Архив на дела 2003 г.

ВАС отмени отказа на Министъра на финансите да предостави копие от договора, сключен между българското правителство и британската фирма "Краун Ейджънтс". Тричленен състав на съда прие, че липсата на мотивиране от МФ по какви критерий и на какво основание е приел, че договора с "Краун Ейджънтс" представлява държавна тайна не позволява на съда да прецени правилността и упражни ефективен контрол за законосъобразността на обжалваното решение за отказ. По тази причина съдът отменя отказа като издаден при съществено нарушение на административнопроизводствените правила и връща преписката на МФ за ново произнасяне по заявлението за достъп до обществена информация, при съобразяване с указанията на съда. Повече информация по делото четете тук. Пълният текст на съдебното решение.
 
На 15.12.2003г. от 13,30 ч. в Софийски градски съд ще се гледа делото Сдружение "Български Хелзинкски комитет" срещу отказ за предоставяне на обществена информация на Върховна касационна прокуратура. Делото е а.д. № 642/02г. по описа на СГС АО ІІІ - ж състав. Повече информация четете тук.
 
На 21.11.2003г. от 9,00 пред Петчленен състав на ВАС се гледа делото на журналиста от в. "Дневник" - Христо Христов срещу отказ на министъра на вътрешните работи Георги Петканов да предостави достъп до информация, свързана с писателя Георги Марков и съхранявана в архива на МВР. Повече информация по делото тук. Протокол от проведеното съдебно заседание четете тук.
 
Върховният административен съд (ВАС) отхвърли като неоснователен отказа на Министерския съвет (МС) да предостави информация, поискана от "Програма Достъп до Информация". Няма законни мотиви за такъв отказ, реши тричленен състав на съда. Това е първото дело у нас, спечелено от гражданска организация, в което въпросът за достъпа до информация е обвързан с понятието държавна тайна. Според адв. Кашъмов: "Съдът трябва по-смело да се показва червен картон на държавата, защото гражданите имат право да знаят. Трагично е, че трябва да се борим с Министерския съвет за достъп до един правилник, който е издаден през 1980 г. Това е е показателно за волята на изпълнителната власт за откритост и прозрачност". Четете тук подробно описание и Решение 10640 на ВАС 3-членен състав.
 
На 21.11.2003г. от 9,00 ч. пред Петчленен състав на ВАС се гледа делото на Николай Мареков срещу отказа на министъра на финансите да предостави достъп до първия тримесечен отчет на консултантската фирма "Краун Ейджънтс". Повече информация по делото тук. Протокол от проведеното съдебно заседание четете тук.
 
На 26.11.2003г. от 14,00 ч. във ВАС се гледа делото на Института за пазарна икономика срещу Българската агенция за експортно застраховане (а.д. № 6537/2003г. по описа на ВАС V-то отделение). Със заявление по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ Института за пазарна икономика /ИПИ/, представляван от изпълнителния си директор Красен Станчев поиска от Междуведомствения съвет по експортно застраховане да му бъде предоставен достъп до обществена информация под формата на справка. С писмо, представляващо отказ да бъде предоставена исканата информация, Зам. Министърът на икономиката, член на Междуведомствения съвет по експортно застраховане, отказа предоставяне на информацията, тъй като Българската агенция за експортно застраховане АД не била задължен субект по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗДОИ. Юристите на ПДИ изготвиха жалба срещу този отказ в резултат, на което бе образувано настоящото дело пред ВАС. Протокол от съдебното заседание четете тук.
 
На 27.11.2003г. от 15,30 ч. във Софийски градски съд се гледа делото на журналиста Тодор Янакиев срещу отказ за предоставяне на достъп до информация на директора на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието (а.д. № 3167/2003г. по описа на СГС АО ІІІ - Ж състав). В началото на 2002г. с молба до директора на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието /ГДИН/ Тодор Янакиев е поискал достъп до затворническите досиета на дисидента Илия Минев, тъй като провежда изследване, чиято крайна цел е издаване на монография на Илия Минев. Получава искания достъп и в резултат 3-4 пъти е преглеждал на място съществуващите две затворнически досиета.
Когато през 2003г. Тодор Янакиев се опитва да получи ксерокопия от тези две затворнически досиета се оказва, че това е невъзможно. Първоначално молбата му за ксерокопия от досиетата е загубена във ГДИН, поради което се налага да подаде нова такава, на която обаче му е отказано. Именно този отказ на директора на ГДИН е предмет на настоящото дело пред СГС, образувано по жалба изготвена от екипа на ПДИ.
Съвсем между другото въпросният отказ на директора на ГДИН спечели наградата за "Най-абсурдно и смешно решение за отказ за предоставяне на информация" по време на, организираното от ПДИ, отбелязване на Международния ден на правото да знам на 28 септември т.г. в София. Пълният текст на писмото-отговор на директора на ГДИН можете да прочетете тук.
 
