Архив на дела 2004 г.

На 07.12.2004 г. Върховния административен съд отмени мълчаливия отказ на министър Калчев да предостави копие от договора, сключен с Майкрософт за доставка на софтуер за държавната администрация. Делото бе образувано по жалба на ПДИ и народните представители – Иван Иванов и Стойчо Кацаров. Според 3-членен състав на Върховният Административен съд оповестяването на договора би осигурило възможност на гражданите да добият собствено мнение на дейността на министъра в обществена полза. Съдът констатира, че достъп до договора не може да бъде отказан по съображения, че няма самостоятелно значение (чл. 13 ал. 2 от ЗДОИ). С решението си ВАС връща преписката на Министър Калчев за произнасяне по същество. Повече информация за делото четете тук.
 
С решение № 7146 от 30.07.2004 г. ВАС остави в сила решението на СГС, с което бе обявен за нищожен отказът на директора на Дирекция “Човешки ресурси” към МВР по подаденото от полковника от резерва - Иван Йончев заявление за достъп до личното му кадрово дело и задължи компетентния орган – министърът да се произнесе по искането. Описание на делото и пълният текст на съдебното решение четете тук. Статия по случая, публикувана в Информационния бюлетин на ПДИ, бр. 8 от м. август, четете тук.    

19.11.2004 г. - ВАС отмени мълчалив отказ на ВСС по искане на журналисти да им се осигури достъп до заседания на съвета /източник: Върховен Административен Съд/

С Решение № 9595/19.11.2004 г., постановено по адм. дело № 7897/2004 г., петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени мълчаливия отказ на Висшия съдебен съвет (ВСС) по искане на журналисти с вх. № 94-00-266/04.05.2004 г. да им се осигури достъп до следващите десет заседания на съвета. Съдът върна делото на ВСС за прилагане на задължителните указания по тълкуването на закона, дадени в мотивите на решението на петчленния съдебен състав. Решението не подлежи на обжалване.
Съдебният състав приема, че жалбата на Васил Чобанов (радио "Нова Европа") е допустима и основателна, а мълчаливият отказ на ВСС е незаконосъобразен. Съгласно новата ал. 3 на чл. 27 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), заседанията на Висшия съдебен съвет са публични, с изключение на случаи, изрично упоменати в закона. Според петчленния състав на ВАС, с приемането на тази норма на законодателно ниво е приложен чл. 41, ал. 1 от Конституцията ("всеки има право да търси, получава и разпространява информация"). Конституционният съд с решение по конституционно дело № 1/1996 г. е извършил тълкуване на този текст, в което е обосновал задължението на държавните органи да предоставят информация на всички средства за масова информация, защото по този начин се реализира правото на обществото да бъде информирано.
В мотивите на съдебното решение е записано, че в ЗСВ не е дефинирано понятието "публичност", а в Конституцията то е употребено веднъж в глава шеста "Съдебна власт", където е записано, че разглеждането на делата във всички съдилища е публично, освен когато законът предвижда друго. Ето защо следва да се изхожда от общоприетото съдържание на понятието - "достъпно за обществото". "Преценено на тази плоскост, законовото задължение на Висшия съдебен съвет е да направи заседанията си достъпни за обществото, в това число и за средствата за масова информация, които изпълняват важната функция да информират по въпроси от обществен интерес. Изборът на конкретните информационни технологии, по които практически ще се осигури обществен достъп, е правомощие на административния орган" - пише в мотивите на съдебното решение.С Решение № 8459 от 20.10.2004 г. състав на Пето отделение на ВАС задължи кмета на община Видин да предостави по заявление за достъп цялата поискана информация, свързана с обявената и проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Ограничаване броя на безстопанствените кучета във Видин. Повече информация за делото и пълният текст на съдебното решение, четете тук.    
Три дела за достъп до информация, водени с подкрепата на ПДИ, бяха спечелени в Софийски градски съд (СГС):

С Решение от 23.08.2004 г. СГС ІІІ – З състав отмени като незаконосъобразен отказа на Правителствена информационна служба (ПИС) да предостави на журналистката от в. “24 часа” Павлина Трифонова информация за командировките на правителството и състоянието на стопанисваните от него почивни бази и задължи ПИС да предостави исканата информация. Повече информация по делото четете тук.
 
