Коментари на случаи, постъпили за правна помощ и консултация, публикувани в Информационния бюлетин на ПДИ през 2014 година:
Да се уведомяват ли третите лица кой иска информация за тях?
Брой 10(130), 2014
Предвиденото в ЗДОИ ограничение на правото на достъп до информация, свързано със защита на третото лице е най-често срещаното основание, с което администрацията се мотивира, когато отказва информация. В настоящия коментар отново повдигаме въпроса за защитата на третите лица, но ще коментираме прилагането на процедурата по искане на тяхното съгласие за предоставяне на достъп до определена информация.
 
Препятствия пред достъпа до публичния имотен регистър
Брой 8(128), 2014
Мнението на ПДИ бе потърсено във връзка с изменения в Правилника за Вписванията – чл.39 – чл.40. Потърсихме отговор на въпроса допустимо ли е подзаконов нормативен акт да въвежда ограничение пред общия ред за свободен достъп регламентиран от закона?

Достъп до информация по специален ред
Брой 7(127), юли 2014
Може ли специалният ред за предоставяне на определени категории информация да противоречи на общия ред, зададен от ЗДОИ?

Обхваща ли защитата на личните данни съдебните решения?
Брой 6(126), юни 2014

Искане за допълване на предоставената информация – чл.22 от ЗДОИ
Брой 6(126), юни 2014
Не са единици случаите, в които се търси информация от  институция в няколко точки и в отговор на заявлението си търсещият информация получава достъп, но се оказва, че не точно това е търсено или пък предоставеното е непълно. Как да се действа в такива случаи и кой е най-добрият вариант?

Кой и как налага глобите за неизпълнение на съдебни решения по дела за достъп до информация?
Брой 5(125), май 2014
Във връзка със зачестилите запитвания какъв е редът за налагане на глоба за неизпълнение на съдебно решение по дело за достъп до информация, представяме коментар по темата.

Кое е третото лице?
Брой 3(123), март 2014
Според статистиката на ПДИ това е най-често използваното основание, с което администрацията мотивира решенията си, когато отказва информация. Данните се потвърждават и от годишните доклади на правителството за състоянието на администрацията. Въпреки съществуващата съдебна практика по откази основани на защитата на третото лице, даваща превес на правото на достъп, особено при доказан обществен интерес, посоченото ограничение се прилага по-скоро разширително, отколкото стеснително от администрацията.

Отказът да се предостави информация по електронна поща е незаконосъобразен
Брой 2(122), февруари 2014
Коменатар въз основа на годишния одит на активната прозрачност, в рамиките на който ПДИ подава електронни заявления до централните, териториалните и регионални органи на изпълнителната власт, както и до всички общини.

Обработване на лични данни от МВР - въпроси и отговори
Брой 11(121), януари 2014
Проблемът със събирането и записването на лични данни от полицейските органи бе отбелязан още през 2008 в годишния доклад на ПДИ за състоянието на достъпа до информация в България, във връзка с тогавашни протести. През 2013 дебатът беше възобновен. Даваме отговор на възникналите въпроси.