На 14.11.2003г. от 9,00 ч. във ВАС пред Петчленен състав за пореден път се гледа делото на журналиста от в. "Капитал" Алексей Лазаров срещу отказа на Директора на Дирекция "Информация и връзки с обществеността" към МС да предостави копие от стенограмата от първото заседание на МС, проведено на 26.07.2001г. Делото е а.д. № 9455/2003г. по описа на ВАС и този път е образувано по молба на г-н Лазаров за отмяна на влязло в сила решение на ВАС относно същата стенограма. Повече информация четете тук. Протокол от съдебното заседание четете тук.
 
На 03.11.2003г. от 9,00 ч. във Върховния административен съд се гледа делото на "Сдружение за дивата природа - Балкани" срещу отказ за предоставяне на достъп до информация на Изпълнителна агенция "Пътища" /а.д. № 5496/2003г. по описа на ВАС V-то отделение/. Делото е образувано по касационни жалби както на Сдружението, така и на агенция "Пътища" срещу решение на Софийски градски съд. Повече информация по делото, както и решението на СГС, касационните жалби на страните и протокол от заседанието на ВАС четете тук.    
На 07.11.2003г. в Софийски градски съд /СГС/ ще се гледат две дела за достъп до информация, водени с подкрепата на Програма Достъп до Информация:


От 9,30 ще се гледа делото на Юрий Иванов срещу отказ за предоставяне на информация на директора на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол /а.д. № 1902/2003г. по описа на СГС АО ІІІ - а състав/.
Това дело има дълга предистория, с която можете подробно да се запознаете тук. Съвсем накратко тя е следната: Със заявление за достъп до информация от март 2001г. г-н Иванов е поискал от директора на АДВФК - гр. Сливен да му предостави два ревизионни акта от извършени проверки в Колеж - Сливен към Технически университет София и Инженерно - педагогическия факултет към ТУ - София. Директора на АДВФК - Сливен е препратил заявлението на директора на АДВФК в София, който от своя страна е отказал исканата информация на основание служебна тайна. С помощта на ПДИ г-н Иванов обжалва този отказ пред СГС, който обаче отхвърля жалбата, но впоследствие Върховният административен съд с решение от ноември 2002г. отменя решението на СГС, както и отказа на директора на АДВФК и връща преписката на същия за ново произнасяне. Вместо да предостави достъп до исканата информацията, директора на АДВФК с писмо от март 2003г. отново отказа, този път с мотив, че информацията засягала интересите на двете учебни заведения и липсвало тяхното съгласие за предоставянето на ревизионните актове. Именно този отказ е предмет на настоящото дело, образувано пред СГС по жалба на г-н Иванов, изготвена от екипа на ПДИ.
 
От 9,30 ч. същият състав на съда ще разгледа и делото на Ваня Барбутова срещу мълчалив отказ на Председателя на Сметната палата /а.д. № 1365/2003г. по описа на СГС АО ІІІ - а състав/.
Със заявление за достъп до информация от юли 2002г. г-жа Барбутова е поискала от председателя на Сметната палата /СП/ следната информация:
1. Справка за всички проверки, извършени от органите на СП на територията на гр. Сливен, на основание Закона за СП от 1995г.
2. Справка за всички одити, извършени до 31.12.2001г. от органите на СП на територията на гр. Сливен, на основание Закона за СП от 2000г.
И по двете точки е посочено, че заявителката желае справката да включва названието на всеки проверяван обект и акта, с който е приключила проверката.
В законоустановения срок председателят на СП не отговаря и именно този негов мълчалив отказ е предмет на делото образувано пред СГС
На 23.10.2003г. от 13,30 ч. в Софийски градски съд се гледа делото на Васил Чобанов срещу отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на Директора на Правителствена информационна служба /а.д. 1822/2003г. по описа на СГС АО ІІІ - З състав/. Повече информация четете тук.

