ПРАВНИ СЪВЕТИ И КОНСУЛТАЦИИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ПДИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА
 
Обща характеристика

Предоставянето на правна помощ продължава да е сред приоритетните дейности за ПДИ. През 2015 г. в някои от постъпилите случаи ПДИ оказа правна помощ още на първоначалния етап от търсенето на информация, когато правният екип даде съвет и/или подготви заявление за достъп до информация. В друга категория случаи правна помощ бе оказана след отказ за предоставяне на информация.
Съществена част от правната помощ, оказвана от юридическия екип на ПДИ, е и изготвянето на жалби до съда и представителство по дела на заявители, потърсили помощта на организацията (подробна информация в следващата точка).
 
Брой на постъпилите случаи
Случаите, в които е предоставена правна помощ в периода януари – декември 2015 г. са 321[1]. От тях 16 случая са постъпили чрез координаторите на ПДИ в страната. В останалата част търсещите информация са поискали помощта ни директно в офиса, по e-mail или телефон.

В зависимост от характера и правната им квалификация, обособяваме постъпилите случаи в три групи:

 • преобладаващата част от тях отразяват практики по неспазване на задълженията на институциите по ЗДОИ –   290 случаи;
 • следващата група случаи са свързани с нарушения на правото на защита на личните данни –   13;
 • случаи, свързани с нарушения на правото да се търси, получава и разпространява информация –  11 и др.

Кой търси информация най-често
 
Практиката на ПДИ показва, че най-често информация по реда на ЗДОИ се търси от граждани, журналисти и неправителствени организации. И през 2015 г. най-много консултации са предоставени на граждани, потърсили правната помощ на екипа на ПДИ - в 141 случаи. От неправителствени организации са постъпили 86 случаи, в 67 са ни потърсили журналисти и координатори на ПДИ от централни и местни медии. В  19  случая екипът ни е бил потърсен за консултация от служители в администрацията.
 
От кои институции се търси информация
 
Най-голям е броят на  случаите, в които търсещите информация се обръщат към централните органи на изпълнителната власт – 117 случаи, и към институциите на местната власт /кметове и общински съвети/ - 96 случая.
По-рядко консултациите касаят търсене на информация от публичноправни органи и организации – в  16 случаи, териториалните органи на изпълнителната власт – 13 случаи, от органите на съдебната власт –  25, независими органи на власт -  9 и др.
В базата данни на ПДИ са регистрирани 25 случая на предоставена правна помощ без да е въведен ответник по случая – това са случаи, в които екипът ни е бил потърсен за обща консултация по закона или е бил поставен въпрос за това как се развива едно съдебно дело, в какви срокове и др.
 
Най-чести основания за отказ
 
През 2015 г. остава голям броят на мълчаливите откази – 24. От отказите по същество преобладават основанията - засягане интересите на трето лице - 24 и лични данни – 15. Позоваване на чл.13 ал.2 от ЗДОИ е налице в 10 от постъпилите случаи, търговска тайна – 2.
 
Характерни особености на случаите от 2015 година
 
Намаляват консултираните случаи – 321 за 2015 г., за сравнение през 2014 г. броят им е 391. Остава висок броят на консултациите по постъпилите случаи – за 2015 г. те са 804.
И през 2015 г. се запазва практиката на много от институциите да не отговарят на заявления за достъп до информация /т.нар. мълчаливи откази/. Остава висок броят и на отказите, основани на защита интересите на третото лице.
Най-често консултации през 2015 г. са предоставени по електронна поща –  337, както и по телефона – 154
 
Често търсена информация през 2015 г. 
 
