. От неправителствени организации са постъпили 79 случаи, в 67 са ни потърсили журналисти и координатори на ПДИ от централни и местни медии.
В 14 случаи екипът ни е бил потърсен за консултация от служители в администрацията, в 6 – от представители на бизнеса и др. 
 
От кои институции се търси информация

Най-голям е броят на случаите, в които търсещите информация се обръщат към институциите на местната власт /кметове и общински съвети/ - 105 случаи и централните органи на изпълнителната власт –  79 случаи.
По-рядко консултациите касаят търсене на информация от териториалните органи на изпълнителната власт – 29 случаи и публичноправни субекти и организации – в  23 случаи, от органите на съдебната власт –  22 и др.
В базата данни на ПДИ са регистрирани 17 случаи на предоставена правна помощ, без да е въведен ответник – случаи, в които екипът ни е бил потърсен за обща консултация по закона или е бил поставен въпрос за това как се развива едно съдебно дело, в какви срокове и др.
 
Най-чести основания за отказ

От постъпилите в ПДИ случаи през 2016 г. остава голям броят на мълчаливите откази –  31. От отказите по същество преобладават засягане интересите на трето лице - 15 и лични данни –  12. Намаляват отказите, основани на защита интересите на третото лице – 15, докато през предходната година бяха 24. Това се дължи на направените законодателни изменения в разпоредбата на чл.31 от ЗДОИ – в новата редакция липсата на изявление от третото лице се смята за съгласие исканата обществена информация да бъде предоставена на заявителя. 
 
Позоваване на чл.13 ал.2 от ЗДОИ (подготвителна информация и такава без самостоятелно значение,  мнения и позиции при преговори) е налице в 6 от постъпилите случаи, държавна тайна –  3, търговска тайна –  2 и др.
 
Често търсена информация през 2016 г. 

И през 2016 г. традиционно се запазва интереса към информация в няколко области: разходване на публични средства; предотвратяване или разкриване на корупция и нередности; отчетност на институциите. От получените случаи е видно, че остава труднодостъпна информацията за сигнали и резултатите от направените проверки по тях; информацията в сферата на закрила на животните; информация за околната среда; информация за строителни документи; данни за дейността на прокуратурата и др.
Виден е напредъкът в областта на прозрачността на информацията, касаеща провежданите обществени поръчки.
Въвеждането на задължението за предоставяне на информация по електронен път значително улесни както търсещите информация, така и отговорните по ЗДОИ служители в институциите. На практика по този начин  се ускори процедурата по предоставяне на информация, което безспорно е стъпка напред в случващото се в сферата на достъп до информация в страната. 
 

Области на търсене на информация [2]


 
Информация, касаеща градоустройство и пътна инфраструктура

Устройството на градската среда, ремонтът и строителството на пътища в страната, строителството на обществени сгради, паркове и облагородяването на знакови градски зони са теми, традиционно чувствителни за граждани, журналисти  и неправителствени организации, работещи в тази област.  Търсената информация е безусловно публична и е свързана с достъп до публични регистри за разрешения за строеж, премахване на незаконно строителство, доклади по изпълнение на големи инфраструктурни проекти, включително такива финансирани по европейски програми, общински устройствени планове, договори за обществени поръчки за реконструкции в обществени градски части. В преобладаващата си част това е информация, която би следвало да е лесно достъпна и в много от случаите би трябвало да е публикувана в интернет страниците на институциите.      
 
Информация за разходване на публични средства

Как органите на власт харчат поверените им бюджетни средства винаги е вълнувало търсещите информация. Липсата на активна прозрачност често предизвиква подаването на заявления, чиято цел е да се получат отговори не само колко средства са били необходими за извършване на определена дейност, но и дали са похарчени целесъобразно и при спазване на регламентираните за това процедури.
През годината значителен е интересът на гражданите към изразходването на публични и бюджетни средства за развлекателни събития, командировки, медийни услуги, адвокатски и правни услуги, за дейността на общински предприятия.    
 
Прозрачна администрация

Значителен е броят на заявленията през 2016 г., с които се търси повече прозрачност за работата на администрацията; за конкурси, проведени от органа на власт; за възнагражденията на служители по европейски програми и др.  
 
Информация за проверки и контролна дейност

Търсената информация е свързана с доклади от проверки на органите на власт, установени нарушения и нередности, одитни доклади и др.
 
Достъп до информация в сферата на защита на животните

Друга област на засилен интерес от търсещите информация са предприетите от компетентните институции мерки в сферата на грижата за безстопанствените животни.  Повечето общини имат бюджетно финансирани програми за преодоляване на проблема с бездомни животни. И през 2016 г. се търси информация от общините или от общинските приюти за изпълнението на тези програми и изразходването на публични средства за решаване на съществуващите проблеми.   
 
Търсене на информация от публичноправни организации

Увеличава търсенето на информация от общински училища, болници, държавни университети, от общински ВиК и др. публичноправни организации. Заявителите искат информация за изразходвани средства, за общите условия по договорите, за правилата за осигуряване на безопасността на учениците, за възнаграждения на ръководството. 
 
Информация за околната среда

За консултации към екипа ни най-често се обръщаха неправителствени организации и граждани, работещи в областта на опазване на околната среда. Природозащитниците се интересуват най-вече от решения или доклади за оценка на въздействието на околната среда, свързани с инвестиционни предложения или намерения. Остава проблематична липсата на прозрачност на намеренията за бъдещото управление на национални и природни паркове в страната. Видно от постъпилите случаи като слабост в работата на компетентните институции, работещи в сферата на околната среда,  може да се посочи недостатъчната активност и навременност при публикуване на информация за околната среда в изпълнение на съществуващи за това законови задължения.   
 
Информация, свързана с управление и разпореждане с държавно и общинско имущество 

Със заявления се търси информация за договори, с които се предоставят за ползване общински имоти, стопанисва се държавна собственост, извършват се разпоредителни сделки с недвижими имоти частна държавна собственост и др. 
 
Информация, свързана с процеса на вземане на решения

Макар информацията, свързана с процеса на вземане на решения да подлежи на ограничения до определен период, според закона при ограничаването на достъпа администрацията би трябвало да прецени дали не надделява общественият интерес от нейното предоставяне. Според постъпващите в ПДИ случаи такъв баланс на интереси и права  не се прави. Отказват се финансови обосновки на постановления на МС, подготвителни документи за издаване на заповед на кмета на общината,  протоколи от заседания на работни групи и др.   
 
Информация, касаеща здравето, живота и безопасността на гражданите 

По начало информация, предотвратяваща опасност за здравето, живота и собствеността на гражданите следва да се публикува в интернет и органите, които разполагат с нея би трябвало да използват всички информационни канали за  оповестяването й на гражданите. На практика обаче тя все още се отказва.   
 [1] Броят на предоставените консултации по постъпилите случаи е по-голям, тъй като по някои от случаите са предоставени повече от една консултации.


[2] Справка от базата данни с постъпилите случаи за консултация и съвет през 2016 г.