На 22.10.2003г. от 14,00 ч. във Върховния административен съд се гледа делото на Програма Достъп до Информация срещу отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на директора на Правителствена информационна служба /а.д. № 9898/2002г. по описа на ВАС V-то отд/. Повече информация четете тук. Протокол от заседанието.
 
На 15.10.2003г. от 14,00 ч. във Върховния административен съд /ВАС/ се гледа делото Кирил Терзийски срещу отказ за предоставяне на информация на Министъра на финансите /а.д. № 3080/2003г. по описа на ВАС V- то отд/. Четете повече информация и протокол от заседанието .
 
На 13.10.2003г. от 9,00 ч. във Върховния административен съд /ВАС/ се гледа делото на Юрий Иванов срещу мълчалив отказ на Министъра на регионалното развитие и благоустройството /а.д. № 2819/2003г., ВАС, V- то отд./ Четете повече информация и протокол от заседанието .

На 02.10.2003г. от 13,30 ч. в Софийски градски съд /СГС/ ще се гледа делото на Сдружение "Български Хелзинкски комитет" срещу Върховна касационна прокуратура /а.д. № 642/2002г. СГС АО ІІІ - ж състав/. Повече информация четете тук.
 
На 01.10.2003г. от 14,00 ч. във Върховния административен съд се гледа делото на "Национално движение Екогласност" - Монтана срещу Дирекция "Здравна профилактика и държавен санитарен контрол" /ДЗПДСК/ към Министерство на здравеопазването /а.д. № 4554/2003г. ВАС V-то отд./ Делото е образувано по касационна жалба на Министерство на здравеопазването /МЗ/ срещу решение № 28 от 29.10.2002г., постановено от Софийски градски съд /СГС/, АО, ІІІ - б състав по а.д. 2361/2001г. С цитираното решение СГС обяви за нищожен отказа на директора на ДЗПДСК, постановен по заявление за достъп до обществена информация, с което националното движение бе поискало да му бъде предоставена информация за резултатите от измервания на проникващ шум в жилищен блок, извършени от органите на ХЕИ. Пълният текст на обжалваното решение четете тук. Протокол от заседанието.    
На 25.06.2003г. в Софийски градски съд /СГС/ ще се гледат две дела за достъп до информация, водени с подкрепата на Програма Достъп до Информация:

"Институт за пазарна икономика срещу Българска агенция за експортно застраховане" - а.д. № 3201/2002г. по описа на СГС АО ІІІ - з състав ще се гледа от 10,00 ч. Със заявление по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ Института за пазарна икономика /ИПИ/, представляван от изпълнителния си директор Красен Станчев поиска от Междуведомствения съвет по експортно застраховане да му бъде предоставен достъп до обществена информация под формата на справка. С писмо, представляващо отказ да бъде предоставена исканата информация, Зам. Министърът на икономиката, член на Междуведомствения съвет по експортно застраховане, отказа предоставяне на информацията, тъй като Българската агенция за експортно застраховане АД не била задължен субект по смисъла на чл.3, ал.2, т.2 от ЗДОИ.
 
"Дияна Бончева срещу мълчалив отказ на Председателя на Сметната палата" - а.д. 385/2003 г. по описа на СГС АО ІІІ - б състав ще се гледа от 14, 00 ч. На 04.07.02г. Дияна Бончева, в качеството си на главен редактор на вестник "Тунджа", подава заявление за достъп до обществена информация до председателя на Сметната палата. Със същото иска да й бъде предоставен достъп до наличната информация относно декларациите за имотно състояние, съхранявани в публичния регистър на Сметната палата, на апелативния прокурор Йордан Иванов в качеството му на член на Висшия съдебен съвет. На 22.07.02г. получава уведомление от председателя на СП да конкретизира искането си съобразно чл. 3 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности /ЗПИЛЗВДД/ (в цитираната разпоредба от ЗПИЛЗВДД са изброени имуществото и доходите, които подлежат на деклариране по реда на този закон). На 06.08.02г. Дияна Бончева изпраща писмо, с което уточнява предмета на исканата информация. Въпреки това, в предвидения в чл.6, ал.2 от ЗПИЛЗВДД едномесечен срок, не получава отговор.На 10.06.2003г. от 14,00 ч. във Върховния административен съд ще се гледа делото Програма Достъп до Информация срещу директора на дирекция "Информация и връзки с обществеността" към МС, а.д. 9898/02г. по описа на ВАС V-то отделение. Четете повече информация за делото и протокол от проведеното заседание.