През годината екипът ни предостави правна помощ по случаи, които касаят разкриване на информация в различни сфери от обществения живот, като най-често през годината е търсена  информация в следните области:
 
Информация за разходване на публични средства
 • заявление до РЗОК, с което иска справка за сумите, които са изплатени от касата на лечебните заведения в Смолянска област за 2014 г.;
 • заявление до Министерство на вътрешните работи относно средствата, които са били похарчени във връзка с издирването на бившия председател на ДАНС Петко Сертов;
 • заявление до Министерство на културата относно изложбата "Епопея на тракийските царе", проведена в Лувъра в Париж през април 2015 г. -  бюджет; спонсори, разбивка на средствата за всяко събитие и др. ;
 • искане на информация до Областна администрация - Враца във връзка с направата на новия сайт на областната управа – коя е фирмата изработила сайта; обща сума разходвана от бюджета и др.;
 • заявление до Министерство на регионалното развитие и благоустройството  относно средствата, отпуснати от МРРБ за авариен ремонт на водопровода Добридол – Лом и предприетото от министерството за тяхното възстановяване поради неизпълнение на поетите от фирмата-изпълнител договорни задължения;  
 • искане до община Перник за достъп до документацията по техническото задание и изпълнението на проект „Във фокус семейството”, финансиран със заемни средства от Международната банка за възстановяване и развитие;
 • търсене на информация за разходване на средствата от общинската субсидия от столичното читалище „Иван Вазов“;
 • искане до община Перник за всички договори и анексите към тях, сключени между общината и местни, регионални и национални средства за масово осведомяване, за периода, обхващащ двата мандата на управление на бившия кмет на община Перник;
 • искане на договори от държавното дружество „Български морски квалификационен център“ за отдаване под наем  на два ферибота на частното дружество "Параходство Български морски флот";
 • заявление до областна администрация Ловеч по повод на изпълнението на национална програма "Сигурност" - на МТСП и МВР – разходвани средства, постигнати резултати и др.;
 • искане до община Перник за общия размер на средствата, които са изразходени за съхранение и обработка на индивидуалните средства за защита на населението, съхранявани от община Перник;
 • заявление до община Панагюрище за предоставяне на количествено-стойностната сметка по договора за почистването на река Елшишка в с.Елшица;
 • заявление до община Царево относно събраните от  общината приходи от концесионни договори и наем за морски плаж Корал и съответно за тяхното харчене за целите, определени от чл, 22а от ЗУЧК;
 • заявление до Министерство на финансите във връзка с отпускането на средства от държавния бюджет на Министерство на правосъдието за ежегодно финансиране на проекти на НПО-та за защита от домашно насилие, както и информация за отчетените средства;
 • заявление до Агенцията за социално подпомагане, с което се иска договора, сключен между АСП и Български пощи за изплащане на интеграционни добавки;
 • заявление до Министерство на външните работи относно разходваните средства от държавния бюджет за проведения в края на м. октомври референдум в чужбина и др.

Информация за проверки и контролна дейност
 • искане на копие от доклад на АДФИ, изготвен в резултат на проверка по сигнал за нарушения в община Севлиево;
 • искане до Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за протоколи от извършени проверки и съставени актове за установяване на нарушение;
 • искане до Министерски съвет за достъп до три доклада на Главния инспекторат на МС за извършени проверки на обект - комплекс „Бояна“; проверка за спазването на работното време от администрацията на МС и проверка по повод постъпила информация от ДАНС;  
 • искане до Агенцията за закрила на детето за резултати от извършена проверка по сигнал;
 • искане до кмета на р-н Витоша - София за предоставяне на копие от заповед за премахване на незаконна преместваема постройка;
 • искане до Министерство на икономиката за издадени разрешения за трансфер на оръжие от Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжия за масово унищожаване, касаещи „Видекс“АД;
 • заявление до Комисията за защита на потребителите относно подаване на сигнал до Прокуратурата на РБ за произнасяне по случая с продажбата в търговската мрежа на детски обувки с еротични рисунки.