С Решение от 23.06.2004 г. СГС ІІІ – А състав отмени като незаконосъобразен отказа на Председателя на Сметната палата (СП) да предостави справка за извършените проверки на територията на гр. Сливен и върна преписката на СП за ново произнасяне по заявлението на Ваня Барбутова. Повече информация по делото четете тук.
 
С Решение от 11.08.2004 г. СГС ІІІ – А състав обяви за нищожен отказа на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол (АДВФК) да предостави информация за извършени ревизии на две учебни заведения на територията на гр. Сливен и върна преписката на АДВФК за произнасяне с валидно решение по заявлението на Гражданско сдружение “Обществен барометър”. Повече информация по делото четете тук.На 18.10.2004 г. от 9:00 ч. във Върховния Административен Съд, пред членен състав се гледа делото по жалба на Кирил Терзийски срещу отказ на Министъра на финансите Милен Велчев да предостави копие от договора с британската консултантска фирма "Краун Ейджънтс". Повече информация за делото четете тук. Това е второто поред дело за достъп до копие от договора, след като първият отказ на Министъра бе отменен на две инстанции. Повече информация за първото дело четете тук.
 
Съдът е длъжен да събира доказателства само в открито заседание с участието на страните по делото, независимо че съдържат класифицирана информация. Това реши миналата седмица петчленен състав на ВАС, като за първи път даде тълкуване на чл.41, ал.3 от Закона за достъп до обществена информация, според който при оспорване на законността на маркиране с гриф за сигурност съдът има властта да изиска секретния документ за преглед. Тъй като първата съдебна инстанция - състав на пето отделение на ВАС е разгледала секретни документи в закрито заседание, делото й се връща за ново разглеждане. Още...
 
Договорите по обществени поръчки между общината и фирми са публични, реши днес /25.05/ тричленен състав на Върховния административен съд. Достъп до тях трябва да се предостави дори когато в тях се съдържа информация, представляваща търговска тайна или лични данни, след като същата се заличи. Две дела бяха разгледани от ВАС като касационна инстанция след като Видинският окръжен съд отмени два отказа на кмета на община Видин да предостави достъп до договора на общината с общинска фирма "Чистота" относно залавянето на бездомните кучета в града и данни за третиране в тази връзка на бездомните кучета и отчет за разходваните по договора средства. Достъп до информацията поиска през 2002г. Видинското дружество за защита на животните. Решенията на съда дават важно тълкувание на закона, с което се прегражда възможността администрацията да злоупотребява с т.н. "търговска тайна". Пълен текст на съдебните решения:
Решение № 4716 от 25.05.2004г. на ВАС V-то по а.д. № 8751/2003 г. Пълно описание на делото четете тук.
Решение № 4717 от 25.05.2004г.  на ВАС V-то по а.д. № 8752/2003 г. Пълно описание на делото четете тук.
 
На 18.05.2004 г. от 13, 30 ч. в Софийски градски съд се гледа делото на журналиста от в. "24 часа" Павлина Трифонова срещу отказ на Цветелина Узунова - директор на Правителствената информационна служба (а.д. № 2860/2003 г. по описа на СГС АО ІІІ - З състав). С 2 заявления за достъп до обществена информация от юни м.г. П. Трифонова е поискала от ПИС към МС да и бъде предоставена информация относно командировките на министрите, както и за състоянието на почивните бази на Министерски съвет. Директорът на ПИС към МС отказва достъп до тази информация с мотива, че отчета за командировъчните разходи по индивидуални партиди на членовете на МС, както и отчета за състоянието на почивните бази на МС се извършва заедно с изготвянето на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета в края на бюджетната година. Юристите на ПДИ изготвиха жалба срещу този отказ в резултат, на която бе образувано настоящото производство пред СГС. На първото заседание (27.01.2004 г.) съдът отложи делото за м. май с указания за Министерски съвет да представи по делото предишни свои отговори по сходни заявления на жалбоподателката. След проведеното заседание, съдът обяви делото за решаване.
 