Договорът на българското правителство с британската консултантска фирма Краун Ейджънтс, изиска служебно днес тричленен състав на ВАС. Договорът беше изискан във връзка със заведено от неправителствената организация Програма Достъп до Информация дело за достъп до пълния текст на договора. Жалбата е подадена през месец октомври 2002 година и с нея се иска да се предостави пълният текст на договора, струващ на българския данъкоплатец 8 млн британски паунда според изявления на министерството. Според министър Велчев, българският данъкоплатец няма право да научи как се харчат неговите пари в този случай, тъй като договорът бил секретен и "като цяло се явявал класифицирана информация". По коя точка от списъка на държавната тайна по Закона за защита на класифицираната информация /или по предходния списък на фактите, сведенията и предметите, представляващи държавна тайна/ ковчежникът замълчава. Днес тричленен състав на ВАС разгледа жалбата на Кирил Терзийски от Програма Достъп до Информация. За да прецени дали са основателни твърденията на министър Велчев, съдът изиска служебно да се предостави пълният текст на договора, отказван до сега дори и на народни представители. Непредоставянето на оригинала на договора на съда би било драстично нарушение на закона, проява на неуважение към авторитета на съда и следва да се тълкува като препятстване на правосъдието.

Спечелено дело за достъп до информация във Върховния административен съд. С решение № 5286 от 29.05.2003г. по адм. д. № 2471/2003г. ВАС потвърди решението на СГС, с което бе отменен отказът на директора на НЗОК по искане за достъп до обществена информация от Фондация "Институт за пазарна икономика". Повече информация по делото тук. Пълният текст на решението на ВАС четете тук. Основен момент в решението на ВАС, е че съдът приема, че за публичноправните субекти, различни от държавните органи, като НЗОК, не е налице възможността да прилагат ограниченията на правото на достъп до информация по чл. 13, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/. Тази възможност е налице единствено за държавните органи, докато публичноправните субекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ могат да отказват достъп до информация само при условията на чл. 17, ал. 2 от ЗДОИ - в случаите, при които информацията представлява търговска тайна или информация, чието предоставяне или разпространение би довело до нелоялна конкуренция.

На 03.06.2003г. от 14,00 ч. във Върховния административен съд ще се гледа делото Кирил Терзийски срещу отказ за предоставяне на информация на Министъра на финансите, а.д. № 3080/2003г. по описа на ВАС V- то отделение. Със заявление по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ от 02.10.2002г. Кирил Терзийски поиска от министъра на финансите копие от договора, сключен между българското правителство и британската консултантска фирма "Краун Ейджънтс". В заявлението е посочено изрично, че в случай, че договорът съдържа засекретени части, то заявителят желае да му бъде предоставен частичен достъп до информация, като бъдат заличени клаузите, представляващи защитена със закон тайна. С решение от 15.10.2003г. министърът на финансите отказа достъп до поисканата информация. В решението си министъра твърди, че поисканата информация е класифицирана като представляваща държавна тайна, а като правно основание за отказа е посочен чл. 37, ал. 1 , т. 1 от ЗДОИ. Като правни и фактически основания за твърдяното от министъра класифициране на информацията като представляваща държавна тайна, в решението за отказ е посочено следното: "… следва да имате предвид, че към момента на сключване на договора е действала съответната нормативна уредба, която е предвидила съответните основания". Юристите на Програма Достъп до Информация изготвиха жалба срещу така описания отказ на министъра в резултат, на което бе образувано настоящото дело във ВАС. Протокол от заседанието четете тук.

Военноокръжна прокуратура - гр. Сливен предостави достъп до информация на Сдружение "Български Хелзинкски комитет" след като първоначалният й отказ беше отменен с решение № 48 от 25.04.2002г. на Ямболски окръжен съд, потвърдено от Върховния административен съд на РБ. Пълния текст на отговора на прокуратурата четете тук (37 Kb GIF file).