Прозрачност и отчетност на администрацията
 • искане до община Пловдив за копие от декларацията за конфликт на интереси на общински служител, същата не е публикувана в интернет;
 • заявление до Министерство на енергетиката, с което се иска достъп до списък с лицата и длъжностите, които заемат в Единния орган за управление на подземните богатства към  МЕ;
 • искане на информация за основно трудово възнаграждение за определена длъжност/и за 2014 г. (най-ниско, най-високо, средно аритметично) в държавна институция, както и за допълнителните възнаграждения получени по длъжности за същата година;
 • искане до кмета на Столична община за предоставяне на достъп до копие от заповедта за назначаване на главния архитект на столицата;
 • искане до  БНБ за предоставяне на информация за възнаграждението на управителя и членовете на УС на БНБ;
 • искане до Столичен общински съвет (СОС) за достъп до конкретна заповед на председателя на СОС за командировка на кмета на СО - цел и дестинация, както и отчет за изпълнение;
 • заявление до кмета на Русе за достъп до отчетите за 2014 г. на ОП „Комунални дейности“;
 • заявление до кмета на Столична община относно налаганите санкции на служители на общината за неспазване на наредби на Столичния общински съвет през последните 5 години;
 • заявления до Министерство на вътрешните работи, с които се иска информация, свързана с кариерното развитие и дейността на началника на Отдел "Криминална полиция" към ОДМВР - Варна и началника на 03 РУ при ОДМВР – Варна;
 • заявление до община Божурище за длъжностните характеристики на служителите в общинска администрация от 01.10.2014 до 21.07.2015г., както и справка за сключените граждански договори след 01.10.2007г. до 2015 г.;
 • заявление до министъра на културата за предоставяне на  протокола от конкурс за директор на държавен куклен театър;
 • заявление до Министерство на вътрешните работи с искане на информация, свързана със съотношението "мъже-жени" служители на министерството и областните му дирекции; 
 • заявление до Министерство на външните работи относно  изпълнението към настоящия момент на Национална стратегия за българските граждани и историческите български общности по света, приета през лятото на 2014 г.;
 • заявление до Министерство на външните работи относно дипломатически служители, за които има налични данни, че са свързани с бившата ДС и др.

 Информация, касаеща градоустройство и пътна инфраструктура
 • искане до Агенция „Пътна инфраструктура“ за справка за извършените дейности от страна на Областно пътно управление - Враца по ремонт и поддръжка на пътната мрежа в областта, която да включва вида дейност и стойността й; обща сума за ремонт;
 • заявление до кмета на Варна за копие от договора за боядисване на велоалеята в града;
 • искане на информация до община Перник относно довършване на канализационната мрежа на улица в града;
 • искане на информация до община Пловдив за реализация на проект за реконструкция и обновяване на Цар Симеоновата градина  и бул. „Руски“ в Пловдив; 
 • заявление за информация до Столична община относно ремонта на трамвайното трасе по бул. „България“ - проверки, изпълнение на обществената поръчка, наложени глоби, удържана гаранция;
 • заявление за информация до Столична община относно проекта за реконструкция на   подлеза при НДК, извършен през 2012 г., включително информация относно текущата поддръжка на подлеза, констатирани дефекти, гаранционни срокове, налагани ли са глоби и др.

Информация за околната среда
 • искане до Министерство на околната среда и водите за достъп до решение на министерството за издаване на комплексно разрешително на „ТЕЦ Бобов дол” ЕАД, както и копие от разрешителното;
 • искане до МОСВ за информация, свързана с договора между МОСВ и община Ямбол по проект за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол;
 • искане до РИОСВ за съгласуване на инвестиционно намерение по Закона за екологичното разнообразие;
 • заявление до РИОСВ – София за достъп до данните от измерванията на качеството на въздуха от автоматична измервателна станция "Дружба" за периода 1 януари - 31 май 2015 г. ;
 • заявления до няколко компетентни институции в областта на опазване на околната среда с искане за предоставяне на данни относно начина на замерване и замерения радиационен фон в България във връзка с пожара в земи около АЕЦ - Чернобил през месец юли 2015;
 • заявление до директора на Природен парк „Витоша“ за предоставяне на информация за това как се контролира от ДПП Витоша изпълнението на договора по ОПОС за нов план за управление на Витоша и др.