На 19.05.2004 г. от 9,00 ч. в СГС се гледа делото на Института за пазарна икономика срещу Българската агенция за експортно застраховане (а.д. № 3201/2002 г. по описа на СГС АО ІІІ - В състав ). Със заявление по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ Института за пазарна икономика /ИПИ/, представляван от изпълнителния си директор Красен Станчев поиска от Междуведомствения съвет по експортно застраховане (МСЕЗ) да му бъде предоставен достъп до обществена информация под формата на справка. С писмо, представляващо отказ да бъде предоставена исканата информация, Зам. Министърът на икономиката, член на Междуведомствения съвет по експортно застраховане (МСЕЗ), отказа предоставяне на информацията, тъй като Българската агенция за експортно застраховане АД не била задължен субект по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗДОИ. Юристите на ПДИ изготвиха жалба срещу този отказ в резултат, на което бе образувано настоящото дело пред СГС. Първоначално жалбата бе отправена до СГС, но с определение съдебният състав прекрати делото и изпрати жалбата по подсъдност на ВАС, тъй като прецени, че МСЕЗ е ведомство пряко подчинено на Министерски съвет. В последствие със свое определение ВАС също прекрати производството и върна делото отново на СГС, тъй като прецени, че както в качеството си зам. министър, така и в качеството си член на МСЕЗ лицето, подписало отказа е извън кръга на посочените в чл. 5 от Закона за Върховния административен съд (ЗВАС) органи - вж. Определение № 820 от 02.02.2004 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 6537/2003г. След проведеното заседание, съдът обяви делото за решаване.
 
Върховният административен съд, Петчленен състав, задължи Министъра на вътрешните работи да предостави на журналиста от в."Дневник" Христо Христов достъп до архивните фондове на МВР по искана обществена информация. През октомври 2002г. журналистът поиска достъп до т.н. литерни дела на радио "Свободна Европа", "Дойче Веле" и "Би Би Си" във връзка с проучване на архивни документи, свързани с българския писател Георги Марков. Според министър Петканов такива документи не се съхранявали в архива на МВР. Подадената от Христов със съдействието на Програма Достъп до Информация жалба срещу този отказ бе отхвърлена от тричленен състав на ВАС. Вчера Петчленният състав на ВАС отмени решението на предходния състав и задължи министъра да предостави поискания достъп. Съдът приема, че от доказателствата по делото е видно, че исканата документация съществува в МВР и журналистът вече е чел там документи на бившата Държавна сигурност по темата. Дори да не е налична част от поисканата документация, съгласно Закона за достъп до обществена информация МВР е било длъжно да укаже на заявителя къде се намира тя. Прецедента е категоричността на съда да задължи административния орган безусловно да предостави искания достъп до обществена информация. Решението на ВАС четете тук.    
На 30.03.2004 г. ще се гледат две дела за достъп до обществена информация, водени с подкрепата на ПДИ:

От 14,30 в Софийски градски съд (СГС) ще се гледа делото на електронното издание "Всеки ден" срещу отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на Директора на Дирекция "Международно право" при Министерство на външните работи (МвнР). Делото е а.д. № 3487/2003г. по описа на СГС АО ІІІ - г състав. Повече информация по делото четете тук.

От 14,00 ч. във Върховния административен съд (ВАС) ще се гледа делото на Дияна Бончева срещу отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на Ямболски районен съд (ЯРС). Делото е а.д. № 11128/2003г. по описа на ВАС V-то отделение. Повече информация по делото четете тук.На 22.03.2004г. във Върховния административен съд (ВАС) се гледа делото на Дияна Бончева срещу мълчалив отказ на Председателя на Сметната палата. Делото е а.д. № 10889/2003г. по описа на ВАС V-то отделение. Настоящото съдебно производство е образувано по касационна жалба на Дияна Бончева срещу решението на Софийски градски съд, с което жалбата й срещу мълчаливия отказ бе отхвърлена. Повече информация по делото четете тук, а протокол от проведеното заседание на ВАС тук.

Софийски градски съд отмени отказа на директора на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), по искане на д-р Димитър Заеков от гр. София за предоставяне на достъп до обществена информация - "Методика за оценка на изпълнението на програмите за здравни приоритети по НРД-2002 и корекция на изплатените на общопрактикуващите лекари месечни суми". С решението си съдът задължи директора на НЗОК да предостави достъп до поисканата информация и потвърди вече създадената съдебна практика, според която публичноправните субекти /като НЗОК/, различни от държавните органи по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) могат да отказват достъп до информация единствено на основание - търговска тайна или нелоялна конкуренция (чл. 17, ал. 2 от ЗДОИ). Повече информация по делото, както и пълният текст на съдебното решение четете тук.