Спечелено дело за достъп до информация в Бургас. С решение № І - 135 от 15.05.2003г. Окръжен съд - Бургас отмени мълчаливия отказ на председателя на читалище "Христо Ботев" - с. Банево да предостави достъп до информация относно 8 броя документи, подробно описани в подаденото от Апостол Стойчев заявление за достъп до информация. Пълният текст на решението четете тук.    
Тази седмица /26-30.05/ ще се гледат общо 7 съдебни дела за достъп до обществена информация, водени с подкрепата на Програма Достъп до Информация:

Юрий Иванов срещу мълчалив отказ на министъра на регионалното развитие и благоустройството /а.д. № 2819/2003г., ВАС, V- то отд./ се гледа днес /26.05.03г./ от 9,00 ч. във Върховния административен съд. Повече информация за делото можете да намерите по долу на страницата, в новините от миналата седмица. Колкото до днешното заседание, то делото беше отложено за 13.10.2003г. от 9, 00 ч. Причините за отлагане на делото са следните: В министерството са загубили заявлението за достъп до информация, по което е налице мълчалив отказ от страна на министъра, който мълчалив отказ пък от своя страна е предмет на настоящото производство пред ВАС. Копие от това заявление беше представено на днешното заседание, съобразно указанията на съда, от процесуалния представител на жалбоподателя. Тъй като от министерството са били в невъзможност да представят образуваната по загубеното заявление преписка, защото такава просто не съществува, то те са представили отговори на министъра на две други предходни заявления за достъп до информация на същия гражданин. В резултат от това действие на министерството съставът на ВАС намери, че с оглед правилната преценка на допустимостта на жалбата е необходимо съдът да се запознае с тези други заявления за достъп до информация, за да види дали с някое от тях гражданинът вече не е искал информацията, предмет на настоящото дело. Съдът отложи делото, с указания за жалбоподателя да представи за следващото заседание копия от предходните си 2 заявления за достъп до информация, въпреки направеното от процесуалния представител на жалбоподателя възражение, че това не е необходимо, защото с предишните си заявления гражданинът е поискал коренно различна информация, а именно: Методика за образуване на цените на водата. Четете протокола от съдебното заседание.


Сдружение "Български Хелзинкски комитет" срещу отказ за предоставяне на обществена информация на Върховна касационна прокуратура /а.д. № 642/202г., СГС АО ІІІ - ж с-в/.Това дело трябваше да се гледа на 21.05.2003г., но бе отложено за 29.05.2003г. от 13,30 ч. по молба на процесуалния представител на прокуратурата, поради невъзможност на същия да се яви на заседанието на 21.05. Повече информация за делото можете да намерите по долу на страницата, в новините от миналата седмица. Делото беше отложено за 02.09.03 г. от 13:30 ч. , тъй като процесуалният представител на БХК по делото (адв. Кашъмов от ПДИ) поиска съдът да упражни правомощието си по чл. 41, ал. 3 и 4 от ЗДОИ, като поиска от ВКП да представи доказателства за законосъобразното класифициране на доклада за специалните разузнавателни средства.


Дияна Бончева срещу мълчалив отказ на Председателя на Сметната палата /а.д. 385/2003г. СГС АО ІІІ - б с-в/.Насрочено за 28.05.2003г. от 14,00 ч. На 04.07.02г. Дияна Бончева, в качеството си на главен редактор на вестник "Тунджа", подава заявление за достъп до обществена информация до председателя на Сметната палата. Със същото иска да й бъде предоставен достъп до наличната информация относно декларациите за имотно състояние, съхранявани в публичния регистър на Сметната палата, на апелативния прокурор Йордан Иванов в качеството му на член на Висшия съдебен съвет. На 22.07.02г. получава уведомление от председателя на СП да конкретизира искането си съобразно чл. 3 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности /ЗПИЛЗВДД/ (в цитираната разпоредба от ЗПИЛЗВДД са изброени имуществото и доходите, които подлежат на деклариране по реда на този закон). На 06.08.02г. Дияна Бончева изпраща писмо, с което уточнява предмета на исканата информация. Въпреки това, в предвидения в чл. 6, ал. 2 от ЗПИЛЗВДД едномесечен срок, не получава отговор. Поради нередовно призоваване на Сметната палата, делото беше отложено за 25.06.03 г. от 14:00 ч.


Ивайло Ганчев срещу Министъра на образованието и науката /а.д. 3964/2003г. ВАС 5 членен състав/. Насрочено за 30.05.2003г. от 9,00 ч. Делото е образувано по касационна жалба на МОН срещу решение 2383 от 17.03.03г. на ВАС V- то отд., постановено по а.д. № 8518/02г. С цитираното решение ВАС отмени решението за отказ за предоставяне на обществена информация на министъра и върна преписката на същия за ново произнасяне съобразно дадените от съда указания. Четете протокола от заседанието, пълното описание на делото, както и текста на първоинстанционното решение.