Достъп до информация в сферата на защита на животните
 • заявление до няколко общини относно предприетите от тях действия по Закона за защита на животните за намаляване на броя на безстопанствените животни на територията им;
 • заявление до Директора на Областна дирекция по безопасност на храните – Варна  с искане на копие на правилника на вътрешния ред на приюта за бездомни животни в града и програма за работата му; копие от договорите с общините, чиито райони обслужва приюта; копие от договора за работа с обслужващия ветеринарен лекар;
 • заявление за достъп до информация до Община Кюстендил, свързана с евтаназията на бездомни кучета по време на разпространяването на болестта бруцелоза;
 • заявление до РЗИ за броя на ухапаните от безстопанствени кучета във Варна за 2013-2015 г. -  справка по месеци;
 • заявление до БАБХ във връзка с регистрацията и дейността на ферма за норки, действаща на територията на село Любен Каравелово, Варненско.

Информация, свързана с управление и разпореждане с държавно и общинско имущество 
 • заявление до кмета на район "Лозенец" – Столична община  за собствеността на имот, върху който се намира парк "Дядо Славейковото място";
 • заявление до Комисията за защита от дискриминация за информация относно местонахождението, състоянието и използването на сградата, в която се помещава КЗД;
 • искане до община Перник относно процедурата по отдаване под наем на парко- места за т.нар. „служебен абонамент“;
 • заявление до община Божурище относно постъпленията в общинския бюджет от отдаване под наем на общински имоти за определен период;
 • заявление до кмета на Божурище за предоставяне на договор за отдаване под наем на общински имот;
 • искане до кмета на район "Лозенец" - София за достъп до актове за общинска собственост на определени имоти;
 • искане на информация до Министерство на здравеопазването относно евентуална продажба на парцел, част от двора на Многопрофилна областна болница за активно лечение "Д-р Стефан Черкезов" АД – Велико Търново и др.

Достъп до информация и съдебна власт
 • искане на информация от районен съд Разлог относно броя заведени от „Юлен“ АД дела в съответния съд;
 • искане на копие от прокурорското постановление по случая с убийството на ягуара Алонсо, избягал от Ловешката зоологическа градина през лятото на 2014;
 • искане на информация от ВСС относно осигуряване на социално-битови условия и задоволяване жилищни нужди на членове на Висшия съдебен съвет, които не притежават жилища на територията на гр. София – общ размер на средствата, копия от сключените договори;
 • заявление до главния прокурор за предоставяне на информация, свързана със създаването на антикорупционно звено в прокуратурата, състава на това звено и свършената от него работа и др.

Информация, свързана с процеса на вземане на решения
 • заявление до председателя на Общински съвет – Сливен за протоколи от провеждани заседания на съвета;
 • заявление до община Криводол за достъп до протоколите от последните три заседания на всички комисии, съвети или други органи към общината, в които са участвали представители на обществеността;
 • заявление до председателя на Общински съвет – Божурище (ОСБ) за предоставяне на достъп до всички докладни записки на ОСБ, сортирани по сесии, за периода 2005- 2015 г. и др.;
 • заявление до председателя на Народното събрание за достъп до стенограмите на Временната анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката в Република България и др.

Достъп до информация за целите на журналистически разследвания
 • заявление до МВР за достъп до заповед на началника на 1-во РУ на СДВР за отмяна на заповед за налагане на наказание – разследване на „Господари на Ефира“ за извършени нередности от страна на полицейски служители;
 • заявление до Главна инспекция по труда за достъп до колективните трудови договори на няколко енергийни дружества – АЕЦ Козлодуй, ТЕЦ "Марица Изток-2", Мини "Марица Изток" и др.;
 • заявление до МФ за достъп до кореспонденцията между МФ и ДКЕВР/КЕВР, МИЕ Европейската комисия във връзка с казуса за евентуална неправомерна държавна помощ, произтичаща от дългосрочните договори, сключени с ТЕЦ Марица Изток 1, ТЕЦ Марица Изток - 3 и с ВЕИ централите през периода от 2014 г. до 29.06.2015 г.  и др.[1] Броят на предоставените консултации по постъпилите случаи е двойно по-голям – 804, тъй като по някои от случаите са предоставени повече от 1 консултации.