12.03.2004 г. - Петчленен състав на ВАС остави в сила решение на тричленен състав на съда, с което е отменено Решение № ЗЗДОИ-8/15.10.2002 г. на министъра на финансите /Прес-съобщение на ВАС/. С Решение № 2113/2004г., постановено по адм. дело № 38/2004 г., петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) остави в сила Решение № 11682/2003 г. на тричленен състав на съда по адм. дело № 3080/2003 г. Със съдебния акт е отменено Решение № ЗЗДОИ-8/15.10.2002 г. на министъра на финансите, с което e отказано на Кирил Терзийски предоставяне на копие на хартиен носител на договора, сключен между Министерството на финансите и британската консултантска фирма "Краун Ейджънтс". Преписката е върната на министъра за ново произнасяне по заявлението за достъп до информация. Решението е окончателно.
Петчленният състав на ВАС приема, че касационната жалба на министъра на финансите е процесуално допустима, но като цяло е неоснователна. С изменението на разпоредбата на чл. 41, ал. 4 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) - ДВ, бр. 45/2002 г., на съда е предоставено и правото на контрол върху маркирането с гриф за сигурност. Това задължава административния орган да предостави данни кога е извършено маркирането и на какво законово основание е станало то. В случая е необходимо министърът да уточни, съобразно дадените му от съда указания, кога е станало маркирането и на какво основание, преди или след приемане на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ). Според съдебния състав, административният орган трябва да уточни дали в договора се съдържат факти, сведения и/или предмети, които съставляват държавна тайна по смисъла на Списъка на фактите, сведенията и предметите, които съставляват държавна тайна на НРБ (обн. ДВ, бр. 31/1990 г., сега отменен) или към коя от посочените в Списъка по Приложение № 1 към чл. 25, ал. 1 от ЗЗКИ категории информации, подлежащи на класификация като държавна тайна, принадлежи съдържащата се в договора информация.
Писмената защита на адв. Александър Кашъмов четете тук.
 
На 04.03.2004г. от 9,30 в Софийски градски съд (СГС) ще се гледа делото на Юрий Иванов срещу отказ за предоставяне на информация на директора на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол /а.д. № 1902/2003г. по описа на СГС АО ІІІ - а състав/. Това дело има дълга предистория, с която можете подробно да се запознаете тук. Съвсем накратко тя е следната: Със заявление за достъп до информация от март 2001г. г-н Иванов е поискал от директора на АДВФК - гр. Сливен да му предостави два ревизионни акта от извършени проверки в Колеж - Сливен към Технически университет София и Инженерно - педагогическия факултет към ТУ - София. Директора на АДВФК - Сливен е препратил заявлението на директора на АДВФК в София, който от своя страна е отказал исканата информация на основание служебна тайна. С помощта на ПДИ г-н Иванов обжалва този отказ пред СГС, който обаче отхвърля жалбата, но впоследствие Върховният административен съд с решение от ноември 2002г. отменя решението на СГС, както и отказа на директора на АДВФК и връща преписката на същия за ново произнасяне. Вместо да предостави достъп до исканата информацията, директора на АДВФК с писмо от март 2003г. отново отказа, този път с мотив, че информацията засягала интересите на двете учебни заведения и липсвало тяхното съгласие за предоставянето на ревизионните актове. Именно този отказ е предмет на настоящото дело, образувано пред СГС по жалба на г-н Иванов, изготвена от екипа на ПДИ. На първото съдебно заседание, проведено на 07.11.2003г., съдебният състав отложи делото и задължи ответника да представи доказателство за упълномощаването на лицето, подписало отказа, тъй като същият е подписан със запетая.  
На 18.02.2004г. се гледаха две дела за достъп до информация, водени с подкрепата на ПДИ:

 
От 13,30 ч. в Софийски градски съд се гледа делото на Сдружение "Български Хелзинкски комитет" срещу отказ за предоставяне на обществена информация на Върховна касационна прокуратура. Делото е а.д. № 642/02г. по описа на СГС АО ІІІ - ж състав. Повече информация четете тук.