На 27.05.2003г. в Окръжен съд - Видин ще се гледат две дела за достъп до информация на Любов Гусева, председател на Видинското дружество за защита на животните, срещу откази на кмета на общината.В първия случай със заявление г-жа Гусева е поискала копие от договора, сключен между общината и фирмата спечелила конкурса за улавяне на безстопанствени животни в града. След два месеца получава отказ на основани чл. 37, ал. 1, т. 2 - защита интересите на трето лице, въпреки че фирмата спечелила конкурса за стопанисване на приюта за бездомни животни в града е общинска, а Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ съдържа изрична разпоредба, че не е необходимо съгласието на трето лице в случаите, когато то е задължен субект /чл. 31, ал. 5/. Във втория случай г-жа Гусева е поискала информация относно броя на уловените и настанени в общинския изолатор бездомни кучета за периода 2001 - 2002г. Полученият отказ е на същото основание - защита интересите на трето лице. Благодарение на тези случаи узнахме любопитния факт, че в община Видин разполагат с готови бланки на решение за отказ по ЗДОИ, като за всеки конкретен случай се попълва единствено основанието за отказ и името на заявителя.


Ваня Илиева срещу отказ за предоставяне на информация на директора на Районен център по здравеопазване /РЦЗ/ - В. Търново. Делото е № 18/2003г. по описа на Окръжен съд - В. Търново и е насрочено за 30.05.03г. В качеството си на репортер на местния вестник "Янтра ДНЕС" г-жа Илиева е поискала информация по въпроси свързани с дейността на РЦЗ. За целта е подала две заявления за достъп с подробно описание на исканата информация. В законоустановения срок не получава отговор. Вместо това до главния редактор на вестника е изпратено писмо от РЦЗ, в което се прави произволен коментар на нейни публикации, изразява се мнение за работата й и се предлага редакцията да определи друг журналист, който да се занимава с проблемите на здравеопазването. С писмото са изпратени единствено справки, съдържащи здравно- демографски сведения, поискани по една от точките в първото заявление.
На 21.05.2003г. от 13,30 ч. в Софийски градски съд ще се гледа делото Сдружение "Български Хелзинкски комитет" срещу отказ за предоставяне на обществена информация на Върховна касационна прокуратура. Делото е а.д. № 642/02г. по описа на СГС АО ІІІ - ж състав. Повече информация четете тук.

На 20.05.2003г. от 14,00 ч. във Върховния административен съд ще се гледа делото "Сдружение на общопрактикуващите лекари" - гр. В. Търново срещу директора на НЗОК., а.д. № 2664/03г. по описа на ВАС V- то отд. Настоящото производство е образувано по касационна жалба на НЗОК срещу решение на Софийски градски съд /СГС/ АО ІІІ - д състав по а.д. № 510/02г. С обжалваното съдебно решение СГС отмени мълчаливия отказ на директора на НЗОК да предостави на сдружението следната обществена информация: средствата предвидени в бюджета на РЗОК - гр. В. Търново за 2001г. за изпълнителите на специализирана извънболнична медицинска помощ, както и текущото изпълнение на бюджета на РЗОК по видове изпълнители на извънболнична медицинска помощ. С решението си СГС призна правото на достъп на Сдружението до поисканата информация и върна преписката на директора на НЗОК за предоставяне на информацията. Вместо да изпълни указанията на СГС обаче директорът на НЗОК подаде касационна жалба срещу първоинстанционното решение, въпреки че ВАС вече потвърди две първоинстанционни решения на СГС, с които също се отменя мълчалив отказ на директора на НЗОК по заявления за достъп до информация, подадени от същото Сдружение. Пълният текст на обжалваното от НЗОК първоинстанционно решение можете да прочетете тук, a касационната жалба от НЗОК тук.

