Коментари на случаи, постъпили за правна помощ и консултация, публикувани в Информационния бюлетин на ПДИ през 2015 година:
 
Задължени ли са Българският лекарски съюз и центровете за обществена подкрепа да предоставят информация по ЗДОИ?
Брой 11(143), 2015
Една от първите стъпки при търсене на информация е да разберем дали институцията, към която се обръщаме, е задължена да отговаря на заявления по ЗДОИ.
 
Нарушаването на Закона за достъп до обществена информация е нарушаване на Европейската конвенция за правата на човека
Брой 3(135), 2015
Коментар на решението на Европейския съд по правата на човека от 17 февруари 2015 по делото Гусева срещу България, жалба № 6987/07).
 
В Министерство на околната среда и водите четат съдебната практика както дявола евангелието
Брой 3(135), 2015
Коментар по въпроса дали по реда на Закона за достъп до обществена информация може да се иска информация, но не и достъп до конкретни документи. 

Правото на защита на личния живот и правото на събиране и разпространяване на информация от обществен интерес
Брой 2(134), 2015
Коментар на решението на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) от 24 февруари 2015 г. по делото Халдиман и др. срещу Швейцария относно баланса между правата по чл.8 (право на личен и семеен живот) и чл.10 (право на свобода на информацията) от Европейската конвенция за защита правата на човека.
 
Задължение за съобразяване с предпочитаната от заявителя форма на достъп до информация – чл. 27 от ЗДОИ
Брой 1(133), 2015
Практиката ни показва, че не са рядкост случаи, в които със заявлението се иска предоставяне на информация в една форма, а вместо това с решението на административния орган се предоставя информация в друга форма. В по-добрия вариант става въпрос за мотивирана промяна на формата. В други случаи обаче не се посочва основание за промяна на формата, което е в разрез със законодателната уредба на въпроса.