От 14,00 ч. във Върховния административен съд се гледа делото на ПДИ и двама народни представители срещу отказа на Министър да предостави копие от договора, сключен с Майкрософт за доставката на софтуер за държавната администрация. Делото е а.д. № 9502/2003г. по описа на ВАС V-то отд. Със едно общо заявление за достъп до информация през март 2003г. ПДИ и народните представители от ОДС Иван Иванов и Стойчо Кацаров поискаха от министъра на държавната администрация да им предостави копие от договора, сключен с Майкрософт, както и всички документи, свързани с него като оферта, допълнителни споразумения, договор с посредник. В законоустановения срок отговор не бе получен, поради което екипът на ПДИ изготви жалба срещу мълчаливия отказ и същата бе изпратена до ВАС чрез министъра. На следващия ден министър Калчев изпрати писмо отговор, в което предостави под форма на писмена справка само част от съдържанието на договора, както и аргументите си в полза на избора на фирмата Майкрософт. Тъй като писмото от министъра представлява отказ да бъде предоставена исканата информация, то ПДИ реши да продължи воденето на делото, но срещу изричния отказ на министъра. Протокол от заседанието на ВАС от 18.02.2004 четете тук, а повече информация тук.
 На 13.02.2004г. от 9,00 ч. Петчленен състав на ВАС гледа воденото от ПДИ дело срещу отказа на Министъра на финансите да предостави копие от договора, сключен с британската консултантска фирма "Краун Ейджънтс" (а.д. № 38/2004г. по описа на ВАС 5-чл. състав). Настоящото производство пред съда е образувано по касационна жалба на Министъра на финансите срещу решението на тричленния състав на ВАС, с което бе отменен отказът му като незаконосъобразен. Описание на делото, както и текста на първоинстанционното решение четете тук, а протокол от заседанието на ВАС тук.

На 06.02.2004г. от 9,00 ч. Петчленен състав на ВАС гледа воденото от ПДИ дело срещу отказа на МС да предостави копие от Правилника за организацията на работата по опазването на държавната тайна в НРБ от 1980г. (а.д. № 11243/2003г. по описа на ВАС Петчленен състав). Настоящото производство е образувано по касационна жалба на МС срещу решението на тричленния състав на ВАС, с което отказът на МС беше отменен като незаконосъобразен. Подробно описание на делото, както и текста на първоинстанционното решение можете да прочетете тук, а протокол от заседанието на ВАС от 06.02.2004 г. тук.  
Миналата седмица се гледаха 5 дела за достъп до обществена информация, водени с подкрепата на ПДИ:

На 26.01.2004г. от 09,00 ч. във Върховния административен съд се гледа делото на репортера на в. "Янтра ДНЕС" Ваня Паунова срещу отказ на директора на Регионален център по здравеопазване - В. Търново (а.д. № 8302/2003г. по описа на ВАС V-то отд.)
Делото е образувано по касационна жалба на РЦЗ срещу решението на Великотърновския окръжен съд (ВТОС), с което бе отменен отказът на директора на РЦЗ да предостави поисканата с две заявления от г-жа Паунова информация, свързана с дейността на РЦЗ. Интересен е фактът, че отказът на директора бе номиниран в категорията "Най-смешно и абсурдно решение по ЗДОИ" по време на организираното от ПДИ отбелязване не Международния ден на правото да знам на 28 септември 2003г. Пълният текст на отказа на директора на РЦЗ - В. Търново можете да прочетете тук. Четете протокол от съдебното заседание и пълния текст на съдебното решение, с което ВАС потвърди решението на ВТОС.
 
На 27.01.2004г. от 13,30 ч. в Софийски градски съд се гледа делото на журналиста от в. "24 часа" Павлина Трифонова срещу отказ на Цветелина Узунова - директор на Правителствената информационна служба (а.д. № 2860/2003г. по описа на СГС АО ІІІ - З състав). Със 2 заявления за достъп до обществена информация от юни м.г. П. Трифонова е поискала от ПИС към МС да и бъде предоставена информация относно командировките на министрите, както и за състоянието на почивните бази на Министерски съвет. Директорът на ПИС към МС отказва достъп до тази информация с мотива, че отчета за командировъчните разходи по индивидуални партиди на членовете на МС, както и отчета за състоянието на почивните бази на МС се извършва заедно с изготвянето на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета в края на бюджетната година. Юристите на ПДИ изготвиха жалба срещу този отказ в резултат, на която бе образувано настоящото производство пред СГС. На заседанието съдът отложи делото за м. април с указания за Министерски съвет да представи по делото предишни свои отговори по заявления на жалбоподателката.