На 13.05.2003г. от 14,00 ч. във ВАС ще се гледа делото на Института за пазарна икономика /ИПИ/ срещу Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/. Делото е а.д. № 2471/2003г. и е образувано по касационна жалба на НЗОК срещу решение по а.д. № 2295/2001г. на СГС АО ІІІ- в състав. С обжалваното решение СГС отмени отказа на директора на НЗОК да предостави на ИПИ следната, поискана със заявление по реда на ЗДОИ, информация: пълни и подробни отчети на РЗОК за 2000г.; отчети на РЗОК за разходването на бюджетите за 2000г.; списък на банките препоръчани от Министерство на финансите и БНБ по чл. 27, ал. 3 от Закона за задължителното обществено осигуряване /ЗЗО/; решението на УС на НЗОК, с което се определят банките, които ще оперират със средствата на НЗОК; писмена справка за вложенията на НЗОК в депозити и държавни ценни книги. Директорът на НЗОК отказа тази информация, тъй като същата представлявала служебна тайна, а препис от решението на УС на НЗОК, с което се определят банките, които ще оперират със средствата на НЗОК следвало ИПИ да поиска от УС, защото НЗОК не можела да го предостави без съгласието на УС. С решението си от 02.08.2002г. СГС отмени така формулирания отказ като незаконосъобразен и задължи НЗОК да предостави достъп до исканата информация. Мотивите на СГС бяха, че публичноправните субекти по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗДОИ /какъвто субект се явява и НЗОК/ не могат да се ползват от ограничението "служебна тайна" по чл. 13, ал. 2 и 3 от ЗДОИ, който се отнася само за субектите по чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ - държавни органи и органи на местно самоуправление. В мотивите си СГС приема за неоснователен и доводът, че за предоставяне на решението на УС на НЗОК за определяне на банките е необходимо съгласието на същия, тъй като съгласно чл. 19, ал. 1 и 2 от ЗЗО директорът на НЗОК е органът, който е овластен да организира и ръководи дейността на НЗОК.

 
Има развитие по делото "Програма Достъп до Информация срещу директора на Дирекция "Информация и връзки с обществеността" към Министерски съвет", № 9898/2002г. по описа на ВАС V- то отделение.
Съдебното заседание беше на 28.01.2003г. и съставът на съда, след като счете делото за изяснено го обяви за решаване. Протокола от това заседание можете да намерите по долу в новините. С определение по хода на делото от 27.03.2003г. обаче ВАС V- то отд. отмени определението си от 28.01.2003г. Мотивът на директора на Дирекция "Информация и връзки с обществеността", за отказ да предостави копие от Правилника за организацията на работата за опазване на държавната тайна в НРБ, е че същият е маркиран с гриф за сигурност "секретно". В тази връзка съдът е преценил, че за правилното решаване на делото е необходимо да упражни правомощието си по чл. 41, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация като поиска от МС доказателство за засекретяването на документа. По тази причина с новото определение съдът изисква от МС да представи правилника, за да се произнесе в закрито заседание по законосъобразността на маркирането с гриф за сигурност, след което делото ще бъде насрочено отново в открито заседание. Пълният текст на определението четете тук.

На 8 април 2003 г. от 14 ч. във Върховния административен съд се гледа делото срещу министъра на вътрешните работи Георги Петканов, заведено от Христо Христов, журналист от в. "Дневник", във връзка с достъп до архива на бившата Държавна сигурност. Делото е а.д. № 1524/2003г. по описа на ВАС V- то отделение. През ноември 2002 г. Христов е поискал да проучи и изследва литерните дела на радио "Би Би Си", "Дойче Веле" и "Свободна Европа" в периода 1970-1978 г., през който убития в Лондон български писател Георги Марков е работил и сътрудничил на трите западни радиостанции. Министърът е отказал достъп с аргумента, че такава информация няма в архива. Според жалбоподателя вътрешният министър Георги Петканов не е спазил подписаната от него Инструкция на реда за достъп до информация, съдържаща се в документите от архивните фондове на МВР рег. номер I-113/24.06.2002 г., даваща право на достъп на всеки за извършване на изследователска и публицистична дейност, като не е предоставил възможност на журналиста да направи своето проучване. През 2000 г. Христо Христов публикува разследване, основаващо се на проучване на служебния архив на Шесто управление на ДС, в което той откри голям брой неизвестни дотогава документи за писателя Георги Марков. Преди този отказ министър Петканов е отказал временен достъп на същия журналист по друго искане от август 2002 г. с мотива, че МВР още не е привело в съответствие със Закона за защита на класифицираната информация вътрешната си нормативна база, отнасяща се до архива на бившата ДС. Пълният текст на протокола от заседанието четете тук.