На 27.01.2004г. от 14,00 ч. във Върховния административен съд се гледа делото на Любов Гусева срещу отказ на кмета на община Видин (а.д. № 8752/2003г. по описа на ВАС V-то отд.). Делото е образувано по касационна жалба на община Видин срещу решението на Видинския окръжен съд (ВОС), с което бе отменен отказът на кмета на общината да предостави поисканият от заявителката договор между общината и фирмата спечелила конкурса за улавяне на безстопанствени животни в града. Съвсем между другото следва да бъде отбелязан и фактът, че г-жа Гусева е член на Видиското сдружение за защита на животните. Пълният текст на решението на ВОС можете да прочетете тук. Протокол от съдебното заседание четете тук.

На 27.01.2004г. от 14,00 ч. във Върховния административен съд се гледа още едно дело между същите страни, а именно Любов Гусева срещу отказ на кмета на община Видин (а.д. № 8751/2003г. по описа на ВАС V-то отд.). Делото отново е образувано по касационна жалба на община Видин, този път срещу решението на Видинския окръжен съд (ВОС), с което бе отменен отказът на кмета на общината да предостави на заявителката информация относно броя на уловените и настанени в общинския изолатор бездомни кучета за периода 2001-2002г. Протокол от съдебното заседание четете тук.

На 27.01.2004г. От 14,00 ч. във Върховния административен съд се гледа и делото на Апостол Стойчев срещу мълчалив отказ на Председателя на Народно читалище "Христо Ботев" - община Бургас (а.д. № 8825/2003г. по описа на ВАС V-то отд.). Делото е образувано по касационна жалба на читалището срещу решението на Бургаския окръжен съд (БОС), с което бе отменен мълчаливият отказ на председателя на читалището по подаденото от г-н Стойчев заявление за достъп до информация, с което той беше поискал информация относно дейността на читалището. Пълният текст на решението на БОС четете тук. Протокол от съдебното заседание четете тук. Решение на ВАС тук.
 
 

       
На 21.01.2004г. ще се гледат две дела за достъп до информация, водени с подкрепата на Програма Достъп до Информация:
От 9,30 ч. в Софийски градски съд ще се гледа делото на Ваня Барбутова срещу мълчалив отказ на Председателя на Сметната палата (а.д. № 1365/2003г. по описа на СГС АО ІІІ - а състав).
Със заявление за достъп до информация от юли 2002г. г-жа Барбутова е поискала от председателя на Сметната палата (СП) следната информация:
1. Справка за всички проверки, извършени от органите на СП на територията на гр. Сливен, на основание Закона за СП от 1995г.
2. Справка за всички одити, извършени до 31.12.2001г. от органите на СП на територията на гр. Сливен, на основание Закона за СП от 2000г.
И по двете точки е посочено, че заявителката желае справката да включва названието на всеки проверяван обект и акта, с който е приключила проверката. В законоустановения срок председателят на СП не отговаря и именно този негов мълчалив отказ е предмет на делото образувано пред СГС. Първото заседание по делото се проведе на 07.11.2003г. В това заседание се случиха две неща, които следва да бъдат отбелязани. Първото е че процесуалният представител на ответника представи два правилника, приети през 2002г. на заседания на СП: "Правилник за реда и начина за огласяване на информация за одитната и друга дейност на СП" и "Правилник за служебния бюлетин на СП". Второто е че делото беше отложено за настоящата дата с указания за СП.
 
От 14,00 ч. във Върховния административен съд ще се гледа делото "Сдружение на общопрактикуващите лекари" - гр. В. Търново срещу директора на НЗОК. (а.д. № 8292/2003г. по описа на ВАС V- то отд.)
Настоящото производство е образувано по касационна жалба на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) срещу решение на Софийски градски съд /СГС/ АО ІІІ - ж състав по а.д. № 514/02г. С обжалваното съдебно решение СГС отмени мълчаливия отказ на директора на НЗОК да предостави на сдружението следната обществена информация: средствата, предвидени в бюджета на РЗОК - В. Търново за 2001г., за реимбурсиране на медикаменти и консумативи съгласно Националния рамков договор за 2001г. и текущото изпълнение на бюджета на РЗОК по тази точка. С решението си СГС призна правото на достъп на Сдружението до поисканата информация и върна преписката на директора на НЗОК за предоставяне на информацията. Вместо да изпълни указанията на СГС обаче директорът на НЗОК подаде касационна жалба срещу първоинстанционното решение, въпреки че ВАС вече потвърди три първоинстанционни решения на СГС, с които също се отменят мълчаливи откази на директора на НЗОК по заявления за достъп до информация, подадени от същото Сдружение. Пълният текст на първоинстанционно решение можете да прочетете тук, a касационната жалба от НЗОК тук.