С подкрепата на ПДИ във ВАС бе спечелено делото на Ивайло Ганчев срещу отказа на Министъра на образованието и науката да осигури достъп до обществена информация, свързана с отдаването на част от коридора на министерството под наем на частно лице за рекламни цели /а.д. 8518/2002г./. Делото е особено интересно, тъй като се оказа, че министърът е отдал част от коридора на министерството под наем на частно лице за рекламни цели без изобщо да е спазена процедурата по Закона за държавната собственост и правилника за прилагането му. В хода на съдебното производство бе установено, че липсват каквито и да е документи свързани с отдаването под наем на част от коридора на министерството. Не е издавана заповед на министъра за откриване на търг или конкурс, съответно липсва и заповед за определяне на лицето спечелило търга/ конкурса, също така липсва и сключен договор за наем. Пълен текст...

С подкрепата на ПДИ "Сдружение на общопрактикуващите лекари" - гр. В. Търново спечели и на втора инстанция /ВАС/ делото си срещу мълчалив отказ на директора на Националната здравно осигурителна каса /НЗОК/ по заявление за достъп до обществена информация. Делото е а.д. № 10261/2002г. по описа на ВАС V- то отделение, а с решение № 2666 от 21.03.2003г. съдът остави в сила решението на Софийския градски съд /СГС/, с което беше отменен мълчаливият отказ на директора на НЗОК като незаконосъобразен. Особено внимание от решението на ВАС, заслужават изводите на съда, че според чл. 6, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване /ЗОО/ НЗОК е юридическо лице с предмет на дейност осъществяване на задължителното здравно осигуряване, а с нормата на чл. 5 от ЗОО са установени множество принципи за осъществяването на задължителното здравно осигуряване, един от които е принципът на публичност в дейността на НЗОК и публичен контрол върху извършваните от нея разходи. Затова ВАС намира, че правилно СГС е приел, че директорът на НЗОК е дължал отговор на поставените му със заявлението въпроси, а мълчанието му е поведение, което е недопустимо от действащото право. Текста на решението на ВАС, което е окончателно и не подлежи на обжалване, четете тук. Пълен текст на съдебното дело.

С подкрепата на ПДИ бе спечелено а.д. № 9504/2002г. по описа на ВАС V - то отделение. Делото във ВАС бе образувано по касационна жалба на Националната здравноосигурителна каса против решение от 19.07.2002г., постановено от Софийски градски съд /СГС/ по адм. дело № 515/2002г. С обжалваното решение, СГС отмени мълчаливия отказ на директора на НЗОК за предоставяне на достъп до обществена информация и го задължи да осигури достъп до поисканата от "Сдружение на общопрактикуващите лекари - Велико Търново" информация. Със заявлението си за достъп до обществена информация Сдружението беше поискало да му бъде предоставено копие от заповед на Директора на НЗОК, в която са допълнени инструкции за прилагане на Националния рамков договор - 2001г. С решение № 2203 от 11.03.2003г. ВАС V- то отделение остави в сила решението на СГС. Решението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване, пълния текст четете тук.

На 14.03.2003г. от 9,00 ч. във ВАС пред петчленен състав се гледа делото Алексей Лазаров срещу Министерски съвет. Делото е адм. д. № 791/2003г. и този път е образувано по жалба на Министерски съвет срещу решение № 12234/29.12.2002г. на ВАС V - то отделение С цитираното решение ВАС обяви за НИЩОЖЕН повторния мълчалив отказ на Директора на Дирекция "Връзки с обществеността" към МС Цветелина Узунова да предостави копие от стенограма от заседание на МС. Можете да прочетете описанието на делото и протокол от заседанието  от 14.03.03 г.

Софийски Градски Съд потвърди оправдателната присъда за журналиста Явор Дачков. Бившият премиер Любен Беров заведе дело за обида и клевета по повод реплика на Дачков от предаването "Гласове" от февруари 2000 г. В предаването "Гласове" журналистът е нерекъл тъжителя "Патрон на разграбването на България", с което му бил приписал престъпление в качеството на длъжностно лице - министър-председател на РБ, при изпълнение на службата му, както и че с тези думи унизил честта и достойнството му в качеството на длъжностно лице - министър-председател на Република България, при изпълнение на службата му, публично, чрез средство за масово осведомяване. Решението на СГС е окончателно. Считаме, че с това решение бе направена сериозна крачка в посока на утвърждаване на демократичните ценности за свободата на словото и обществения дебат в България.